Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Bezpečnostní informace

Před použitím smartphonu BlackBerry (dále nazývaný pouze jako smartphone) si přečtěte bezpečnostní a regulační informace obsažené v tomto dokumentu. Příručku uchovejte na bezpečném místě, abyste v ní v případě potřeby mohli vyhledávat informace.

V některých zemích mohou platit omezení pro použití bezdrátových zařízení podporujících technologii Bluetooth a šifrování. Ověřte si omezení ve vaší oblasti u místních úřadů.

Nejaktuálnější bezpečnostní informace a informace o produktu naleznete na stránce www.blackberry.com/safety.

Nejaktuálnější informace o záruce naleznete na stránce ww.blackberry.com/legal.

Důležitá bezpečnostní opatření

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Používejte jedině schválený typ baterií a nabíječek pro smartphone. Baterie nebo nabíječky, které nebyly schváleny společností BlackBerry, mohou zvyšovat riziko požáru či exploze s možným následkem poškození majetku, újmy na zdraví nebo smrti.

Používejte jedině pouzdra schválená společností BlackBerry. Používání pouzder, která nebyla schválena společností BlackBerry může vést k překročení limitů pro vystavení vysokofrekvenční energii smartphonu.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Udržujte smartphone alespoň 1,5 cm (0,59 palce) od těla. Při přenášení smartphonu na těle používejte pouze příslušenství vybavené sponou na opasek, a pokud není příslušenství dodáno společností BlackBerry, ověřte, zda příslušenství neobsahuje kov. Pokud nedodržujete tyto směrnice, může váš smartphone překročit limity pro vystavení vysokofrekvenční energii. Zda má vystavení vysokofrekvenční energii, která překračuje limity, dlouhodobé účinky na zdraví, je předmětem pokračujícího vědeckého výzkumu.

Více informací o shodě tohoto smartphonu se směrnicí FCC pro vysokofrekvenční vyzařování naleznete na stránce www.fcc.gov/oet/ea/fccid, kde vyhledejte FCC ID vašeho smartphonu, uvedené v tomto seznamu.

 • Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW): FCC ID L6ARHR190LW
Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Smartphone se smí používat při teplotě 0 až 35 °C. Používání smartphonu mimo doporučený rozsah teplot může způsobit poškození smartphonu nebo lithium-iontové baterie.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Při tísňovém volání se nespoléhejte na smartphone. Bezdrátové sítě, nezbytné k přenosu tísňového volání nebo zpráv, nemusejí být ve všech oblastech k dispozici a na čísla pro tísňová volání (150, 155, 158 nebo 112) se vám tak nemusí ve všech oblastech podařit dovolat.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Smartphone ani jeho příslušenství nejsou navrženy, aby je ovládaly děti. Jestliže dětem použití smartphonu nebo jeho příslušenství povolíte, mějte je neustále pod svým dozorem. Smartphone obsahuje malé části, které mohou pro děti představovat riziko udušení.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Smartphone udržujte mimo zdravotní přístroje a pomůcky, od kardiostimulátorů po naslouchátka. Mohl by zapříčinit jejich poruchy vedoucí k těžké újmě na zdraví nebo ke smrti vás či jiných osob.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Nevystavujte smartphone kontaktu s kapalinami, mohlo by dojít ke zkratu, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Při použití hlasitého poslechu smartphonu nikdy nedržte smartphone u ucha. Mohlo by dojít k vážnému a trvalému poškození sluchu.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Blikající světla, která jsou součástí smartphonu, mohou vyvolat epileptický záchvat nebo přechodnou ztrátu vědomí a mohou představovat nebezpečí pro vás i pro ostatní. V případě, že vy nebo osoby vyskytující se poblíž při použití smartphonu pociťujete dezorientaci, tiky, křeče, provádíte nekontrolované pohyby nebo ztratíte vědomí, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem. Indikační dioda LED se nachází na přední straně smartphonu v pravém horním rohu. Pokud je váš model smartphonu vybaven fotoaparátem, clona diody LED blesku fotoaparátu se nachází na zadní straně napravo od objektivu fotoaparátu nebo nad ním. Pokud trpíte epileptickými záchvaty nebo ztrátami vědomí, poraďte se předtím, než začnete zařízení používat, se svým lékařem.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Nepoužívejte smartphone při řízení, pokud zákon neumožňuje používat zařízení v režimu, při kterém má účastník obě ruce volné (hands-free). V opačném případě může používání smartphonu při řízení vážně ohrozit vás i ostatní a může dojít k havárii s následkem poškození majetku, těžké újmy na zdraví nebo smrti.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Nepoužívejte smartphone v přítomnosti palivových výparů, vyhnete se tak riziku požáru či exploze.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Nevhazujte smartphone do ohně, mohlo by dojít k explozi s následkem poškození majetku, těžké újmy na zdraví nebo smrti.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

V letadle smartphone vypínejte. Používání smartphonu v letadle by mohlo ovlivnit funkci přístrojů, plynulou komunikaci a výkon letadla, mohlo by narušit síťové propojení nebo jinak ohrozit provoz letadla, jeho posádku a cestující. Jeho používání by rovněž mohlo být zakázáno zákonem.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Smartphony nejsou jiskrově bezpečné a nelze je používat v přítomnosti vznětlivých výparů, výbušného prachu nebo jiných vznětlivých chemikálií. Jiskry by v takovém prostředí mohly způsobit požár nebo explozi s následkem škody na majetku, těžké újmy na zdraví nebo smrti.

