Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-3 Smartphone

RGV161LW

Bezbednosne informacije

Pre nego što počnete sa korišćenjem svog BlackBerry pametnog telefona (u daljem tekstu: pametni telefon), pročitajte bezbednosne i regulatorne informacije date u ovom dokumentu. Čuvajte ovaj dokument na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

U nekim državama možda postoje ograničenja u vezi sa korišćenjem Bluetooth bežičnih uređaja sa softverom za šifrovanje. Informacije o ograničenjima u vašem regionu potražite kod lokalnih vlasti.

Najnovije bezbednosne informacije i informacije o proizvodu potražite na www.blackberry.com/safety.

Najnovije informacije u vezi garancije, potražite na www.blackberry.com/legal.

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Koristite samo odobrene baterije i punjače za svoj pametni telefon. Korišćenje baterija ili punjača koje nisu odobrene od strane „BlackBerry“ mogu predstavljati rizik od požara ili eksplozije koje mogu uzrokovati ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine.

Koristite samo BlackBerry odobrene futrole. Korišćenje futrole koju nije odobrio BlackBerry može dovesti do toga da vaš pametni telefon prekorači standarde izloženosti radio zračenju.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Držite pametni telefon udaljen bar 0,59 in. (1,5 cm) od svog tela. Kada nosite pametni telefon uz telo, koristite samo futrole opremljene sa ugrađenom kopčom za pojas, a ako futrola nije isporučena od strane BlackBerry, proverite da li sadrži metal. Ako ne pratite ove smernice, pametni telefon može da prekorači standarde za emitovanje radio-talasa. Mogućnost postojanja dugoročnih zdravstvenih posledica usled povećanog stepena izloženosti prekoračenju standarda emitovanja radio-talasa je predmet trenutnog naučnog ispitivanja.

Da biste dobili više informacija o usklađenosti ovog pametnog telefona sa FCC smernicama o izlaganju radio-frekventnom zračenju, posetite www.fcc.gov/oet/ea/fccid te potražite FCC ID pametnog telefona prikazano u nastavku. FCC ID se nalazi na pozadini pametnog telefona.

 • BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW): FCC ID L6ARGV160LW
Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Pametni telefon je napravljen da radi na temperaturama između 32 i 95°F (0 i 35°C). Korišćenje pametnog telefona izvan preporučenog opsega temperatura može da izazove oštećenja na pametnom telefonu ili na litijum-jonskoj bateriji.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Ne oslanjajte se na pametni telefon u hitnim slučajevima. Bežične mreže koje su neophodne za obavljanje poziva u hitnim slučajevima ili slanje poruka nisu dostupne u svim oblastima, a brojevi za hitne slučajeve (kao što su 911, 112 ili 999) nisu isti u svim regionima.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Pametni telefon i njegova oprema nisu namenjeni za decu. Ako dozvoljavate detetu da koristi ili da se služi pametnim telefonom ili njegovom dodatnom opremom, obavezno nadgledajte dete dok to radi. Pametni telefon sadrži male delove koji su opasnost po davljenje dece.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Pametni telefon držite dalje od medicinskih uređaja, što obuhvata pejsmejkere i slušne aparate, pošto mogu da otkažu i izazovu povrede ili smrt kod vas ili kod drugih osoba.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Nemojte da dozvolite da pametni telefon dođe u kontakt sa tečnostima pošto može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Kada koristite zvučnik na pametnom telefonu, nikada nemojte držati pametni telefon uz uho. To može izazvati ozbiljno i trajno oštećenje sluha.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Izlaganje trepćućim svetlima na pametnom telefonu može izazvati napad epilepsije ili gubitak svesti i može predstavljati opasnost po vas i osobe u vašoj okolini. U slučaju da doživite ili da upotrebom pametnog telefona kod drugih osoba izazovete dezorijentisanost, gubitak svesti, trzavicu, grčeve ili bilo kakve nevoljne pokrete, odmah prekinite da koristite pametni telefon i obratite se lekaru. LED signal obaveštenja nalazi se s prednje strane pametnog telefona, u gornjem desnom uglu. Ako vaš model pametnog telefona ima fotoaparat, LED lampa blica nalazi se na zadnjoj strani pametnog telefona, iznad ili sa desne strane objektiva. Ako bolujete od epilepsije ili vam se događa da izgubite svest, obratite se lekaru pre upotrebe pametnog telefona.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Nemojte koristiti pametni telefon tokom vožnje osim u slučaju kada je zakonom dozvoljena upotreba pametnog telefona u „hands-free“ režimu. Korišćenje pametnog telefona tokom vožnje može da predstavlja veliki rizik po vas i druge osobe od nesreće sa posledicama u obliku ozbiljnih povreda, smrti ili gubitka imovine.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Nemojte koristiti pametni telefon u prisustvu isparenja jer može doći do požara ili eksplozije.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Nemojte bacati pametni telefon u vatru jer može doći do eksplozije koja će izazvati ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Isključite pametni telefon u avionu. Korišćenje pametnog telefona u avionu može da utiče na instrumente, komunikacionu opremu i performanse; može da ometa mrežni saobraćaj; može na drugi način biti opasno po rad aviona, njegovu posadu i putnike, a može da bude i nezakonito.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Pametni telefoni nisu inherentno bezbedni i ne smeju se koristiti u prisustvu eksplozivnih isparenja, eksplozivne prašine niti drugih eksplozivnih hemikalija. Varnice bi u takvim sredinama mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati ozbiljne povrede, smrt ili oštećenje imovine.

