Skip to content

BlackBerry Passport Silver Edition SQW100-4 Smartphone

RHR191LW

Информация за безопасност

Преди да използвате вашия смартфон BlackBerry (оттук нататък отбелязван само като смартфон), прегледайте изискванията за безопасна работа и нормативната информация, предоставени в този документ. Запазете този документ на сигурно място, за да можете да правите справка в него, когато ви е нужно.

В някои страни може да има ограничения за използването на безжични устройства с Bluetooth връзка и криптиращ софтуер. Проверете при местните регулаторни органи за ограничения във вашия район.

За да намерите най-новата информация за безопасността и продукта, посетете www.blackberry.com/safety.

За да намерите най-новата информация за гаранцията, посетете www.blackberry.com/legal.

Важни мерки за безопасност

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства с вашия смартфон. Използването на батерии или зарядни устройства, които не са одобрени от BlackBerry, може да доведе до риск от пожар или експлозия, които да причинят сериозно нараняване, смърт или имуществени загуби.

Използвайте само одобрени от BlackBerry кобури. Използването на калъфи, които не са одобрени от BlackBerry, може да доведе до надвишаване на стандартите за излагане на радиочестотна енергия на вашия смартфон.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Дръжте смартфона на поне 0,59 инча (1,5 см) от тялото си. Когато носите смартфона на тялото си, използвайте само аксесоарите с щипка за колан, а ако аксесоарът не е доставен от BlackBerry, се уверете, че не съдържа метал. ако не спазвате тези указания, вашият смартфон може да надвиши стандартите за излагане на радиочестотно излъчване. Дали има, или не последствия за здравето в дългосрочен план, в резултат от надвишаване на стандартите за излагане на радиочестотно излъчване, е предмет на продължаващи научни изследвания.

За повече информация относно съвместимостта на този смартфон със стандартите за радиочестотно излъчване на FCC посетете www.fcc.gov/oet/ea/fccid и потърсете FCC ID на вашия смартфон, посочен по-долу.

 • Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модел RHR191LW): FCC ID L6ARHR190LW
Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Вашият смартфон е предназначен да работи при температури между 0 и 35°C. Използването на вашия смартфон извън препоръчания температурен диапазон може да причини повреда на смартфона или на литиево-йонната батерия.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не разчитайте на вашия смартфон за обаждания по спешност. Безжичните мрежи, необходими за извършване на спешни обаждания или изпращане на съобщения, не са налични във всички региони и спешните номера, като 911, 112 или 999, може да не ви свържат към спешните услуги във всички региони.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Вашият смартфон и неговите аксесоари не са предназначени за използване от деца. Не позволявайте на дете да използва или да си играе със смартфона или аксесоарите му, без да го наблюдавате стриктно. Смартфонът съдържа малки части, които при поглъщане може да причинят задушаване.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Дръжте смартфона далече от медицински апарати, включително пейсмейкъри и слухови апарати, тъй като те може да не функционират правилно и това да доведе до сериозни увреждания и смърт на вас или други хора.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Внимавайте смартфонът да не влиза в контакт с течности, тъй като това може да причини късо съединение, пожар или токов удар.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Когато използвате модула за конферентна връзка на смартфона, никога не дръжте смартфона до ухото си. Може да се стигне до сериозно и трайно увреждане на слуха.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Въздействието на мигащите светлини на смартфона може да причини епилептични припадъци или загуба на съзнание и може да бъде опасно за вас или други хора. В случай използването на вашия смартфон причини у вас или други хора загуба на ориентация, загуба на съзнание, гърчове, конвулсии или други рефлексни движения, незабавно спрете употребата на смартфона и потърсете лекарска помощ. Известяващият светодиоден (LED) индикатор се намира отпред на смартфона, в горния десен ъгъл. Ако вашият смартфон има камера, LED блендата на светкавицата за камерата се намира отзад на смартфона, над или отдясно на обектива на камерата. Ако имате склонност към епилептични припадъци или загуба на съзнание, посъветвайте се с личния си лекар, преди да използвате вашия смартфон.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не използвайте смартфона, докато шофирате, освен ако не е разрешено по закон да го използвате с устройство за "свободни ръце". Използването на смартфона по време на шофиране може да изложи вас и другите на риск от злополука и сериозни наранявания, смърт или имуществени щети.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не използвайте смартфона при наличието на бензинови пари, тъй като съществува риск от пожар или експлозия.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не изхвърляйте смартфона в огън, тъй като това може да причини експлозия, която да доведе до сериозни наранявания, смърт или имуществени загуби.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Изключвайте смартфона в самолети. Използването на смартфона в самолет може да повлияе на контролно-измервателните прибори на самолета, на комуникациите и работните характеристики, да прекъсне мрежовата връзка или да доведе до други опасни последствия за работата на самолета, екипажа и пътниците, като може и да е незаконно.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Смартфоните не са сами по себе си безопасни и не могат да се използват в среда с взривоопасни пари, взривоопасен прах или други взривоопасни химикали. Искрите в такива зони могат да причинят експлозия или пожар, водещи до сериозни наранявания, смърт или повреда на имуществото.