Bezpečné používání smartphonu

 • Na smartphone nepokládejte žádné těžké předměty.
 • Nepokoušejte se smartphone upravovat nebo opravovat.
 • Pokud to není nařízené v dokumentaci ke smartphonu dodané společností BlackBerry, nepokoušejte se zakrývat otvory smartphonu nebo do nich vsouvat předměty. Mohli byste tak způsobit zkrat, požár nebo si přivodit úraz elektrickým proudem.
 • Na obrazovce nepoužívejte ostré předměty.
 • Na obrazovku nevyvíjejte přílišnou sílu.
 • Nepoužívejte smartphone ani příslušenství v blízkosti vody (například v blízkosti vany nebo umyvadla, ve vlhkém suterénu nebo poblíž plaveckého bazénu).
 • Nepokládejte smartphone ani příslušenství na jakýkoli nestabilní povrch. Smartphone nebo příslušenství by mohly spadnout a způsobit vážné poranění osob nebo by mohlo dojít k vážnému poškození smartphonu či příslušenství.
 • Obrazovka smartphonu je vyrobena ze skla. Při pádu smartphonu nebo vystavení skla tlaku může dojít k prasknutí nebo naštípnutí skla. V takovém případě se skla nedotýkejte, dokud nebude obrazovka opravena.
 • Při používání smartphonu dělejte časté přestávky. Pokud při používání zařízení pociťujete nepříjemné pocity v oblasti krku, ramen, paží, zápěstí, rukou (včetně prstů), přestaňte zařízení okamžitě používat. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, poraďte se s lékařem.
UPOZORNĚNÍ:
Vaše zařízení obsahuje laserový produkt LED třídy 1. Pokud použijete jiné ovládací prvky, nastavení nebo operace než uvedené v návrhu produktu/testování mohlo by to způsobit nebezpečný výstup/vystavení laserovému záření diody LED.

Elektrická bezpečnost

Smartphone nabíjejte pomocí nabíjecího příslušenství dodaného společností BlackBerry či výslovně schváleného společností BlackBerry pro použití s tímto smartphonem. Nepoužívejte nabíjecí příslušenství, které neodpovídá certifikačním požadavkům asociace CTIA na dodržení standardů IEEE Std 1725 týkajících se baterií. Může se tak zvyšovat riziko požáru, exploze, úniku kapaliny z baterie nebo dalších rizik, která mohou mít za následek poškození majetku, těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Schválené modely nabíjecího příslušenství pro smartphone BlackBerry Passport

Nabíjecí kabely: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Nabíječky střídavého proudu: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Používejte nabíjecí příslušenství dodané se smartphonem nebo jiné nabíjecí příslušenství schválené společností BlackBerry pouze s tím typem zdroje energie, který je uvedený na štítku s označením. Před použitím jakéhokoli zdroje energie zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s napětím uvedeným na zdroji energie. Smartphone připojujte pouze k adaptérům certifikovaným asociací CTIA, produktům s logem USB-IF nebo produktům, které vyhovují programu standardu USB-IF.

Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani prodloužené zásuvky, může to mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ke snížení rizika poškození kabelu nebo zástrčky uchopte při odpojování nabíjecího příslušenství ze síťové zásuvky nebo prodloužené zásuvky zástrčku, a nikoli kabel.

Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména v okolí univerzálních zásuvek a v místě, kde je napájecí kabel zapojen do zařízení. Vždy veďte napájecí kabel způsobem, který snižuje riziko zranění jiných osob, jako je zakopnutí nebo uškrcení. Odpojte nabíjecí příslušenství ze zásuvky vždy při bouřích nebo v případě, že je nehodláte používat. Nepoužívejte nabíjecí příslušenství venku ani na jakémkoli místě vystaveném přírodním živlům.

Další informace o připojení ke zdroji energie naleznete v dokumentaci dodané se smartphonem.

Chcete-li zakoupit příslušenství ke smartphonu, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb nebo navštivte webové stránky www.shopblackberry.com.

Bezpečnost při používání baterií

Smartphone obsahuje nevyjímatelnou lithium-iontovou baterii. Nepokoušejte se tuto baterii vyměnit. Vyjmutím baterie se ruší omezená záruka na smartphone a zároveň by mohlo dojít k poškození baterie.

Při nevhodném zacházení může být baterie zdrojem požáru, výbuchu, chemického popálení nebo jiného zranění. Dejte pozor, aby baterie nepřišla do styku s tekutinami. Nezahřívejte baterii na teplotu vyšší než 60 °C. Zahřátí baterie na teplotu vyšší než 60 °C může způsobit její vznícení nebo explozi.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Smartphone ani jeho baterii nevystavujte ohni nebo vnějším tepelným zdrojům, například vařičům, sporákům, elektrickým topidlům nebo troubám, jelikož by mohlo dojít k vznícení nebo explozi.

Tento diagram obsahuje prvky popsané v následujícím textu.

Nepokoušejte se vložit cizí objekty do baterie. Baterii znovu nezpracovávejte, nerozebírejte, neupravujte, nedrťte, nepropichujte, neohýbejte ani nerozřezávejte. Pokud dojde k opětovnému zpracování, demontáži, úpravě, rozdrcení, proděravění nebo jiné úpravě baterie, okamžitě ji přestaňte používat.

Nedovolte, aby došlo ke zkratu baterie nebo aby svorka baterie přišla do kontaktu s kovovými nebo vodivými předměty.

