Bỏ qua đến phần nội dung
Help and manuals  >  Thiết bị  >  BlackBerry Q10  >  Ứng dụng và tính năng
Phiên bản: 10.3.1

Tổ chức các ứng dụng của bạn

Để sắp xếp tổ chức tất cả các ứng dụng của mình, bạn có thể di chuyển các ứng dụng quanh màn hình chính, tạo các thư mục cho ứng dụng, hoặc xóa các ứng dụng bạn không còn dùng đến.