Bezbedno korišćenje vašeg pametnog telefona

 • Ne stavljajte teške predmete na vaš pametni telefon.
 • Ne pokušavajte da prepravljate ili da popravljate vaš pametni telefon.
 • Ne pokušavajte da prekrivate ili da punite otvore na vašem pametnom telefonu osim ako to ne stoji u instrukcijama vašeg uređaja te u dokumentaciji dobijenoj od „BlackBerry“. U suprotnom, može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.
 • Nemojte da dodirujete ekran oštrim predmetima.
 • Nemojte da primenjujete prekomernu silu na ekran.
 • Ne koristite vaš pametni telefon ili dodatnu opremu pametnog telefona blizu vode (npr. blizu kade ili lavaboa, u vlažnom podrumu ili blizu bazena).
 • Ne stavljajte vaš pametni telefon ili dodatnu opremu pametnog telefona na neku nestabilnu površinu. Vaš pametni telefon ili dodatna oprema vašeg pametnog telefona može pasti, što može da prouzrokuje ozbiljnu povredu određenoj osobi te ozbiljnu štetu na pametnom telefonu ili na dodatnoj opremi vašeg pametnog telefona.
 • Ekran vašeg pametnog telefona je napravljen od stakla. To staklo može da napukne ili da se odlomi ako ispustite vaš pametni telefon ili previše pritisnete staklo. Ako napukne ili se odlomi, ne dirajte staklo dok ekran ne bude popravljen.
 • Kada koristite vaš pametni telefon, pravite česte pauze. Ako pri korišćenju vašeg pametnog telefona osećate nelagodnost u vratu, ramenima, rukama, zglobovima, šakama (prsti) ili nekim drugim delovima tela, odmah prekinite sa korišćenjem. Ako nelagodnost potraje, obratite se lekaru.
OPREZ:
Vaš uređaj sadrži LED laserski proizvod klase 1. Nepravilno korišćenje kontrola, neovlašćene izmene na uređaju ili nepoštovanje procedura koje su propisane za ovaj uređaj može da dovede do prekomernog zračenja ovog LED laserskog proizvoda.

Bezbednost u vezi sa električnim uređajima

Ako koristite AC ili DC punjač, napunite pametni telefon koristeći dodatnu opremu koju je obezbedila kompanija BlackBerry ili konkretno odobrila kompanija BlackBerry za upotrebu na ovom pametnom telefonu. Ne koristite dodatnu opremu za punjenje koja nije u skladu sa CTIA zahtevima za sertifikaciju za bateriju na IEEE Std 1725 jer može da predstavlja rizik od vatre, eksplozije, curenja baterije ili drugih opasnosti, a što može da izazove ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine i može da poništi garanciju.

Slika Qi loga Oznaka sertifikata kompanije Power Matters Alliance

Savezi za sertifikaciju Qi i Power Matters Alliance (PMA) su sertificirali ovaj pametan telefon za upotrebu sa bežičnim punjačima. Koristite sisteme za bežično punjenje drugih proizvođača samo ako oni ispunjavaju zahteve koje propisuje Qi ili PMA cerifikati i koji imaju Qi ili PMA oznake sertifikacije. Korišćenje nekog drugog punjača može predstavljati rizik od požara ili eksplozije, curenje baterije ili druge opasnosti koje mogu uzrokovati ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine te može da poništi sve garancije.

Kompletan spisak bežičnih punjača koji sa Qi sertifikatom potražite na www.wirelesspowerconsortium.com/products/.

Ne stavljajte druge predmete na površinu bežičnog punjača jer takvi predmeti mogu da se zagreju i da predstavljaju rizik od vatre.

Odobreni modeli punjača za BlackBerry Passport pametni telefon

Kablovi za punjenje: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

AC punjači: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Punjači baterija: HDW-54535-001

Koristite dodatnu opremu za punjenje koju ste dobili uz pametni telefon ili drugu opremu koja je odobrila kompanija BlackBerry koristeći samo izvor električne energije koji je označen na nalepnici. Pre upotrebe izvora električne energije, uverite se da napon u električnoj mreži odgovara naponu koji je odštampan na uređaju za punjenje. Povezujte pametni telefon samo sa adapterima sa sertifikatom CTIA i uređajima koji poseduju logotip USB-IF ili koji su prošli USB-IF program usklađenosti.

Nemojte da preopterećujete zidne utičnice, produžne kablove ili razvodne kutije pošto na taj način možete izazvati požar ili električni udar. Da biste smanjili rizik od oštećenja kabla ili priključka, kada isključujete dodatnu opremu za punjenje iz zidne utičnice ili razvodne kutije, povucite priključak umesto kabla.

Zaštitite naponski kabl od gaženja ili štenja, posebno kod razvodnih kutija i na mestu spajanja između naponskog kabla i pametnog telefona. Uvek postavite kabl za napajanje tako da smanjite rizik od nastajanja povreda do kojih može doći spoticanjem ili davljenjem. Isključite dodatnu opremu za punjenje iz naponske mreže tokom oluja ili u slučaju da je nećete koristiti. Nemojte koristiti dodatnu opremu za punjenje napolju ili na mestima gde na nju mogu uticati spoljni vremenski uslovi.

Više informacija o povezivanju na naponsku mrežu potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz pametni telefon.

Za kupovinu dodatnog pribora za pametni telefon obratite se dobavljaču usluga ili posetite veb-stranicu www.shopblackberry.com.