UPOZORNĚNÍ:
Nepokoušejte se tuto baterii vyměnit.Společnost BlackBerry určuje baterie pro smartphone podle požadavků standardu IEEE Std 1725. Používání jakékoli jiné baterie může zvýšit riziko požáru, exploze, úniku kapaliny z baterie nebo další rizika. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny v tomto dokumentu.
Ikona Chybějící baterie Ikona Problém s baterií

Pokud se na smartphonu objeví jedna z těchto ikon, objevil se problém s baterií nebo s připojením baterie. Zařízení předejte kvalifikovanému servisnímu technikovi, který jej opraví.

Bezpečná jízda a chůze

Nepoužívejte smartphone během řízení. Věnujte plnou pozornost řízení – bezpečnost jízdy je vaší nejdůležitější odpovědností. Znalost a dodržování zákonných ustanovení o používání bezdrátových zařízení v oblasti, kde se pohybujete, je výlučně vaší odpovědností.

Před řízením vozidla smartphone bezpečně uložte. Je-li vozidlo vybaveno airbagem, nepokládejte smartphone ani jiné příslušenství nad airbag ani do oblasti jeho rozvinutí. Pokud se airbag nafoukne, může dojít k vážnému zranění.

Na nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech mohou mít vliv vysokofrekvenční signály. Informace k danému vozidlu poskytuje jeho výrobce. V případě přidání jakéhokoli zařízení do vozidla byste si měli informace o vysokofrekvenčních signálech zjistit také u výrobce daného zařízení.

Nepoužívejte smartphone za chůze ani při jiných činnostech, jež vyžadují vaši plnou pozornost. Nepozornost při pohybu v místech dopravního ruchu a nedbalost rizik s ním spojených může vést k poškození majetku, těžké újmě na zdraví nebo smrti.

Příslušenství

Používejte pouze příslušenství schválené společností BlackBerry pro použití s daným modelem smartphonu. Použití neschváleného příslušenství může zrušit platnost jakéhokoli povolení nebo záruky, může mít za následek nefunkčnost smartphonu a být nebezpečné.

Nošení zařízení: Smartphone nemusí být dodáván s pouzdrem (příslušenstvím pro nošení na těle). Pokud zařízení přenášíte na těle, vždy jej vložte do pouzdra pro smartphone vybaveného sponou na opasek, dodaného nebo schváleného společností BlackBerry. Pokud pro nošení smartphonu nepoužíváte pouzdro vybavené sponou na opasek dodané či schválené společností BlackBerry, udržujte zařízení alespoň 1,5 cm (0,59 palce) od těla, pokud zařízení vysílá. Při používání libovolné datové funkce smartphonu (například e-mailových zpráv, zpráv PIN, zpráv MMS nebo služeb prohlížeče), s nebo bez kabelu USB, udržujte smartphone alespoň 1,5 cm (0,59 palce) od těla. Použití příslušenství, které nebylo dodáno nebo schváleno společností BlackBerry, může vést k tomu, že smartphone překročí limity pro vystavení vysokofrekvenční energii. Zda má vystavení vysokofrekvenční energii, která překračuje limity, dlouhodobé účinky na zdraví, je předmětem pokračujícího vědeckého výzkumu. Další informace o vystavení vysokofrekvenčním signálům naleznete v oddíle „Informace o shodě“ tohoto dokumentu.

Většina řešení pro nošení smartphonu schválených společností BlackBerry, například pouzdra, kabely a vaky, mají do své fyzické struktury začleněn magnet. Neukládejte do blízkosti řešení pro nošení předměty s magnetickým proužkem, například platební, kreditní, hotelové a telefonní karty apod. Magnet by mohl poškodit nebo smazat data uložená na magnetickém proužku.

Magnetometr

Smartphone je vybaven magnetometrem. Magnetometr je využíván aplikacemi, například aplikací Kompas. Magnety nebo zařízení obsahující magnety, jako jsou pouzdra, sluchátka nebo monitory, mohou mít negativní vliv na přesnost magnetometru. Nespoléhejte se při určování své polohy na aplikace využívající magnetometr, zejména v nouzových situacích.

Média

Některé právní řády mohou zakazovat nebo omezovat používání určitých funkcí smartphonu. Pokud pořizujete, zpracováváte nebo využíváte fotografie, dodržujte veškeré zákony, předpisy, postupy a zásady zahrnující bez omezení dodržení zákonů týkajících se autorských práv, osobních údajů, obchodního tajemství nebo bezpečnosti, které mohou platit ve vaší oblasti. Respektujte práva dalších osob. Ochrana autorských práv v některých případech zakazuje kopírování, úpravu, přenos a předávání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zvukové soubory: Při poslechu zvukových souborů s nastavenou vysokou hlasitostí může dojít k trvalé ztrátě sluchu, zejména jsou-li k poslechu používána sluchátka. Nesnažte se překonat hluk okolního prostředí zvýšením hlasitosti sluchátek. V případě, že vám zvoní v uších nebo špatně slyšíte, navštivte lékaře.

Obrázek upozornění na možnost ztráty sluchu.

Fotoaparát: Pokud je smartphone vybaven fotoaparátem, nemiřte jím přímo do slunce nebo jiného jasného zdroje světla. Mohlo by dojít k vážnému poškození zraku nebo smartphonu. Při použití blesku fotoaparátu udržujte clonu diody LED blesku fotoaparátu ve vzdálenosti alespoň 50 cm od očí fotografované osoby.

