Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Lịch

Ứng dụng Lịch BlackBerry trên thiết bị BlackBerry của bạn sẽ lấy thông tin lịch từ email và các tài khoản mạng xã hội mà bạn thêm vào thiết bị của mình. Ứng dụng Lịch sẽ đưa ra thông tin để bạn có thể xem tất cả các cuộc họp, cuộc hẹn, nhiệm vụ, báo thức và các sự kiện của mình ở cùng một chỗ.