Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Thay đổi các quyền cho trang web cụ thể

Khi bạn duyệt Internet, bạn có thể cấp quyền cho phép các trang web để truy cập thông tin, chẳng hạn như vị trí của bạn. Bạn có thể loại bỏ các quyền này vào bất cứ lúc nào.
  1. Trong Trình duyệt, hãy nhấn biểu tượng Khác > biểu tượng Cài đặt > Quyền trang web.
  2. Nhấn một trang web. Nhấn Sửa.
  3. Nhấn Delete bên cạnh các quyền mà bạn muốn loại bỏ.
  4. Nhấn Xong.