Bezbedna upotreba baterije

Vaš pametni telefon sadrži litijum-jonsku bateriju koja ne može da se vadi. Ne pokušavajte da vadite bateriju. Vađenje baterije će narušiti prava na Ograničenu garanciju pametnog telefona i mogu da izazovu oštećenja na bateriji.

Baterija može da izazove požar, eksploziju, hemijske opekotine ili neke druge opasnosti, ukoliko se nepravilno koristi. Baterija ne sme da bude u kontaktu sa tečnostima. Nemojte zagrevati bateriju iznad temperature od 140°F (60°C). Na temperaturama višim od 140°F (60°C) baterija se može zapaliti ili eksplodirati.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Ne izlažite pametni telefon i bateriju otvorenom plamenu ili drugim spoljnim izvorom toplote, kao npr. vruće posude, ringle, grejalice ili rerna, jer to može da izazove vatru ili eksploziju.

Ovaj dijagram pokazuje elemente opisane u sledećem tekstu.

Ne pokušavajte da stavljate strana tela u bateriju. Ne dorađujte, ne rastavljajte, ne modifikujte, ne lomite, ne bušite parčajte na komade bateriju. Ako je baterija dorađivana, rastavljana, modifikovana, lomljena, bušena ili menjana na neki drugi način, odmah prestanite sa korišćenjem baterije.

Ne izazivajte kratak spoj baterije i nemojte dozvoliti da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima na bateriji.

OPREZ:
Ne pokušavajte da vadite bateriju. BlackBerry navodi baterije za upotrebu u pametnim telefonima u skladu sa IEEE Std 1725. Korišćenje drugih baterija može da predstavlja rizik od vatre, eksplozije, curenja baterije ili drugih opasnosti. Vodite računa da korišćene baterije odlažete u otpad u skladu sa uputstvima iz ovog dokumenta.
Ikonica koja pokazuje da nema baterije Ikonica koja pokazuje grešku baterije

Kada se jedna od ovih ikonica pojavi na vašem pametnom telefonu, to znači da se pojavila greška u vezi baterije ili njene povezanosti. Odnesite pametni telefon u ovlašćeni servis na popravku.

Bezbedna vožnja i hodanje

Ne koristite svoj pametni telefon dok vozite. U potpunosti posvetite pažnju vožnji; bezbedna vožnja je vaša najvažnija odgovornost. Odgovorni ste za poznavanje i pridržavanje svih zakona i propisa koji se tiču korišćenja bežičnih uređaja u oblastima za vožnju.

Pre vožnje bezbedno odložite pametni telefon. Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da postavljate pametni telefon niti dodatnu opremu na vazdušni jastuk, odnosno u prostor njegovog delovanja. Aktiviranje vazdušnih jastuka može dovesti do ozbiljnih povreda.

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepravilno instalirane ili na nepravilno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Tražite informacije od proizvođača vozila ili njegovog predstavnika. Ako posedujete dodatnu opremu u vozilu, trebalo bi da se obratite proizvođaču te opreme kako biste dobili informacije u vezi sa radiofrekventnim signalima.

Nemojte koristiti pametni telefon dok hodate ili obavljate radnje koje zahtevaju vašu punu pažnju. Neobraćanje pažnje na saobraćaj ili druge opasnosti po pešake može da dovede do ozbiljnih povreda, smrti ili gubitka imovine.

Dodatna oprema

Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija „BlackBerry“ za upotrebu uz ovaj pametni telefon. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da poništi odobrenje ili garanciju, može da izazove kvarove na pametnom telefonu i može biti opasno.

Predlozi za nošenje: Vaš pametni telefon možda neće doći u futroli (dodatna oprema za telo). Ako pametni telefon nosite uz telo, uvek ga držite u futroli za pametni telefon sa ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbedila ili odobrila kompanija „BlackBerry“. Ako za nošenje pametnog telefona ne koristite futrolu sa ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbedila ili odobrila kompanija „BlackBerry“, svoj pametni telefon držite na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od tela kada pametni telefon emituje signal. Kada koristite neku funkciju rada sa podacima na pametnom telefonu (na primer, za e-poruke, PIN poruke, MMS poruke ili pregledač), sa USB kablom ili bez njega, pametni telefon držite na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od tela. Ako budete koristili dodatnu opremu koju nije odobrila kompanija BlackBerry, možete prekoračiti nivo izlaganja radio-frekventnom zračenju prilikom korišćenja pametnog telefona. Mogućnost postojanja dugoročnih zdravstvenih posledica usled povećanog stepena izloženosti prekoračenju standarda emitovanja radio-talasa je predmet trenutnog naučnog ispitivanja. Više informacija o izlaganju radio-frekventnom zračenju potražite u odeljku „Informacije o usklađenosti“ u ovom dokumentu.

Većina BlackBerry odobrene dodatne opreme za nošenje pametnog telefona (na primer, futrole i torbice) sadrži magnet. Nemojte da ostavljate predmete koji sadrže magnetne trake, kao što su debitne kartice, kreditne kartice, hotelski ključevi, telefonske kartice i slični predmeti, blizu takve opreme. Magnet može da ošteti ili izbriše podatke sa magnetne trake na kartici.

Magnetometar

Vaš pametni telefon sadrži magnetometar. Magnetometar koriste aplikacije, kao što je „Compass“. Magneti ili uređaji koji sadrže magnete, poput futrola, slušalica ili monitora, mogu uticati na preciznost magnetometra. Pri određivanju svoje lokacije nemojte se oslanjati samo na aplikacije koje koriste magnetometar, posebno u hitnim slučajevima.