Anténa

Používejte pouze dodávanou integrovanou anténu. Neoprávněné úpravy nebo připojení antény by mohly smartphone poškodit a mohou být v rozporu s předpisy komise Federal Communications Commission (FCC) (USA).

Rušení s elektronickými zařízeními

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před vysokofrekvenčními signály. Některá konkrétní elektronická zařízení však nemusí být chráněna před vysokofrekvenčními signály ze smartphonu.

Kardiostimulátory: Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vlivu vysokofrekvenčních signálů na váš kardiostimulátor, poraďte se s lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru. Ujistěte se, zda smartphone používáte v souladu s bezpečnostními požadavky platnými pro konkrétní kardiostimulátor. Mezi tyto požadavky mohou patřit následující: Pokud je smartphone zapnut, musí být vždy umístěn dále než 20 cm od kardiostimulátoru. Smartphone nenoste v náprsní kapse. Aby se minimalizovalo rušení, používejte k telefonování stranu, na které není umístěn kardiostimulátor. Máte-li jakýkoli důvod se domnívat, že dochází k rušení, okamžitě vypněte všechna bezdrátová připojení smartphonu, přestaňte jej používat a navštivte lékaře.

Naslouchátka: Některá digitální bezdrátová zařízení se mohou rušit s některými naslouchátky. V případě takového rušení se poraďte s poskytovatelem bezdrátových služeb nebo kontaktujte výrobce naslouchátka a zjistěte, jaké jsou alternativy.

Smartphone obsahuje magnetometr, který je využíván aplikacemi, například aplikací Kompas. Pokud aplikace využívající magnetometr způsobuje rušení naslouchátka, aplikaci uzavřete.

Jiné lékařské přístroje: Používáte-li jakýkoli jiný osobní lékařský přístroj, poraďte se s výrobcem, abyste zjistili, zda je zařízení dostatečně chráněno před vnější vysokofrekvenční energií. Se získáním těchto informací vám bude zřejmě schopen pomoci váš lékař.

Zdravotnická zařízení: Vypněte všechna bezdrátová připojení smartphonu ve zdravotnických zařízeních, pokud vás k tomu vyzývají jakákoli místní nařízení. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na vnější vysokofrekvenční energii.

Letadlo: Předpisy úřadu Federal Aviation Administration (FAA) a komise Federal Communications Commission (FCC) zakazují použití rádia bezdrátových zařízení při pobytu ve vzduchu. Před nástupem do letadla vypněte všechna bezdrátová připojení smartphonu. Účinek použití smartphonu se spuštěnými bezdrátovými připojeními v letadle není znám. Používání zařízení v letadle by mohlo ovlivnit práci přístrojů, plynulou komunikaci a jiné funkce letadla, mohlo by narušit síťové propojení nebo jinak ohrozit provoz letadla. Jeho používání by rovněž mohlo být zakázáno zákonem. Po vypnutí všech bezdrátových připojení smartphonu používejte pouze aplikace zařízení, které nevyžadují rádio, v souladu s leteckými předpisy pro elektronická zařízení.

Nebezpečné oblasti

Smartphone nepatří mezi jiskrově bezpečná zařízení, a proto není vhodný k použití v rizikových prostředích, kde jsou taková zařízení vyžadována, například (ale bez omezení na uvedená místa) za přítomnosti unikajících plynů nebo výparů, v prostředích, kde se tvoří výbušný prach, v provozu jaderných zařízení, v prostorách zařízení letecké navigace a komunikačních služeb, řízení letecké dopravy a v blízkosti systémů podpory životních funkcí a zbraňových systémů.

Potenciálně výbušná ovzduší: Pokud se nacházíte v jakékoli oblasti s potenciálně výbušným ovzduším, vypněte veškerá bezdrátová připojení smartphonu a řiďte se všemi nápisy a pokyny. Jiskry v takových oblastech by mohly způsobit explozi nebo požár a způsobit zranění nebo dokonce smrt.

Oblasti s potenciálně výbušným ovzduším jsou často, ale nikoli vždy, jasně označeny. Patří mezi ně oblasti, jako jsou čerpací stanice; podpalubí plavidel; zařízení pro přepravu nebo skladování chemikálií; vozidla používající zkapalněné plyny (jako je propan nebo butan); oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo nečistoty, jako jsou zrnka, prach nebo kovové prášky; a jakákoli jiná oblast, ve které je obvykle doporučeno vypnout motor vozidla.

Nepoužívejte telefon smartphonu k ohlášení úniku plynu v jeho těsné blízkosti. Opusťte oblast a zatelefonujte z bezpečného místa, je-li telefon k dispozici a je aktivní.

Zóny práce s trhavinami: V oblastech, kde se využívají trhaviny, a v oblastech s označením, že je nutné vypnout vysílačky, aby nedocházelo k rušení zařízení sloužících k trhacím operacím, vypněte všechna bezdrátová připojení smartphonu a řiďte se veškerými značkami a pokyny.

Provozní a skladovací teplota

Smartphone a cestovní nabíječka tohoto smartphonu fungují a smějí být skladovány pouze v rozsahu teplot uvedených níže:

Provoz smartphonu: 0 až 35 °C

Skladování smartphonu (po dobu kratší, než 3 měsíce): -20 až 35°C

Skladování smartphonu (po dobu alespoň 3 měsíců): 22 až 28 °C

Provozní teplota nabíječky: 0 až 35 °C

Skladování nabíječky: -30 až 75 °C

Používání nebo skladování smartphonu nebo příslušenství smartphonu mimo doporučený rozsah teplot může vést k nadměrnému zahřívání smartphonu a následně k vážnému zranění, smrti nebo poškození smartphonu, jeho příslušenství nebo lithium-iontové baterie.