Безопасно използване на смартфона

 • Не поставяйте тежки предмети върху вашия смартфон.
 • Не се опитвайте да модифицирате или поправяте вашия смартфон.
 • Не се опитвайте да покривате или да поставяте предмети в отворите на смартфона, освен ако не сте инструктирани за това в документацията на смартфона, предоставена от BlackBerry. Това действие може да предизвика късо съединение, пожар или електрически удар.
 • Не използвайте остри предмети върху екрана.
 • Не прилагайте прекомерна сила върху екрана.
 • Не използвайте вашия смартфон или аксесоарите на смартфона близо до вода (например близо до вана или мивка, във влажно мазе или близо до плувен басейн).
 • Не поставяйте вашия смартфон или аксесоарите му върху нестабилни повърхности. Смартфонът или неговите аксесоари може да паднат и да създадат риск от сериозно нараняване на хора или сериозно увреждане на самия смартфон или аксесоарите му.
 • Екранът на вашия смартфон е от стъкло. Стъклото може да се счупи или напука, ако смартфонът бъде изпуснат или върху стъклото бъде приложена сила. Ако стъклото се счупи или напука, не го докосвайте, докато екранът не бъде ремонтиран.
 • Когато използвате вашия смартфон, правете чести почивки. Ако усетите дискомфорт във врата, раменете, ръцете, китките, дланите (включително палците и другите пръсти) или в други части на тялото, докато използвате вашия смартфон, прекратете незабавно използването му. Ако дискомфортът не преминава, обърнете се към лекар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Устройството ви съдържа LED лазерен продукт от клас 1. Използването на контроли или настройки или извършването на процедури, различни от тези, указани в дизайна на продукта/тестването, може да доведе до излагане на опасна LED лазерна радиация.

Електробезопасност

Зареждайте смартфона, като използвате само аксесоарите за зареждане, предоставени от BlackBerry или специално одобрени от BlackBerry за ползване с този смартфон. Не използвайте аксесоари за зареждане, които не отговарят на сертификационните изисквания на CTIA за съответствие на системите батерии с IEEE Std 1725, тъй като те могат да породят опасност от пожар, експлозия, протичане на батерията или други опасности, които да причинят сериозно увреждане, смърт или загуба на имущество, както и да обезсилят всяка гаранция.

Одобрени модели аксесоари за зареждане на смартфон BlackBerry Passport

Кабели за зареждане: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Променливотокови (AC) зарядни устройства: HDW-46445-001, HDW-46446-001, HDW-46447-001, HDW-46448-001, HDW-46449-001, HDW-46450-001, HDW-46451-001, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001, HDW-61383-001

Използвайте аксесоарите за зареждане, предоставени заедно със смартфона, или други одобрени от BlackBerry аксесоари за зареждане, само от типа източник на електрозахранване, указан върху етикета с маркировката. Преди да използвате какъвто и да било източник на електрозахранване, уверете се, че мрежовото напрежение съответства на напрежението, указано върху източника на електрозахранване. Свързвайте смартфона само към сертифицирани от CTIA адаптери, продукти, които носят емблемата USB-IF, или продукти, които отговарят на програмата за съответствие с USB-IF.

Не претоварвайте контактите на електрозахранващата мрежа, удължителите или разклонителите, тъй като това може да доведе до риск от пожар или електрически удар. За да се намали рискът от повреждане на кабела или щепсела, не дърпайте кабела, а щепсела, за да изключите аксесоара за зареждане от стенния контакт или разклонителя.

Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или притискане, особено близо до електрически контакти и до точката, в която захранващият кабел се свързва със смартфона. Винаги прекарвайте кабела за захранването така, че да намалите риска от нараняване на други хора, например поради спъване или задушаване. Изключвайте от мрежата аксесоарите за зареждане по време на гръмотевични бури или когато не се използват. Не използвайте аксесоари за зареждане на открито или на места, където те са изложени на атмосферни влияния.

За допълнителна информация относно свързването на зарядното устройство вижте предоставената със смартфона документация.

За закупуване на аксесоари за вашия смартфон се обърнете към своя доставчик на безжични услуги или посетете www.shopblackberry.com.

Безопасност на батерията

Вашият смартфон съдържа несменяема литиево-йонна батерия. Не се опитвайте да извадите батерията. Изваждането на батерията ще анулира ограничената гаранция за вашия смартфон и може да повреди самата батерия.

При неправилно боравене батерията може да създаде опасност от пожар, експлозия, химически изгаряния или други опасности. Не излагайте батерията на контакт с течности. Не загрявайте батерията над 60°C. Загряване на батерията до повече от 60°C може да доведе до това батерията да се запали или експлодира.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не излагайте смартфона и неговата батерия на огън или други външни източници на топлина, като например котлони, готварски печки, отоплителни уреди или фурни, защото това може да предизвика пожар или експлозия.

Тази диаграма показва елементите, описани в следващия текст.

Не се опитвайте да поставяте външни предмети в батерията. Не преработвайте, не разглобявайте, не модифицирайте, не мачкайте и не пробивайте батерията. Ако батерията е била преработена, разглобена, модифицирана, смачкана или пробита, спрете да я изполвате незабавно.