Multimedija

U nekim sudskim nadležnostima, korišćenje pojedinih funkcija vašeg pametnog telefona može biti zabranjeno ili ograničeno. Kada fotografišete, obrađujete ili koristite slike, pridržavajte se svih odgovarajućih zakona, pravila, procedura i smernica, uključujući, bez ograničenja, sve zakone u vezi sa autorskim pravima, zaštitom privatnosti, poslovnim tajnama ili bezbednošću koji važe za vašu zemlju. Poštujte lična prava drugih osoba. Zaštita autorskih prava može vas sprečiti da kopirate, menjate, prebacujete ili prosleđujete neke slike, muzičke datoteke (uključujući zvukove zvona) ili drugi sadržaj.

Audio datoteke: Ako glasno slušate audio datoteke, posebno preko slušalica, može doći do trajnog gubitka sluha. Izbegavajte pojačavanje jačine zvuka u slušalicama kako biste blokirali buku iz okruženja. Ako iskusite zujanje u ušima ili ne možete da razaznate govor, obratite se lekaru.

Slika upozorenja za gubitak sluha.

Kamera: Ako vaš pametni telefon ima fotoaparat, ne usmeravajte ga direktno u sunce ili u neke druge izvore svetlosti. To može da izazove ozbiljno oštećenje vida ili oštetiti vaš pametni telefon. Kada koristite blic fotoaparata, pazite da LED otvor blica bude udaljen najmanje 19,69 inča (50 cm) od očiju osobe koju fotografišete.

Antena

Koristite samo ugrađenu antenu. Neovlašćene izmene ili dodaci za antenu mogu oštetiti pametan telefon i mogu da naruše usklađenost sa propisima SAD-a. Propisi federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC).

Smetnje na elektronskoj opremi

Većina moderne elektronske opreme poseduje zaštitu od radiofrekventnih signala. Međutim, neka elektronska oprema možda nema zaštitu od radiofrekventnih signala koje emituje pametni telefon.

Pejsmejkeri: Ako imate pitanja o uticaju radiofrekventnih signala na vaš pejsmejker, obratite se lekaru ili proizvođaču pejsmejkera. Budite sigurni da koristite vaš pametni telefon u skladu sa bezbednosnim zahtevima u vezi sa konkretnim modelom pejsmejkera, a neki od njih mogu uključivati sledeće zahteve: uvek držite vaš pametni telefon više od 7,88 inča (20 cm) od vašeg pejsmejkera kada je pametni telefon uključen, ne nosite pametni telefon u džepu na grudima i za obavljanje poziva pomoću pametnog telefona koristite uvo na suprotnoj strani od mesta gde vam je ugrađen pejsmejker kako biste doveli do minimuma mogućnost smetnji. Ako sumnjate da dolazi do međusobne interakcije, smesta isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu, prestanite sa korišćenjem pametnog telefona i obratite se lekaru.

Slušni uređaji: Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati neke slušne uređaje. U slučaju pojave takvih smetnji, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču slušnog uređaja da biste razmotrili alternative.

Vaš pametni telefon sadrži magnetometar koji koriste razne aplikacije, poput „Compass“-a. Ako aplikacija koja koristi magnetometar ometa rad slušnog aparata, odmah je zatvorite.

Ostali medicinski uređaji: Ako koristite druge lične medicinske uređaje, obratite se proizvođaču uređaja da biste saznali da li vaš medicinski uređaj poseduje odgovarajuću zaštitu od spoljnog radiofrekventnog zračenja. Vaš lekar vam može pomoći da saznate ove informacije.

Zdravstvene ustanove:Isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu kada se nalazite u zdravstvenoj ustanovi u kojoj postoje obaveštenja o zabrani korišćenja istih. Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na spoljno radiofrekventno zračenje.

Avioni: Propisi „Federal Aviation Administration“ (FAA) i „Federal Communications Commission“ (FCC) zabranjuju korišćenje bežičnih uređaja u avionu. Isključite sve bežične veze na pametnom telefonu pre ulaska u avion. Efekti upotrebe pametnog telefona sa bežičnom vezom u avionu nisu poznati. Takav način upotrebe može uticati na instrumente u avionu, komunikacionu opremu i performanse, može poremetiti mrežu ili na neki drugi način predstavljati opasnost po upravljanje avionom, a može biti i nezakonit. Kada su sve bežične veze na pametnom telefonu isključene, koristite samo one aplikacije koje koriste radio-signal u skladu sa propisima za elektronske uređaje.

Opasne oblasti

Vaš pametni telefon nije sam po sebi bezbedan uređaj, pa nije pogodan za korišćenje u opasnim okruženjima, u kojima je neophodno koristiti takve uređaje, što obuhvata okruženja sa prisustvom isparenja, eksplozivne prašine, na mestima gde se upravlja nuklearnim postrojenjima, blizu navigacione i komunikacijske opreme u avionima, kontrole leta i sistema za održavanje života ili oružanih sistema, bez ograničavanja na isto.

Potencijalno eksplozivna područja: Ako se nađete na potencijalno eksplozivnom području, isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu i poštujte sve zakone i upustva. Varnice bi u takvim sredinama mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati telesne povrede ili čak smrt.

Oblasti u kojima postoji opasnost od eksplozije često su, ali ne uvek, jasno označene. Tu spadaju oblasti u kojima se radi sa gorivom, kao što su benzinske stanice; prostor ispod palube na plovnim objektima; postrojenja za skladištenje ili transport goriva i hemikalija; vozila koja kao gorivo koriste tečni gas (kao što je propan ili butan); oblasti gde se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice, kao što je pesak, prašina ili metalni prah; zatim, sve oblasti gde je neophodno isključiti motor vozila.

