Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Trình quản Lý Tập tin

Bạn có thể sử dụng Trình quản Lý Tập tin để xem, lưu, nén và chia sẻ các tập tin và thư mục trên thiết bị BlackBerry của mình. Bạn cũng có thể truy cập các tập tin được lưu trên đám mây.