Не свързвайте батерията накъсо и не допускайте контакт на метални или електропроводими предмети с изводите на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не се опитвайте да извадите батерията. BlackBerry посочва батериите за използване със смартфони, които са в съответствие с IEEE Std 1725. Използването на други батерии може да породи опасност от пожар, експлозия, протичане на батерията или друга опасност. Погрижете се да изхвърляте използваните батерии в съответствие с инструкциите, посочени в настоящия документ.
Икона за липсваща батерия Икона за грешка в батерията

Когато една от тези икони се появи на смартфона, това означава, че е възникнала грешка или в батерията, или в свързването на батерията. Върнете смартфона на квалифициран сервизен персонал за поправка.

Безопасност при ходене и шофиране

Не използвайте смартфона по време на шофиране. Съсредоточете вниманието си изцяло върху шофирането; безопасното шофиране е първата ви отговорност. Вие носите отговорност за познаването и спазването на законите и разпоредбите, касаещи използването на безжични устройства в зоните, в които шофирате.

Поставете вашия смартфон на безопасно място, преди да започнете да шофирате. Ако автомобилът ви е оборудван с въздушна възглавница, не поставяйте смартфона или други предмети върху въздушната възглавница, или в зоната на раздуване на въздушната възглавница. Ако въздушната възглавница се надуе, може да се стигне до сериозни наранявания.

Радиочестотните сигнали могат да повлияят на неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани електронни системи в моторните превозни средства. Консултирайте се с производителя на вашия автомобил или с негов представител. Ако в автомобила е добавено някакво оборудване, трябва да се консултирате също и с производителя на това оборудване за информация относно радиочестотните сигнали.

Избягвайте използването на смартфона, докато ходите или докато се занимавате с дейности, които изискват пълното ви внимание. Невниманието за пътното движение или други опасности, предизвикани от пешеходци, може да доведе до сериозни наранявания, смърт или загуба на имущество.

Аксесоари

Използвайте само аксесоари, които са одобрени от BlackBerry за използване конкретно с този модел смартфон. Използването на каквито и да било неодобрени аксесоари, може да доведе до анулиране на гаранцията, до излизане на смартфона от строя и до опасни последствия.

Приспособления за носене: Вашият смартфон може да не се доставя с кобур (аксесоар, носен на тялото). Ако носите смартфона на тялото си, винаги го поставяйте в кобур за смартфон с щипка за колан, предоставен или одобрен от BlackBerry. Ако не използвате смартфона в кобур с щипка, предоставен или одобрен от BlackBerry, дръжте смартфона на поне 0,59 инча (15 mm) от тялото си, докато смартфонът предава. Когато използвате която и да е функция за данни на вашия смартфон (напр. имейл, MMS съобщения, PIN съобщения или браузър), с или без USB кабел, дръжте смартфона на поне 0,59 инча (15 mm) от тялото си. При използване на аксесоари, които не са доставени или одобрени от BlackBerry, вашият смартфон може да надвиши стандартите за излагане на радиочестотно излъчване. Дали има, или не последствия за здравето в дългосрочен план, в резултат от надвишаване на стандартите за излагане на радиочестотно излъчване, е предмет на продължаващи научни изследвания. За повече информация относно въздействието на радиочестотното излъчване вижте раздела "Информация за съответствие" на този документ.

Повечето одобрени от BlackBerry приспособления за носене на смартфони (например кобури за колан, чантички и калъфчета тип „джоб“) имат вграден магнит. Не поставяйте предмети, съдържащи компоненти с магнитна лента, като например дебитни карти, кредитни карти, карти-ключове за хотелски стаи, фонокарти или други подобни предмети близо до такива приспособления за носене. Магнитът може да повреди или изтрие данните, съхранявани на магнитната лента.

Магнитометър

Вашият смартфон съдържа магнитометър. Магнитометърът се използва от приложения като приложението Compass (компас). Магнитите или устройствата, които съдържат магнити, като например кобури за колан, слушалки или монитори, могат да имат отрицателен ефект върху прецизността на магнитометъра. За да определите своето местоположение, не разчитайте единствено на приложения, които използват магнитометъра, особено при спешни случаи.

Мултимедия

Някои законодателства може да забраняват или ограничават използването на определени функции на вашия смартфон. Когато правите, обработвате или използвате снимки, спазвайте всички закони, разпоредби, процедури и правила, включително, но и не само, всякакви закони за авторски права, за защита на личната информация, търговски тайни или за безопасност, които могат да регулират или ограничават използването на смартфона според вашето законодателство. Уважавайте личните права на другите. Защитата на авторските права може да не ви позволява да копирате, променяте, предавате или препращате определени снимки, музика (включително мелодии за телефони) или друго съдържание.

Аудио файлове: Може да се стигне до трайна загуба на слуха, ако слушате аудио файлове с голяма сила на звука, особено със слушалки. Избягвайте да усилвате звука на слушалките, за да блокирате шума от обкръжението. Ако чувате звън в ушите или приглушен говор, обърнете се към лекар, който да провери слуха ви.

Предупредително изображение за възможност от загуба на слуха.

Камера: Ако вашият смартфон има камера, не насочвайте камерата директно срещу слънцето или някаква друга ярка светлина. Това може да доведе до сериозно увреждане на очите ви или повреда на смартфона. Когато използвате светкавицата на камерата, дръжте отвора на светодиодната (LED) светкавица на камерата поне на 50 cm от очите на обекта.

Антена

Използвайте само доставената вградена антена. Неразрешените промени или допълнения на антената могат да повредят смартфона и да нарушат разпоредбите на Федералната комисия по съобщенията (FCC).