Ne koristite telefon na vašem pametnom telefonu kako biste prijavili curenje gasa. Napustite područje i obavite poziv sa bezbedne lokacije, ako je telefon dostupan i a poziv na vašem pametnom telefonu aktivan.

Mesta eksplozije: Oblasti sa eksplozijama: da biste izbegli ometanje operacija koje uključuju eksplozije, isključite sve bežične veze na pametnom telefonu i poštujte sve znakove i uputstva dok se nalazite u „oblasti sa eksplozijama“ ili u oblasti u kojoj je naznačeno da treba isključiti dvosmerne radio-uređaje.

Radne temperature i temperature za skladištenje

Vaš pametni telefon i punjač pametnog telefona su napravljeni da rade i da se čuvaju na dole naznačenim temperaturama:

Tokom korišćenja pametnog telefona: 32 do 95°F (0 do 35°C)

Skladištenje pametnog telefona (manje od 3 meseca): -4 do 95°F (-20 do 35°C)

Skladištenje pametnog telefona (više od 3 meseca): 71,6 do 82,4°F (22 do 28°C)

Rad punjača: 32 do 95°F (0 do 35°C)

Skladištenje punjača za putovanje: -22 do 167°F (-30 do 75°C)

Korišćenje i skladištenje vašeg pametnog telefona ili njegove dodatne opreme izvan preporučenog opsega temperatura može da dovede do zagrevanja vašeg pametnog telefona što može dovesti do ozbiljnih oštećenja pametnog telefona, dodatne opreme ili litijum-jonske baterije.

Držite vaš pametni telefon i dodatnu opremu dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, peći, šporeti ili drugi aparati (što obuhvata pojačivače) koji proizvode toplotu. Ako ne nameravate da koristite vaš pametni telefon duže od dve sedmice, isključite pametni telefon.

Čišćenje i popravka pametnog telefona

Čišćenje: Nemojte koristiti tečnost, aerosol sredstva za čišćenje niti razređivače za čišćenje pametnog telefona ili dodatne opreme pametnog telefona, uključujući i bateriju. Čistite samo pomoću mekane, suve tkanine. Pre čišćenja pametnog telefona ili dodatne opreme za punjenje, isključite kablove iz računara, a dodatnu opremu za punjenje isključite iz zidne utičnice.

Popravka: Nemojte pokušavati da modifikujete, rastavljate ili popravljate pametni telefon niti dodatnu opremu za punjenje. Ne pokušavajte da zamenite bateriju koja ne može da se vadi. Popravku vašeg pametnog telefona i njegovog punjača i menjanje baterije bi trebalo da obavlja isključivo obučeno osoblje servisa i trebalo bi da koristi isključivo bateriju koja BlackBerry je namenjena za upotrebu sa vašim određenim modelom pametnog telefona.

Ako dođe do neke od sledećih situacija, isključite kablove za napajanje iz računara ili el. utičnice i odnesite na popravku vaš pametni telefon ili opremu za punjenje kvalifikovanom ovlašćenom serviseru:
 • Oštećenje kabla za napajanje, utikača ili priključaka.
 • Prosuta tečnost na ili su predmeti pali na pametni telefon ili na opremu za punjenje.
 • Vaš pametni telefon ili oprema za punjenje su izloženi kiši ili vodi.
 • Vaš pametni telefon ili oprema za punjenje su vrući na dodir.
 • Vaš pametni telefon ili oprema za punjenje su ispali ili oštećeni na neki način.
 • Vaš pametni telefon ili oprema za punjenje ne rade kako bi trebalo, po uputstvima datim u uputstvu za upotrebu.
 • Vaš pametni telefon ili oprema za punjenje rade na drugačiji, neobičan način.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, podesite samo one kontrole za koje postoji uputstvo u korisničkoj dokumentaciji za vaš pametni telefon. Neodgovarajuće podešavanje drugih kontrola može izazvati štetu, a često će zahtevati puno rada od strane ovlašćenog servisera da bi se vaš pametni telefon, dodatna oprema za punjenje ili druga dodatna oprema vratila u normalno radno stanje.

Ukoliko se ne budete pridržavali bezbednosnih uputstava iz korisničke dokumentacije za vaš pametni telefon, ograničena garancija može biti poništena i može doći do obustavljanja ili ukidanja usluga, krivičnog gonjenja ili i jednog i drugog.

Odlaganje pametnog telefona i baterije

Prikaz zabranjene kante za otpatke

Ne odlažite vaš pametni telefon ili bateriju u kantu za smeće u kući ili u vatru.

Slika Qi loga za recikliranje

Vaš pametni telefon i baterija se mogu reciklirati tamo gde postoje za to namenjena mesta. Ovaj simbol ne predstavlja korišćenje recikliranih materijala.

Pozovite 1-800-822-8837 za informacije o recikliranju baterije

U SAD i Kanadi, možete obaviti recikliranje pametnog telefona i baterije putem programa „Call2Recycle“. Za više informacija za SAD posetite www.call2recycle.org, a za Kanadu www.call2recycle.ca.

Više informacija o vraćanju pametnog telefona i priključaka u „BlackBerry“ na recikliranje i bezbedno odlaganje naći ćete na: www.blackberry.com/recycling ili https://tradeup.blackberry.com. Programi recikliranja i zamene dostupni su samo u određenim oblastima.

Ako ovi programi nisu dostupni u vašem mestu, raspitajte se kod vaše lokalne uprave o mogućim pravilnicima za ispravno odlaganje elektronskih proizvoda.