Uchovávejte smartphone nebo příslušenství smartphonu mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo. Pokud smartphone nebudete používat déle než dva týdny, vypněte jej.

Čištění a opravy smartphonu

Čištění: Na smartphone nebo na příslušenství smartphonu včetně baterie ani v jejich blízkosti nepoužívejte tekuté, aerosolové čisticí prostředky ani rozpouštědla. K čištění používejte pouze měkkou suchou tkaninu. Před čištěním smartphonu nebo nabíjecího příslušenství odpojte všechny kabely z počítače a odpojte také veškeré nabíjecí příslušenství ze zásuvky elektrické sítě.

Oprava: Nepokoušejte se smartphone ani nabíjecí příslušenství upravovat, rozebírat ani provádět jejich údržbu. Nepokoušejte se nevyjímatelnou baterii vyměnit. Opravy smartphonu a nabíjecího příslušenství a výměnu baterie by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní personál a měli byste používat pouze baterii, kterou společnost BlackBerry výslovně určila k použití s tímto konkrétním modelem smartphonu.

Dojde-li k některé z následujících situací, odpojte napájecí kabely od počítače nebo ze zásuvky elektrické sítě a předejte smartphone nebo nabíjecí příslušenství k opravě kvalifikovanému servisnímu personálu:
 • Napájecí kabel, zástrčka nebo konektor jsou poškozené.
 • Na smartphone nebo nabíjecí příslušenství byla vylita tekutina nebo na něj spadly nějaké předměty.
 • Smartphone nebo nabíjecí příslušenství byly vystaven dešti nebo vodě.
 • Smartphone nebo nabíjecí příslušenství jsou na dotek velmi horké.
 • Smartphone nebo nabíjecí příslušenství spadly nebo byly jakkoli poškozeny.
 • Smartphone nebo nabíjecí příslušenství nefungují normálně podle pokynů uvedených v uživatelské dokumentaci.
 • Smartphone nebo nabíjecí příslušenství vykazují patrnou změnu ve funkčnosti.

Aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo elektrického šoku, nastavujte pouze ovládací prvky popsané v uživatelské dokumentaci smartphonu. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození a často si vyžádá náročnou práci kvalifikovaného technika, aby se smartphone a nabíjecí nebo jakékoli jiné příslušenství vrátily do funkčního stavu.

Nedodržení jakýchkoli bezpečnostních pokynů obsažených v uživatelské dokumentaci smartphonu zruší platnost omezené záruky a může vést k přerušení nebo odmítnutí služeb viníkovi, soudní žalobě nebo obojímu.

Likvidace smartphonu a baterie

Obrázek nádoby na speciální odpad

Smartphone ani jeho baterii nevhazujte do ohně ani nelikvidujte společně s komunálním odpadem.

Obrázek loga recyklace

Smartphone a baterii lze recyklovat v příslušných zařízeních. Tento symbol neznamená použití recyklovaných materiálů.

Informace o recyklování baterií získáte na telefonním čísle 1-800-822-8837

V USA a Kanadě můžete smartphone a baterie recyklovat prostřednictvím programu Call2Recycle. Další informace naleznete v USA na webu www.call2recycle.org a v Kanadě na webu www.call2recycle.ca.

Informace o vrácení smartphonu a příslušenství zpět společnosti BlackBerry k recyklaci a bezpečné likvidaci naleznete na webové stránce www.blackberry.com/recycling nebo https://tradeup.blackberry.com dostupné z prohlížeče počítače. Programy recyklace a výměny zařízení jsou k dispozici pouze v některých oblastech.

Pokud nejsou tyto programy ve vaší zemi dostupné, předpisy týkající se správné likvidace elektronických zařízení vydává místní vláda.

Smartphone a jeho baterii likvidujte v souladu se zákony a předpisy, které se týkají likvidace takových typů článků a jsou platné v dané oblasti.

Informace o dodržení předpisů

Vystavení se vysokofrekvenčním signálům

Rádio smartphonu je nízkovýkonný rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo v souladu se směrnicemi a omezeními komise FCC, ministerstva Industry Canada (IC), Rady Evropské unie a dalšími relevantními mezinárodními pokyny týkajícími se bezpečné hladiny pro vystavení vysokofrekvenční energii pro bezdrátová zařízení. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislými odborníky, vládami a organizacemi včetně institutu Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), rady National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), komise International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Abyste dodrželi směrnice a omezení FCC, IC, EU a další relevantní mezinárodní pokyny pro vystavení vysokofrekvenční energii, udržujte smartphone alespoň 1,5 cm (0,59 palce) od těla. Při přenášení smartphonu na těle používejte pouze příslušenství vybavené sponou na opasek, které je dodané nebo schválené společností BlackBerry. Pokud na těle nosíte příslušenství, které nebylo dodáno společností BlackBerry, ověřte, zda vaše příslušenství neobsahuje kov, a udržujte smartphone alespoň 1,5 cm (0,59 palce) od těla.