Интерференция с електронно оборудване

Повечето съвременни електронни апарати са екранирани срещу радиочестотни сигнали. Обаче някои електронни апарати може да не са екранирани срещу радиочестотните сигнали от вашия смартфон

Пейсмейкъри: Ако имате въпроси относно въздействието на радиочестотните сигнали върху вашия пейсмейкър, консултирайте се с лекар или с производителя на вашия пейсмейкър. Уверете се, че използвате смартфона в съответствие с изискванията за безопасност, свързани с конкретния пейсмейкър, които могат да включват следните изисквания: винаги дръжте смартфона на повече от 20 cm от пейсмейкъра, когато смартфонът е включен, не носете смартфона в джоба на ризата и слагайте телефона на ухото си, което е срещуположно на пейсмейкъра, за да минимимзирате влиянието на смартфона върху пейсмейкъра, когато говорите по смартфона. Ако имате каквото и да е основание да подозирате, че се получават смущения, изключете незабавно всички безжични връзки на вашия смартфон, спрете да го използвате и се консултирайте с лекар.

Слухови апарати: Някои цифрови безжични устройства може да причинят смущения на някои слухови апарати. В случай на такива смущения се консултирайте с вашия доставчик на безжични услуги, или се свържете с производителя на слуховия си апарат, за да обсъдите алтернативите.

Вашият смартфон съдържа магнитометър. Магнитометърът се използва от приложения като например приложението Compass (компас). Ако някое приложение, което използва магнитометъра, смущава работата на вашия слухов апарат, затворете приложението.

Други медицински апарати: Ако използвате някакъв друг персонален медицински апарат, консултирайте се с производителя на апарата, за да разберете дали е достатъчно екраниран срещу външна радиочестотна енергия. Вашият лекар може да е в състояние да ви помогне да получите тази информация.

Болници и лечебни заведения: Изключвайте всички безжични връзки на вашия смартфон в болнични заведения, ако в такива зони има поставени разпоредби с такова изискване. Болниците или лечебните заведения може да използват оборудване, което да е чувствително към външна радиочестотна енергия.

Самолети: Разпоредбите на Федералното управления на гражданската авиация на САЩ (Federal Aviation Administration - FAA) и Федералната комисия по съобщенията (FCC) забраняват използването на радиото на безжичните устройства, докато трае полетът. Изключете всички безжични връзки на смартфона, преди да се качите в самолет. Ефектът от използването на смартфона с безжични свързвания в самолет е неизвестен. Такава употреба може да повлияе на контролно-измервателните прибори на самолета, на комуникациите и работните характеристики, да прекъсне мрежовата връзка или да доведе до други опасни последствия за работата на самолета, като може да е и незаконна. Когато всички безжични връзки на смартфона са изключени, използвайте само приложения, които не са базирани на радио, според регулациите на авиокомпаниите за електронни устройства.

Опасни зони

Вашия смартфон не е искробезопасно устройство и не е подходящ за използване в опасни среди, където се изискват устройства с искрозащита, включително (но не само) при наличие на газови пари, експлозивен прах, работа в ядрени съоръжения, навигация на самолети или комуникационни услуги, управление на въздушния трафик, животоподдържащи или оръжейни системи.

Потенциално избухливи среди: Изключвайте безжичните връзки на вашия смартфон, докато се намирате в зона с потенциално взривоопасна среда и спазвайте всички предупредителни знаци и инструкции. Искрите в такива зони могат да причинят експлозия или пожар, водещи до телесни повреди или дори смърт.

Зоните с потенциално експлозивна атмосфера често са маркирани ясно, но това не винаги е така. Те включват зони за зареждане с гориво като бензиностанции и газостанции; подпалубни помещения на кораби; инсталации за пренос или съхранение на горива или химикали; превозни средства, използващи втечнен нефтен газ като пропан или бутан; зони, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метали на прах; както и всякакви други зони, в които обикновено се препоръчва да изключите двигателя на автомобила си.

Не използвайте телефона на вашия смартфон, за да съобщите за течове на газ, докато сте близо до мястото на теча Напуснете района, и ако телефонът на вашия смартфон е достъпен и активен, обадете се от безопасно място.

Зони на взривни работи: Докато се намирате в "зона на взривни работи" или в зони с указателни табели за изключване на радиопредавателите, изключете всички безжични връзки на вашия смартфон и спазвайте всички предупредителни знаци и инструкции.

Работни температури и температури на съхранение

Вашият смартфон и неговото зарядно устройство са предназначени за работа и съхранение при температурите, посочени по-долу:

Работа на смартфона: От 0 до 35°C

Съхраняване на смартфона (по-малко от 3 месеца): От -20 до 35°C

Съхраняване на смартфона (3 месеца или повече): От 22 до 28°C

Работа на зарядното устройство: от 0 до 35°C

Съхраняване на зарядното устройство: от -30 до 75°C

Използване или съхраняването на вашия смартфон или неговите аксесоари извън препоръчаните температурни интервали може да доведе до нагорещяване на смартфона, което да предизвика сериозни наранявания или смърт, или може да причини повреждане на смартфона, аксесоарите или литиево-йонната батерия.