Pametni telefon i bateriju odložite u skladu sa lokalnim zakonima i propisima o odlaganju takve vrste otpada.

Usklađenost informacija

Izloženost radio-talasima

Radio-aparat na pametnom telefonu je radio-prijemnik i radio-predajnik male snage. Dizajniran je u skladu sa smernicama i ograničenjima koja su odredili „Federal Communications Commission“ (FCC) i „Industry Canada“ (IC), kao i u skladu sa drugim relevantnim međunarodnim smernicama koje se odnose na nivoe bezbednosti izlaganja radio-frekvencijama za bežične uređaje. Ove smernice su razvijene od strane nezavisnih naučnih stručnjaka, država i organizacija u koje spadaju „Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard“ (IEEE) i „National Council on Radiation Protection and Measurements“ (NCRP).

Kako bi se održala usklađenost sa FCC, IC i drugim relevantnim međunarodnim smernicama i ograničenjima za izloženost uticaju radio-signalima, držite pametni telefon na udaljenosti od 1,5 cm (0,59 inča) od svog tela. Kada nosite telefon uz telo koristite samo dodatke koji imaju kopču za kaiš koja je dobijena ili odobrena od strane BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona koristite dodatnu opremu koju nije obezbedila kompanija BlackBerry, proverite da li ta oprema sadrži metal i držite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od svog tela.

Da biste smanjili izloženost radio-signalima: (i) koristite pametni telefon u oblastima gde postoji jak bežični signal; (ii) koristite hands-free dodatak; i (iii) umesto toga smanjite vreme telefonskih razgovora ili slanja e-pošte, tekstualnih poruka ili BBM poruka.

Podaci o posebnoj stopi apsorpcije

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA ISPUNJAVA ZAKONSKE PROPISE U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA AKO SE KORISTI U SKLADU SA UPUTSTVIMA IZ OVOG ODELJKA.

Dizajniran je i proizveden tako da ne premašuje ograničenja u vezi sa izlaganjem radio-frekventnoj (RF) energiji koja su postavljena od strane „Federal Communications Commission“ (FCC – Savezna komisija za komunikacije) Vlade SAD-a i kada se koristi na način naveden u prethodnom odeljku. Ova ograničenja su deo detaljnih smernica i utvrđuju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Te smernice se zasnivaju na standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije periodičnom i temeljnom procenom rezultata naučnih istraživanja. Standard za bežične uređaje u vezi sa izlaganjem zračenju propisuje jedinicu mere, poznatu kao „Specific Absorption Rate“ (Posebna stopa apsorpcije) ili SAR. SAR ograničenje koja je propisala institucija FCC iznosi 1,6 W/kg*. Testovi za SAR se obavljaju pomoću uobičajenih položaja za korišćenje uređaja koje propisuje FCC, a uređaj odašilje na najvišem nivou snage u svim frekventnim opsezima. Bez obzira na to što se SAR utvrđuje na najvišem nivou snage, stvarna SAR vrednost tokom upotrebe uređaja može biti mnogo manja od maksimalne. Razlog za ovo je to što je uređaj dizajniran za upotrebu na više nivoa snage kako bi koristio samo jačinu signala koja je potrebna za otkrivanje mreže. Uopšteno, što ste bliže anteni bežične bazne stanice, manja je izlazna snaga.

Najveća SAR vrednost za ovaj model pametnog telefona kada se testira za korišćenje uz uho:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW)

1,35

Najveća SAR vrednost za ovaj pametan telefon prilikom testiranja sa BlackBerry odobrenim držačem sa kopčom za pojas ili na daljini od 0,59 inča (1,5 cm) od tela je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW)

1,49

Kada se koristi režim mobilnog hotspota, najviša SAR vrednost za ovaj pametni telefon je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW)

1,38

Merenja prilikom nošenja uz telo (na preporučenim razdaljinama) razlikuju se u zavisnosti od bežičnog uređaja, uključujući i pametne telefone, u zavisnosti od dostavljenih ili dostupnih dodataka i primenljivih zahteva FCC-a i IC-a.

FCC je odobrio autorizaciju opreme za ovaj pametan telefon na osnovu prijavljenih SAR nivoa u skladu sa FCC smernicama za emisije radio-talasa kada se telefon koristi na način naveden u ovom odeljku. SAR informacije o ovom modelu bežičnog uređaja čuvaju su kod FCC-a i moguće ih je pronaći u odeljku „Display Grant“ na lokaciji www.fcc.gov/oet/ea nakon traženja po FCC ID-u pametnog telefona navedenog u nastavku.

Pametni telefon

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW)

L6ARGV160LW

Dodatne informacije o SAR vrednostima dostupne su na veb-lokacijama www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) i www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* U SAD i Kanadi, SAR ograničenje za prenosne uređaje koji se javno koriste iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva ili tkiva glave (prosečno 4 W/kg na 10 grama tkiva ekstremiteta – šaka, zglobova, gležnjeva i stopala).

FCC izjava o usklađenosti (SAD)

FCC Klasa B, deo 15

Ovaj pametni telefon usklađen je sa delom 15 iz pravilnika Federalne komisije za komunikacije (FCC). Sledeća dva uslova odnose se na upravljanje uređajem: (1) ovaj pametni telefon možda neće izazvatu opasne smetnje, i (2) ovaj pametni telefon mora prihvatiti sve dolazne smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada.