Za účelem snížení vystavení vysokofrekvenční energii: (i) používejte smartphone v oblastech se silným bezdrátovým signálem; (ii) používejte sadu hands-free; (iii) zkraťte dobu hovorů, případně raději zasílejte textové zprávy nebo zprávy BBM.

Údaje o specifické míře absorpce

JE-LI POUŽÍVÁN PODLE INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TÉTO ČÁSTI, SPLŇUJE TENTO MODEL BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU PŘED VLIVEM RÁDIOVÝCH VLN.

Smartphone je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení vysokofrekvenční energii, stanovené Federální komunikační komisí (FCC) vlády USA a doporučené Radou Evropské unie, je-li používáno podle instrukcí uvedených v předcházející části. Tyto limity jsou součástí souhrnných směrnic a stanovují povolené limity vysokofrekvenční energie pro obecnou populaci. Směrnice vycházejí z norem, které byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi během periodického a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Norma pro vystavení pro bezdrátová zařízení používá veličinu označovanou jako SAR (Specific Absorption Rate – specifická míra absorpce). Limit SAR je stanoven směrnicemi FCC na 1,6 W/kg*. Limit SAR doporučovaný Radou Evropské unie je 2,0 W/kg**. Testy ke zjištění SAR jsou prováděny pomocí standardních provozních poloh stanovených komisí FCC, v nichž má výkon zařízení nejvyšší povolenou úroveň ve všech testovaných kmitočtových pásmech. Přestože se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR při provozu zařízení může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. Důvodem je, že zařízení je konstruováno k provozu při více úrovních výkonu tak, aby využívalo pouze výkon nutný k připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k anténě základnové stanice, tím nižší je výkon.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento smartphone při testování použití u ucha je uvedena v následující tabulce:

Smartphone

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) na 1 g (Indie)

SAR (W/kg) na 10 g (R&TTE)

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

Nejvyšší hodnota SAR pro smartphone při testování v pouzdře schváleném společností BlackBerry s integrovanou sponou na opasek nebo ve vzdálenosti 1,5 cm (0,59 palce) od těla je uvedena v následující tabulce:

Smartphone

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) na 1 g (Indie)

SAR (W/kg) na 10 g (R&TTE)

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

Při provozu režimu Mobile Hotspot je nejvyšší hodnota SAR pro tento smartphone:

Smartphone

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW)

1,44

Výsledky měření prováděných na těle (doporučené vzdálenosti od těla) jsou pro jednotlivé modely bezdrátových zařízení a telefonů odlišné v závislosti na dodaném či dostupném příslušenství a požadavcích komise FCC, IC a Rady Evropské unie.

Komise FCC udělila tomuto modelu bezdrátového zařízení Certifikaci zařízení, kde jsou uvedené hladiny SAR vyhodnoceny jako vyhovující směrnicím FCC pro vyzařování vysokofrekvenční energie, je-li smartphone používán podle instrukcí uvedených v této části. Informace o limitech SAR pro tento smartphone jsou zaznamenány komisí FCC a lze je nalézt v části Display Grant na adrese www.fcc.gov/oet/ea. Na této adrese zadejte identifikační kód FCC ID daného smartphonu z níže uvedeného seznamu.

Smartphone

FCC ID

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW)

L6ARHR190LW

Další informace o údajích SAR lze nalézt na webových stránkách www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) nebo na adrese www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Ministerstvo vnitřních záležitostí a komunikace /Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications/).

___________________________________

* Limit SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je v USA a Kanadě stanoven průměrně na 1,6 W/kg (watty na kilogram) na 1 g tělní nebo hlavové tkáně (průměrně 4,0 W/kg na 10 g tkání končetin – ruce, zápěstí, kotníky a nohy).

** Limit SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností v Evropě je stanoven průměrně na 2,0 W/kg (watty na kilogram) na 10 g tělní nebo hlavové tkáně (průměrně 4,0 W/kg na 10 gramů tkání končetin – ruce, zápěstí, kotníky a nohy). Podle studií tato směrnice zahrnuje dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a vzaty do úvahy všechny odchylky v měření.

Prohlášení o souladu s předpisy komise FCC (Federal Communications Commission) (USA)

Třída B podle předpisů komise FCC, část 15

Tento smartphone splňuje požadavky stanovené v části 15 pravidel komise Federal Communications Commission (FCC). Provoz zařízení je podmíněn dvěma následujícími podmínkami: (1) Smartphone nesmí vytvářet škodlivé rušení a (2) musí připouštět jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.

UPOZORNĚNÍ:
Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny osobami zodpovědnými za zajištění souladu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k používání daného vybavení.

Zařízení bylo testováno a odpovídá omezením stanoveným pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Daná omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a není-li nainstalováno a používáno podle pokynů výrobce, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací.

Výrobce však nezaručuje, že k rušení v konkrétním případě nedojde. Pokud zařízení způsobí rušení negativně ovlivňující příjem rádia nebo televize, což lze zjistit sledováním vlivu zapnutí a vypnutí zařízení, měl by se uživatel pokusit o nápravu rušení pomocí následujících opatření: otočení nebo přemístění přijímací antény, zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem, připojení zařízení k zásuvce v jiném okruhu než ten, ke kterému je připojen přijímač, nebo získání informací od prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního technika.