Дръжте вашия смартфон или неговите аксесоари далеч от източници на топлина, като например радиатори, калорифери, печки или други уреди (включително усилватели), отделящи топлина. Ако няма да използвате вашия смартфон за повече от две седмици, изключете го.

Почистване и ремонт на смартфона

Почистване: Не използвайте течности, аерозолни почистващи средства или разтворители върху или в близост до вашия смартфон или аксесоарите към смартфона, включително батерията. Почиствайте само с мека суха кърпа. Изключете всички кабели от компютъра и извадете щепселите на всички зарядни аксесоари от електрическите контакти, преди да почиствате вашия смартфон или аксесоара за зареждане.

Ремонт: Не се опитвайте да изменяте, разглобявате или ремонтирате вашия смартфон или каквито и да било аксесоари за зареждане. Не се опитвайте да сменяте несменяемата батерия. Само квалифициран сервизен персонал може да извършва ремонти или подмяна батерията на смартфона или аксесоарите за зареждане, и трябва да се използва само батерия, която BlackBerry определя като подходяща за използване с вашия конкретен модел смартфон.

Ако възникне някоя от следните ситуации, изключете захранващите кабели от компютъра или електрическата розетка и отнесете вашия смартфон или аксесоар за зареждане за сервизно обслужване от квалифициран сервизен персонал:
 • Захранващият кабел, щепселът или конекторът са повредени.
 • Върху смартфона или аксесоара за зареждане е разлята течност или са попаднали предмети.
 • Смартфонът или аксесоарът за зареждане са били изложени на дъжд или вода.
 • Смартфонът или аксесоарът за зареждане са станали силно нагорещени при пипане.
 • Смартфонът или аксесоарът за зареждане са изпускани или повредени по някакъв начин.
 • Смартфонът или аксесоарът за зареждане не работят нормално при спазване на инструкциите от документацията за работа.
 • Смартфонът или аксесоарът за зареждане показват отчетлива промяна в работните си показатели.

За да намалите риска от пожар или електрически удар, регулирайте само тези елементи за управление, които са описани в документацията за потребителя на смартфона. Неправилната настройка на други елементи за управление може да причини повреда и често изисква значителна работа от квалифициран техник за възстановяване на нормалната работа на вашия смартфон, или на който и да е друг аксесоар за зареждане.

Неспазването на всички указания за безопасност, съдържащи се в документацията за потребителя на вашия смартфон ще доведе до анулиране на ограничената гаранция и може да доведе прекратяване или отказ на услугите за нарушителя, съдебни действия или и до двете.

Изхвърляне на батерията и смартфона

Изображение на задраскана кофа за боклук

Не изхвърляйте в огън или в кофата за битови отпадъци нито вашия смартфон, нито батерията.

Изображение на емблемата за рециклиране

Смартфонът и батерията трябва да се рециклират, където съществуват необходимите съоръжения. Този символ не е предназначен да посочва, че са използвани рециклирани материали.

Обадете се на 1-800-822-8837 за информация за рециклиране на батерията

в САЩ и Канада можете да рециклирате своя смартфон и батерията чрез програмата Call2Recycle. За повече информация в САЩ посетете www.call2recycle.org, а в Канада посетете www.call2recycle.ca.

За информация относно връщане на вашия смартфон и аксесоарите на BlackBerry за рециклиране и безопасно обезвреждане, от браузъра на вашия компютър посетете www.blackberry.com/recycling или https://tradeup.blackberry.com. Програмите за рециклиране и програмите за закупуване на по-съвременни устройства с отстъпка (програми “trade-up”) са на разположение само в определени зони.

Ако тези програми не се предлагат във вашия район, се консултирайте с вашите местни органи за управление за разпоредби по отношение на правилното изхвърляне на електронни изделия.

Изхвърляйте смартфона и неговата в съответствие със законите и разпоредбите във вашия район, регулиращи обезвреждането на такъв тип мобилни телефони.

Информация за съответствие

Излагане на радиочестотни сигнали

Радиото на смартфона е радиопредавател и радиоприемник с ниска мощност. To е проектирано така, че да съответства на правилата и ограниченията на Федералната комисия по съобщенията (FCC), Industry Canada (IC) и Съвета на Европейския съюз, както и на другите приложими международни правила относно безопасните нива на излагане на радиочестотно излъчване за безжични устройства. Тези правила са разработени от независими научни експерти, правителства и организации, включително Института на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), американската Национална комисия по радиационна защита (NCRP) и Международната комисия за защита от нейонизиращите лъчения (ICNIRP).

За да поддържате съответствието с правилата и ограниченията на FCC, IC, Европейския Съюз и другите приложими международни правила относно излагането на радиочестотно излъчване, дръжте смартфона на поне 0,59 инча. (1,5 см) от тялото си. Когато носите смартфон на тялото си, използвайте само аксесоарите с щипка за колан, доставени или одобрени от BlackBerry. Ако използвате аксесоар за носене на тялото, който не е доставен от BlackBerry, се уверете, че аксесоарът не съдържа метал, и дръжте смартфона на поне 0,59 инча (1,5 см) от тялото си.

За да намалите излагането на радиочестотно лъчение: (а) използвайте смартфона на места, където има силен безжичен сигнал; (б) използвайте аксесоари за свободни ръце; и (в) намалете продължителността на разговорите си или вместо това изпратете имейл, SMS или BBMсъобщение.