OPREZ:
Izmene na ovom uređaju koje nije izričito odobrilo treće lice koje je odgovorno za usklađenost mogu uticati da se korisniku izrekne zabrana upotrebe uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, prema delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su napravljena tako da obezbeđuju zaštitu od štetnih smetnji u stambenim oblastima. Ova oprema generiše, koristi i odašilje energiju radio-talasa i, ako nije instalirana u skladu sa uputstvima proizvođača, može izazvati smetnje koje su štetne po komunikaciju putem radio-talasa.

Međutim, nema garancija da do smetnji neće doći i nakon ispravne instalacije. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radio i TV signala, što možete utvrditi tako što ćete je isključiti pa uključiti, korisnik bi trebalo da pokuša da reši problem na jedan od sledećih načina: okrenite ili preusmerite prijemnu antenu, povećajte razmak između opreme i prijemnika, priključite opremu u utičnicu na vod drugačiji od onog na koji je spojen prijemnik, ili potražite pomoć od prodavca ili profesionalnog RTV mehaničara.

Informacije za područje SAD u vezi sa zahtevima institucije „Federal Communications Commission“ (FCC) za kompatibilnost uređaja za osobe sa oštećenim sluhom sa bežičnim uređajima

U slučaju upotrebe bežičnih uređaja u blizini uređaja za osobe sa oštećenim sluhom (kao što su slušni aparati i kohlerovi umeci), može se pojaviti zujanje, brujanje ili zavijanje. Neki uređaji za osobe sa oštećenim sluhom otporniji su na ove smetnje od drugih, a i bežični uređaji se razlikuju po količini smetnji koje proizvode.

Industrija bežičnih telefona razvila je sistem rangiranja kako bi pomogla osobama sa oštećenim sluhom da pronađu bežične uređaje koji su kompatibilni sa slušnim uređajima koje koriste. Nisu rangirani svi bežični uređaji. Bežični uređaji koji su rangirani sadrže oznaku ranga na pakovanju, zajedno sa drugim srodnim oznakama.

Rangiranje ne predstavlja garanciju. Rezultati će se razlikovati u zavisnosti od upotrebljenog slušnog uređaja i stepena oštećenja sluha. Ako je vaš slušni uređaj osetljiv na smetnje, možda nećete moći uspešno da koristite rangirane bežične uređaje.

Obraćanje lekaru specijalisti i testiranje bežičnog uređaja sa slušnim uređajem najbolji je način da se izvrši procena za lične potrebe.

Ovaj pametni telefon je testiran i ocenjen kao podoban za korišćenje sa slušnim aparatima za neke od tehnologija bežične komunikacije koje ovaj pametni telefon koristi. Međutim, ovaj pametni telefon može da koristi i druge tehnologije bežične komunikacije, koje još uvek nisu testirane za upotrebu sa slušnim aparatima. Važno je da različite funkcije pametnog telefona isprobate temeljno i na različitim lokacijama da biste odredili da li čujete smetnje kada pametni telefon koristite uz slušni aparat ili kohlerov umetak. Informacije o pravilima vraćanja i zamene, kao i informacije o kompatibilnosti slušnih uređaja potražite od pružaoca bežičnih usluga.

Kako funkcioniše rangiranje

M-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom M3 ili M4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno će izazivati manje smetnji od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. M4 je bolji/viši rang od navedenih.

T-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom T3 ili T4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno će biti jednostavniji za korišćenje sa telekablom u slušnom uređaju („T prekidač“ ili „Telefonski kabl“) od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. T4 je bolji/viši rang od navedenih (Obratite pažnju na to da svi slušni uređaji ne poseduju telekablove).

Takođe je moguće izmeriti imunitet slušnih uređaja na ovu vrstu smetnji. Proizvođač slušnog uređaja ili lekar specijalista mogu vam pomoći da pronađete rezultate za svoj uređaj. Što je slušni uređaj otporniji, manja je verovatnoća da će se pojaviti smetnje od bežičnih uređaja.

Dodatne informacije o merama koje institucija FCC preduzima u vezi sa kompatibilnošću bežičnih uređaja sa slušnim aparatima, kao i o drugim koracima koje je institucija FCC preduzela kako bi osobama sa oštećenim sluhom omogućila pristup telekomunikacionim uslugama potražite na lokaciji www.fcc.gov/cgb/dro.

„Industry Canada“ – sertifikacija

Ovaj uređaj je u skladu sa standardima „Industry Canada“ RSS za oslobađanje od licenciranja. Rad zavisi od sledećih uslova: (1) ovaj pametni telefon možda neće izazvatu opasne smetnje, i (2) ovaj pametni telefon mora prihvatiti sve dolazne smetnje, uključujući smetnje koje mogu izazvati neželjen način rada pametnog telefona.

Ovaj BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon (broj modela RGV161LW) u skladu je sa „Industry Canada“ RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN i RSS 210 pod brojem sertifikata 2503A-RGV160LW.

Ovaj pametni telefon za rad u opsegu 5150-5250 MHz namenjen je isključivo za korišćenje u zatvorenom prostoru radi smanjivanja potencijalnog izazivanja štetnih smetnji kod mobilnih satelitskih sistema koji koriste srodne kanale.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsezima 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjem.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsegu 5725-5825 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjima za direktan međusobni i indirektan međusobni rad po potrebi.

Imajte u vidu da su izuzetno snažni radari primarni korisnici (tj. prioritetni korisnici) opsega 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz, kao i da ti radari mogu da izazovu smetnje i/ili da oštete LE-LAN pametne telefone.