Informace týkající se požadavků komise FCC na kompatibilitu naslouchátek s bezdrátovými zařízeními (pro uživatele v USA)

Při používání bezdrátových zařízení v blízkosti sluchových pomůcek (například naslouchátek a ušních implantátů) mohou uživatelé zaznamenat bzučivý, hučivý nebo ječivý zvuk. Sluchové pomůcky jsou tomuto rušení různě odolné a také bezdrátová zařízení se liší v míře rušení, které způsobují.

V oboru bezdrátových telefonních zařízení bylo vyvinuto hodnocení, na jehož základě mohou uživatelé sluchových pomůcek určit, které bezdrátové zařízení je pravděpodobně kompatibilní s danou sluchovou pomůckou. Nebyla hodnocena veškerá bezdrátová zařízení. Bezdrátová zařízení, která byla hodnocena, obsahují informaci o hodnocení na obalu spolu s dalšími označeními týkajícími se příslušných schválení.

Hodnocení nepředstavuje záruku. Skutečné výsledky se budou lišit podle sluchové pomůcky a míry nedoslýchavosti uživatele. Pokud není daná sluchová pomůcka odolná vůči rušení, je možné, že ani používání některých hodnocených bezdrátových zařízení nebude bezproblémové.

Chcete-li zjistit, zda zařízení vyhovuje vašim osobním potřebám, poraďte se s ušním lékařem a vyzkoušejte bezdrátové zařízení v blízkosti sluchové pomůcky.

Tento smartphone byl testován a hodnocen pro použití s naslouchátky pro některé bezdrátové technologie, které používá. Přesto však mohou být v tomto zařízení používány i jiné bezdrátové technologie, které nebyly testovány pro použití s naslouchátky. Je důležité důkladně vyzkoušet různé funkce zařízení na různých umístěních, abyste zjistili, zda při používání smartphonu s naslouchátkem nebo ušním implantátem neslyšíte nějaký rušivý zvuk. Poraďte se s poskytovatelem bezdrátových služeb o možnosti vrácení nebo výměny zařízení a vyžádejte si informace o kompatibilitě s naslouchátky.

Význam hodnocení

Hodnocení M: Bezdrátová zařízení s hodnocením M3 nebo M4 vyhovují požadavkům komise FCC a pravděpodobně budou způsobovat méně rušení při používání sluchových pomůcek než bezdrátová zařízení bez tohoto označení. M4 představuje vyšší stupeň, tj. lepší z obou hodnocení.

Hodnocení T: Bezdrátová zařízení s hodnocením T3 nebo T4 vyhovují požadavkům komise FCC a pravděpodobně budou způsobovat méně problémů při používání s telefonní cívkou sluchové pomůcky než bezdrátová zařízení bez tohoto označení. T4 představuje vyšší stupeň, tj. lepší z obou hodnocení. (Upozorňujeme, že všechny sluchové pomůcky neobsahují telefonní cívky.)

Také sluchové pomůcky lze hodnotit podle odolnosti vůči tomuto typu rušení. Výsledky týkající se dané sluchové pomůcky můžete získat od výrobce sluchové pomůcky nebo ušního lékaře. Čím odolnější je pomůcka, tím méně je pravděpodobné, že zaznamenáte rušivý zvuk z bezdrátových zařízení.

Více informací o opatřeních provedených komisí FCC, která se týkají kompatibility naslouchátek s bezdrátovými zařízeními, a o dalších krocích, které komise FCC podnikla pro zajištění přístupu handicapovaných osob k telekomunikačním službám, naleznete na adrese www.fcc.gov/cgb/dro.

Certifikace ministerstva Industry Canada

Smartphone splňuje požadavky směrnic RSS ministerstva Industry Canada pro nelicencovaná zařízení. Provozování je podmíněno následujícími podmínkami: (1) Smartphone nesmí vytvářet škodlivé rušení a (2) musí připouštět jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí provoz.

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW) splňuje požadavky směrnic RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN a RSS 210 vydaných ministerstvem Industry Canada pod certifikačním číslem 2503A-RHR190LW.

V pásmu 5150 až 5250 MHz lze smartphone používat pouze uvnitř budov, aby byla omezena možnost škodlivého rušení satelitních systémů pracujících na stejném kanále.

Maximální zisk antény povolený pro smartphony v pásmech 5250 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz splňuje omezení EIRP.

Maximální zisk antény povolený pro smartphony v pásmu 5725 až 5825 MHz splňuje omezení EIRP stanovená pro provoz z bodu do bodu a z bodu do více bodů.

Jako primárním uživatelům (tzn. mají prioritu) jsou pásma 5250 až 5350 MHz a 5650 až 5850 MHz přidělena radarům s vysokým výkonem. Tyto radary mohou způsobovat rušení nebo poškodit smartphony LE-LAN.

Dodržení limitů pro třídu B

Tento smartphone splňuje limity pro třídu B pro vyzařování rádiového šumu stanovené ve směrnici „Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement“ (Vybavení informační technologií (ITE) – limity a metody měření) ICES-003 pro zařízení způsobující rušení vydané ministerstvem Industry Canada.

Soulad s předpisy EU

Společnost BlackBerry tímto prohlašuje, že tento smartphone splňuje nezbytné požadavky a další související směrnici 1999/5/ES o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE).

Smartphone BlackBerry Passport SQW100-4 (číslo modelu RHR191LW): Označení CE 0168

Prohlášení o dodržení předpisů učiněné podle Směrnice 1999/5/ES (HG č.88/2003) je k dispozici k nahlédnutí na webu www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Pokud vlastníte smartphone s podporou Wi-Fi, lze jej provozovat v sítích Wi-Fi ve všech členských státech Evropské unie. Toto zařízení lze provozovat v Turecku.