Данни за специфичната погълната мощност (SAR)

ТОЗИ МОДЕЛ БЕЗЖИЧНО УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА НОРМАТИВНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДИОВЪЛНИ, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ТОЗИ РАЗДЕЛ.

Смартфонът е проектиран и конструиран така, че да не превишава пределните стойности за допустимо излагане на емисиите на радиочестотна (РЧ) енергия, определени от Федералната комисия по съобщенията (FCC) на американското правителство и препоръчани от Съвета на Европейския съюз, когато се използва така, както е посочено в предишния раздел. Тези ограничения представляват част от подробни правила, които установяват допустимите нива на излъчената радиочестотна енергия за населението. Правилата се базират на стандарти, разработени от независими научни организации чрез периодичен всестранен анализ на научни изследвания. Стандартът за излагане на въздействие за безжични устройства използва измервателна единица, известна като „Специфично ниво на поглъщане“, или СНП (Specific Absorption Rate, SAR). Пределната стойност за SAR, установена от FCC, е 1,6 W/kg*. Препоръчваната от Съвета на Европейския съюз пределна стойност за SAR е 2,0 W/kg**. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните работни положения, указани от FCC, като устройството излъчва на най-високото си сертифицирано енергийно ниво във всички тествани честотни диапазони. Въпреки че SAR се определя при най-високото сертифицирано енергийно ниво, действителното ниво на SAR за устройството по време на работа може да бъде доста под максималната стойност. Причината за това е, че устройството е проектирано да работи при различни енергийни нива, така че да използва само толкова енергия, колкото е необходима за осъществяване на връзка с мрежата. По принцип, колкото сте по-близо до някоя антена на безжична базова станция, толкова по-ниска е изходната мощност.

Най-високата стойност на SAR за този смартфон при тестване за използване до ухото е:

Смартфон

SAR (W/kg) за 1 g (FCC/IC)

SAR (Вт/кг) за 1 г (Индия)

SAR (Вт/кг) за 10 г (R&TTE)

Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW)

0,861

0,559

0,403

Най-високата стойност на SAR за този смартфон при тестване в одобрен кобур за BlackBerry с вградена щипка за колан или на разстояние 0,59 инча (1,5 см) от тялото е:

Смартфон

SAR (W/kg) за 1 g (FCC/IC)

SAR (Вт/кг) за 1 г (Индия)

SAR (Вт/кг) за 10 г (R&TTE)

Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW)

1,44

0,914

0,735

При работа в режим на мобилна гореща точка най-високата стойност на SAR за този смартфон е:

Смартфон

SAR (W/kg) за 1 g (FCC/IC)

Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW)

1,44

Измерванията при носене на тялото (препоръчителните разстояния от тялото) са различни за различните безжични устройства, включително смартфоните, в зависимост от доставените или наличните аксесоари и приложимите изисквания на FCC, IC и Съвета на Европейския Съюз.

FCC е издала Разрешение за употреба на оборудване за този смартфон въз основа на обявените нива на SAR, съответстващи на препоръките за радиочестотно излъчване на FCC, когато смартфонът се използва така, както е посочено в този раздел. Информацията за SAR за този смартфон се съхранява от FCC и може да се намери в раздела „Display Grant“ на адрес www.fcc.gov/oet/ea при търсене по FCC идентификатора за вашия смартфон, посочен по-долу.

Смартфон

FCC ИД

Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW)

L6ARHR190LW

Допълнителна информация за SAR може да се намери на адрес www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) или www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Бюрото по телекомуникации на Министерството на вътрешните работи и Комуникациите).

___________________________________

* В Съединените Щати и Канада пределната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани от гражданите, е 1,6 вата/кг (Вт/кг) усреднено за 1 грам тъкан за тялото или главата (4,0 Вт/кг усреднено за 10 грама тъкан за крайниците - ръце, китки, глезени и стъпала).

** В Европа пределната стойност на SAR за мобилни устройства, използвани от гражданите, е 2,0 вата/кг (Вт/кг) усреднено за 10 грама тъкан за тялото или главата (4,0 Вт/кг усреднено за 10 грама тъкан за крайниците - ръце, китки, глезени и стъпала). Изследванията предполагат, че стандартът включва значителен резерв от безопасност, за да осигури допълнителна защита за гражданите и да отчете евентуалните вариации при измерванията.

Декларация за съответствие с FCC (САЩ)

Клас B по FCC, част 15

Този смартфон отговаря на изискванията на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите (FCC). Работата с него е предмет на следните две условия: (1) този смартфон не трябва да причинява вредни смущения и (2) този смартфон трябва да приема всички излъчени сигнали, включително смущения, които могат да предизвикат нежелана работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Промени или модификации на това устройство, които не са изрично одобрени от отговарящата за съответствието страна, биха могли да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Това оборудване е изпитано и за него е установено, че съответства на ограниченията за цифрово устройство Клас B, съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да предизвика вредни смущения при радио комуникациите.

Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване предизвиква вредни смущения при прием на радио или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, препоръчваме потребителят да се опита да отстрани смущението чрез една от следните мерки: преориентиране или преместване на приемащата антена, увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника, свързване на оборудването с ел. контакт на верига, различна от тази, с която е свързан приемникът, или да се консултира с доставчика или с опитен радио или телевизионен техник за помощ.