Usklađenost sa ograničenjima klase B

Ovaj pametni telefon je u skladu sa ograničenjima za uređaje klase B u vezi sa emisijom radio-šuma koja su navedena u standardu o opremi koja može izazvati smetnje, pod nazivom „Oprema za informacionu tehnologiju (ITE) – ograničenja i načini merenja“, ICES-003 a koji je propisalo Ministarstvo industrije Kanade.

Dodatna usaglašenost sa pravnom regulativom

Specifične detalje o usaglašenosti sa sledećim standardima i pravnom regulativom za svoj pametni telefon možete dobiti od „BlackBerry“:

Modul sa laserskim senzorom koji se nalazi u ovom pametnom telefonu je u skladu sa sledećim standardom Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Da biste videli FCC ID, broj IC sertifikata, model i informacije o usklađenosti za svoj pametni telefon, prevucite prstom nadole s vrha ekrana. Dodirnite Settings (Podešavanja) > About (O) i na listi izaberite Regulatory Approvals (Regulatorna odobrenja).

Informacije o proizvodu: BlackBerry Passport SQW100-3 pametni telefon

Mehanička svojstva:

Težina: približno 6,9 unci (194,4 g), uključujući litijum-jonsku bateriju

Veličina (D x Š x V): 5 x 3,6 x 0,4 inča (128 x 90,3 x 9,3 mm)

3 GB memorije, 32 GB prostora za čuvanje, otvor za microSD karticu

Sledeće karakteristike laserskog modula se mogu odnositi na vaš pametni telefon:

Laserski proizvod, klase 1

Maksimalna prosečna snaga zračenja: 0,18 mW

Specifikacije napajanja:

Punjiva litijum-jonska ćelijska baterija koja ne može da se vadi

Podržava 3 V, 1,8 V nano SIM kartice

Priključak je kompatibilan za sinhronizaciju podataka i punjenje: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specifikacije mobilne radio-mreže:

Podrška za Novem-band LTE: opsezi LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

Podrška za Penta-band HSPA+: opsezi UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Quad-band GSM podrška: opsezi GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

Klasa napajanja: klasa 1 (DCS 1800, PCS 1900), klasa 4 (GSM 850) kako je definisano u GSM 5.05, klasa 4 (GSM 900) kako je definisano u GSM 02.06, klasa E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), klasa 3 (UMTS, LTE)

Frekvencija emitovanja: 704 do 716 MHz, 824 do 849 MHz, 830 do 840 MHz, 832 do 862 MHz, 880 do 915 MHz, 850 do 1910 MHz, 1710 do 1755 MHz, 1710 do 1785 MHz, 1850 do 1910 MHz, 1920 do 1980 MHz, 2500 do 2570 MHz

Frekvencija prijema: 734 do 746 MHz, 791 do 821 MHz, 869 do 894 MHz, 875 do 885 MHz, 925 do 960 MHz, 1805 do 1880 MHz, 1930 do 1990 MHz, 2110 do 2155 MHz, 2110 do 2170 MHz, 2620 do 2690 MHz

Wi-Fi specifikacije radio-mreže:

Standard bežične mreže: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frekvencije prijemnika i predajnika IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 do 2,472 GHz

Frekvencije prijemnika i predajnika IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 do 5,825 GHz

Bluetooth“ radio specifikacije:

Single-band podrška: ISM 2,4 GHz

Dolazna i frekvencija emitovanja: 2402 do 2480 MHz

Bluetooth“ Klasa 1

Ako pametni telefon podržava NFC tehnologiju, primenjuju se sledeće specifikacije:

Radna frekvencija: 13,56 MHz

Podržani režimi: čitač/pisač, emulacija kartica, „peer-to-peer“ režim

Pravno obaveštenje

©2015 BlackBerry. Sva prava zadržana. BlackBerry® i povezani trgovački žigovi, imena i logoi su vlasništvo kompanije BlackBerry Limited i registrovani su i/ili se koriste u SAD i zemljama širom sveta. Bluetooth je zaštitni znak Bluetooth SIG. Call2Recycle je trgovački znak kompanije Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je zaštitni znak udruženja CTIA - The Wireless Association. GSM je zaštitni znak GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n i su zaštitni znakovi organizacije Institute of Electrical and Electronics Engineers. LTE i UMTS je zaštitni znak instituta za evropske standarde u telekomunikaciji ( ETSI) . PMA Certified i PMA Certified logotipovi su oznake sertifikata kompanije Power Matters Alliance, Inc. (PMA). „Qi“ simbol je robna marka konzorcijuma „Wireless Power Consortium". Wi-Fi je zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštićeni znakovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija. Ova dokumentacija, uključujući svu dokumentaciju navedenu u obliku referenci ili onu dostupnu na BlackBerry web strani, je osigurana kao takva bez ikakvih uslova, potvrda, garancija, zastupanja ili garancije ili obaveza bilo koje vrste od strane kompanije „BlackBerry“ d.o.o. i njenih pridruženih kompanija, a sve one su odmah odbačene u maksimalnoj meri, dozvoljenoj važećim zakonom u vašoj nadležnosti.

Uslovi korišćenja bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u drugoj licenci ili u drugom primenjivom ugovoru sa kompanijom BlackBerry. NIŠTA U OVOM DOKUMENTU NIJE ZAMIŠLJENO KAO ZAMENA ZA IZRIČITE PISANE UGOVORE NITI GARANCIJE KOJE JE KOMPANIJA BLACKBERRY NAMENILA ZA DELOVE BILO KOJEG BLACKBERRY PROIZVODA ILI USLUGE, OSIM OVE DOKUMENTACIJE.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Ujedinjeno Kraljevstvo.

Objavljeno u Kanadi