Úřední věstník Evropské Unie, rozhodnutí komise ze dne 12. února 2007, stanovuje, že systémy bezdrátového přístupu (WAS) včetně místních rádiových sítí (RLAN) budou v kmitočtovém pásmu od 5,150 do 5,350 GHz omezeny na vnitřní použití. Jelikož vytvoření sítě probíhá v rámci domény bezdrátového přístupového bodu a přístupový bod je řídicím zařízením (master), smartphone v kmitočtovém pásmu 5,150 až 5,350 GHz nikdy neiniciuje vytvoření sítě ani se nepřipojí k síti v režimu ad-hoc.

Soulad s dalšími předpisy

Konkrétní podrobné informace o dodržení norem a požadavků regulačních orgánů vztahujících se na váš smartphone lze získat od společnosti BlackBerry.

Modul laserového snímače v tomto smartphonu splňuje následující normu komise International Electrotechnical Commission (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Pokud chcete zobrazit FCC ID, certifikační číslo IC, model a informace o shodě pro svůj smartphone, posuňte prstem od horní části domovské obrazovky směrem dolů. Klepněte na nabídku Nastavení > O zařízení a z rozevíracího seznamu vyberte možnost Regulační schválení.

Informace o produktu: smartphone BlackBerry Passport SQW100-4

Mechanické vlastnosti:

Hmotnost: přibližně 203 g (7,16 oz) včetně lithium-iontové baterie

Velikost (D x Š x V): 131,4 x 90,5 x 9,3 mm, v místě fotoaparátu 9,8 mm (5,2 x 3,6 x 0,36 palce, v místě fotoaparátu 0,38 palce)

Paměť 3 GB, úložiště pro aplikace 32 GB, slot pro kartu micro SD

Následující vlastnosti modulu laserového snímače by se mohly vztahovat k vašemu smartphonu:

Laserový výrobek třídy 1

Maximální průměrná vyzařovaná energie: 0,18 mW

Specifikace napájení:

Nevyměnitelná nabíjecí lithium-iontová baterie

Podporuje 3V/1,8V karty nano SIM

Kompatibilita portu pro synchronizaci dat a nabíjení: port micro standardu USB 2.0

Specifikace vysokofrekvenčních mobilních sítí:

Podpora pásma LTE: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

Podpora pásma HSPA+: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Podpora pásma GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

Napěťová třída: Třída 1 (DCS 1800, PCS 1900), třída 3 (UMTS, LTE), třída 4 (GSM 850) dle definice v GSM 5.05, třída 4 (GSM 900) dle definice v GSM 02.06, třída E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Vysílací frekvence: 704 až 716 MHz, 777 až 787 MHz, 824 až 849 MHz, 832 až 862 MHz, 880 až 915 MHz, 880 až 950 MHz, 1710 až 1755 MHz, 1710 až 1785 MHz, 1850 až 1910 MHz, 1920 až 1980 MHz, 2500 až 2570 MHz

Přijímací frekvence: 734 až 746 MHz, 746 až 756 MHz, 791 až 821 MHz, 869 až 894 MHz, 925 až 960 MHz, 1805 až 1880 MHz, 1930 až 1990 MHz, 2110 až 2155 MHz, 2110 až 2170 MHz, 2620 až 2690 MHz

Specifikace vysokofrekvenční sítě Wi-Fi:

Standard bezdrátové sítě LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Vysílací a přijímací frekvence pro IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 až 2,472 GHz

Vysílací a přijímací frekvence pro IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 až 5,825 GHz

Specifikace vysokofrekvenční technologie Bluetooth:

Podpora jediného pásma: ISM 2,4 GHz

Vysílací a přijímací frekvence: 2402 až 2480 MHz

Bluetooth, třída 1

Pokud váš smartphone podporuje technologii NFC, platí následující specifikace:

Provozní frekvence: 13,56 MHz

Podporované režimy: čtení/zápis, emulace karty, peer-to-peer

Právní upozornění

©2015 BlackBerry. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry® a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti BlackBerry Limited a jsou registrovány a/nebo používány v USA a dalších zemích po celém světě. Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Call2Recycle je ochranná známka společnosti Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je ochranná známka asociace CTIA – The Wireless Association. GSM je ochranná známka Asociace GSM MOU. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r,802.11n jsou ochrannými známkami společnosti Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTEUMTS jsou ochranné známky Evropského ústavu pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute). Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tato dokumentace včetně všech dokumentů zahrnutých v této příručce z důvodu reference, například dokumentace poskytnutá nebo zpřístupněná na webových stránkách společnosti BlackBerry, je poskytnuta „tak, jak je“ a bez jakékoli podmínky, potvrzení, garance, ujištění, záruky nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu společností BlackBerry Limited a jejích přidružených společností, jež všechny výslovně odmítají odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem ve vaší jurisdikci.

Podmínky používání jakýchkoli produktů nebo služeb společnosti BlackBerry jsou uvedeny v samostatných licencích nebo v příslušných smlouvách se společností BlackBerry. INFORMACE V TÉTO DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ VÝSLOVNÉ PÍSEMNÉ SMLOUVY ČI ZÁRUKY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ BLACKBERRY NA ČÁSTI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB SPOLEČNOSTI BLACKBERRY, JEŽ NEJSOU UVEDENY V TÉTO DOKUMENTACI.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Vydáno v Kanadě