Информация за САЩ относно изискванията на Федералната комисия по съобщенията („FCC“) за съвместимост на слуховите апарати с безжичните устройства

При използване на безжични устройства близо до устройства за подпомагане на чуването (като слухови апарати и кохлеарни импланти), потребителите може да доловят жужене, бръмчене или свистене. Някои слухови устройства са по-устойчиви от останалите на тези смущения, а безжичните устройства също се различават по количеството генерирани смущения.

Безжичната телефонна индустрия е разработила система за категоризиране, за да помогне на потребителите на слухови устройства да намерят безжични устройства, които може да са съвместими със слуховите им устройства. Не всички безжични устройства са категоризирани. Категорията на оценените безжични устройства е указана върху кутията им, заедно с останалите съществени маркировки за одобрение.

Категориите не са гаранции. Резултатите варират в зависимост от слуховото устройство на потребителя и степента на загуба на слуха. Ако вашето слухово устройство е податливо на смущения, може да не успеете да използвате успешно дадено категоризирано безжично устройство.

Най-добрият начин да оцените безжичното устройство за личните ви нужди е да се консултирате със своя лекар - специалист по ушни болести и да тествате безжичното устройство с вашия слухов апарат.

Този смартфон е тестван и класифициран за използване със слухови апарати за някои от безжичните технологии, които използва смартфонът. Обаче някои безжични технологии на този смартфон може да не са тествани за използване със слухови апарати. Важно е да тествате различните функции на смартфона на различни места, за да определите дали чувате някакви шумове, когато използвате смартфона с вашия слухов апарат или коклеарен имплант. Направете справка с доставчика на услуги за начина на връщане и правилата за замяна, както и за информация относно съвместимостта със слухови апарати.

Как се определят категориите

Категории M: Безжичните устройства с категория M3 или M4 отговарят на изискванията на FCC и вероятно ще генерират по-малко смущения в слуховите апарати от безжичните устройства, които нямат такава маркировка. M4 е по-добрата/по-високата от двете категории.

Категории T: Безжичните устройства с категория T3 или T4 отговарят на изискванията на FCC и вероятно ще могат да се използват по-пълноценно с телебобината на слуховия апарат („T комутатор“ или „телефонен комутатор“), отколкото безжичните устройства без категория. T4 е по-добрата или по-високата от двете категории. (Имайте предвид, че не всички слухови апарати имат вътре телебобини.)

Слуховите апарати могат също и да се измерват за устойчивост към този тип смущения. Производителят на вашия слухов апарат или лекуващият ви специалист по ушни болести може да ви помогнат да намерите резултати за вашия слухов апарат. Колкото по-неподатлив на смущения е слуховият ви апарат, толкова по-малка е вероятността да чуете шумове от смущения от безжични устройства.

За допълнителна информация за действията на FCC по отношение на съвместимите със слухови апарати безжични устройства и други стъпки, предприети от FCC за гарантиране на достъпа на хора с увреждания до телекомуникационните услуги, посетете www.fcc.gov/cgb/dro.

Сертификация от Министерство на промишлеността на Канада (Industry Canada)

Този смартфон отговаря на стандарта RSS Industry Canada за безлицензионни честоти за радиовръзка. Работата с него е предмет на следните условия: (1) устройството не трябва да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нежелателна работа.

Смартфонът BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW) отговаря на изискванията на стандартите Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN и RSS 210 с номер на сертификата 2503A-RHR190LW.

Смартфонът за работа в честотната лента 5150-5250 MHz е предназначен само за употреба в затворени помещения, за да се намали възможността за вредни смущения на съканални мобилни сателитни системи.

Максималното антенно усилване, разрешено за смартфоните в честотните ленти 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz, трябва да е в съответствие с ограниченията, наложени от EIRP.

Максималното антенно усилване, разрешено за смартфоните в честотна лента 5725-5825 MHz трябва да е в съответствие с ограниченията, наложени от EIRP за операции „точка до точка“ и такива, които не са „точка до точка“, в зависимост от случая.

Имайте предвид, че мощните радарни системи се определят като първостепенни потребители (т.е. имат приоритет) за честотните ленти 5250-5350 MHz и 5650-5850 MHz, и че тези радарни системи могат да предизвикат смущения и/или да повредят LE-LAN смартфони.

Съответствие с Клас B

Този смартфон отговаря на изискванията за пределни стойности за излъчвания на радиошум за Клас B, както са определени в стандарта за оборудването, причиняващо смущения, под заглавието “Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement” (Устройства за обработка на информация - гранични стойности и методи за измерване) ICES-003 на Industry Canada.

Съответствие с нормативните изисквания на ЕС

С настоящото фирма BlackBerry декларира, че този смартфон съответства на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC – Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE).

Смартфон BlackBerry Passport SQW100-4 (номер на модела RHR191LW): CE маркировка 0168

Декларацията за съответствие, направена съгласно Директива 1999/5/ЕО (HG nr.88/2003), е на разположение за преглед на www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Ако имате активиран Wi-Fi на вашия смартфон, то смартфонът може да работи с Wi-Fi мрежи във всички страни, членки на ЕС. Това устройство може да работи в Турция.

Публикуваното в Официалния журнал Решение на комисията на ЕС от 12 февруари 2007 г. гласи, че в честотния диапазон от 5,150 до 5,350 GHz системите с безжичен достъп (WAS), включително локалните радиомрежи (RLAN), се ограничават до работа в затворени помещения. Тъй като създаването на мрежа е в рамките на домейна на безжичната точка за достъп и тя е основното устройство, смартфонът никога не започва създаването на мрежа и не се включва към мрежа в режим компютър към компютър в честотния диапазон от 5,150 до 5,350 GHz.

Допълнително съответствие с нормативните изисквания

Конкретни подробности за съответствие с изискванията на стандартите и регулаторните органи за вашия смартфон можете да получите от BlackBerry.

Модулът на лазерния сензор, използван в този смартфон, съответства на следния стандарт на Международната комисия по електротехника (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

За да видите FCC ID, номера на IC сертификата, модела и информация за съответствие за вашия смартфон, плъзнете надолу от горната част на началния екран. Докоснете Settings (Настройки) > About (За) и изберете Regulatory Approvals (Нормативни одобрения) от падащия списък.

Информация за продукта: смартфон BlackBerry Passport SQW100-4

Механични характеристики:

Тегло: прибл. 203 г, включително литиево-йонната батерия

Размер (Д x Ш x В): 5,2 x 3,6 x 0,36 инча, с 0,38 инча при камерата (131,4 x 90,5 x 9,3 мм, с 9,8 мм при камерата)

3 GB памет, 32 GB памет за приложения, слот за microSD карта

Следните свойства на модула на лазерния сензор може да са приложими за вашия смартфон:

Лазерен продукт от клас 1

Максимална средна излъчвана мощност: 0,18 mW

Спецификации на захранването:

Несменяема акумулаторна литиево-йонна батерия

Поддържа нано SIM карти от 3V и 1,8 V

Съвместимост на порта за синхронизация на данни и зареждане: micro USB 2.0

Радиоспецификации за мобилна мрежа:

Поддръжка на LTE честотни ленти: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

Поддръжка на HSPA+ честотни ленти: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Поддръжка на GSM честотна лента: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

Клас на мощност: Клас 1 (DCS 1800, PCS 1900), Клас 3 (UMTS, LTE), Клас 4 (GSM 850) според дефиницията от GSM 5.05, Клас 4 (GSM 900) според дефиницията от GSM 02.06, Клас E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900)

Честота на предаване: 704 до 716 MHz, 777 до 787 MHz, 824 до 849 MHz, 832 до 862 MHz, 880 до 915 MHz, 880 до 950 MHz, 1710 до 1755 MHz, 1710 до 1785 MHz, 1850 до 1910 MHz, 1920 до 1980 MHz, 2500 до 2570 MHz

Честота на приемане: 734 до 746 MHz, 746 до 756 MHz, 791 до 821 MHz, 869 до 894 MHz, 925 до 960 MHz, 1805 до 1880 MHz, 1930 до 1990 MHz, 2110 до 2155 MHz, 2110 до 2170 MHz, 2620 до 2690 MHz

Wi-Fi мрежови радиоспецификации:

Стандарт за безжична LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Честота на предаване и приемане за IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 до 2,472 GHz

Честота на предаване и приемане за IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 до 5,825 GHz

Bluetooth радиоспецификации:

Поддръжка на една честотна лента: ISM 2,4 GHz

Честота на предаване и приемане: от 2402 до 2480 MHz

Bluetooth Клас 1

Ако вашият смартфон поддържа технология NFC, са приложими следните спецификации:

Работна честота: 13,56 MHz

Поддържани режими: четене/записване, емулиране на карта, равноправен достъп

Правен коментар

©2015 BlackBerry. Всички права запазени. BlackBerry® и свързаните търговски марки, имена и емблеми са собственост на фирма BlackBerry Limited и са регистрирани и/или използвани в САЩ и други страни по света. Bluetooth е търговска марка на Bluetooth SIG. Call2Recycle е търговска марка на Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association e търговска марка на CTIA - The Wireless Association. GSM e търговска марка на GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n и са търговкси марки на Института на инженерите по електротехника и електроника. LTE и UMTS са търговски марки на Европейския институт по телекомуникационни стандарти (ETSI). Wi-Fi е търговска марка на Wi-Fi Alliance. Всички останали търговски марки са притежание на съответните им собственици. Тази документация, включително цялата документация, добавена чрез препратки, като например документацията, предоставена или публикувана на сайта на BlackBerry, се предоставя „както е“ и без всякакъв вид условия, одобрения, поръчителства, уверения или гаранции, както и каквато и да било отговорност от страна на BlackBerry Limited и свързаните с нея компании, всички от които изрично отхвърлят всякаква отговорност до степен, максимално разрешена от закона във вашата юрисдикция.

Условията на ползване на всеки продукт или услуга на BlackBerry са изложени в отделно лицензионно или друго споразумение с BlackBerry, приложимо към тях. НИЩО В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ОТМЕНИ ИЛИ ЗАМЕНИ КАКВИТО И ДА БИЛО ИЗРИЧНИ ПИСМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ BLACKBERRY ЗА ЧАСТИ ОТ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА НА BLACKBERRY, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПИСАНИТЕ В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Канада N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Великобритания

Публикувано в Канада