Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-3 Smartphone

RGV161LW

מידע בטיחות

לפני תחילת השימוש בטלפון החכם BlackBerry שברשותך (להלן 'טלפון חכם'), עיין במידע על בטיחות ותקינה שמופיע במסמך זה. שמור את המסמך במקום בטוח כדי שתוכל לעיין בה במקרה הצורך.

במדינות מסוימות עשויות להיות הגבלות על השימוש בהתקנים התומכים ב-Bluetooth‎ ובהתקנים אלחוטיים עם תוכנת הצפנה. בדוק עם הרשויות המקומיות שלך מהן ההגבלות החלות באזורך.

למידע העדכני ביותר בנושא מוצרים ובטיחות, בקר באתר www.blackberry.com/safety.

למידע עדכני בנושא בטיחות ומידע על המוצר, בקר באתר www.blackberry.com/legal.

אמצעי בטיחות חשובים

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

השתמש אך ורק בסוללות ומטענים שאושרו לשימוש בטלפון החכם. השימוש בסוללות או במטענים שלא אושרו על-ידי BlackBerry עלול לגרום לשרפה או לפיצוץ, אשר עלולים לגרום פגיעה חמורה, מוות או נזק לרכוש.

השתמש אך ורק בנרתיקי נשיאה שאושרו על-ידי BlackBerry. השימוש בנרתיקים שלא אושרו על ידי BlackBerry עלול לגרום לטלפון החכם לחרוג מההנחיות לגבי חשיפה לתדר רדיו.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

החזק את הטלפון החכם במרחק 1.5 ס"מ (0.59 אינץ') לפחות מגופך. בעת נשיאת הטלפון החכם על גופך, השתמש אך ורק באביזרים המצוידים בתפס חגורה משולב, ואם האביזר אינו מסופק על-ידי BlackBerry, ודא כי הוא אינו מכיל מתכת. אם לא תפעל לפי הנחיות אלו, הטלפון בחכם עלול לחרוג מתקני החשיפה לתדרי רדיו. מחקרים מדעיים עדיין חוקרים עד היום איזו השפעה יש לחריגה מתקני החשיפה לתדר רדיו על הבריאות לטווח הארוך.

לקבלת מידע נוסף על התאימות של הטלפון החכם להנחיות בנוגע לפליטת תדר רדיו של FCC, בקר באתר www.fcc.gov/oet/ea/fccid וחפש מזהה FCC עבור הטלפון החכם שברשותך כמפורט להלן. מזהה FCC נמצא בגב הטלפון החכם.

 • טלפון חכם BlackBerry Passport SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW): מזהה FCC L6ARGV160LW
תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

הטלפון החכם שלך מתוכנן לפעולה בטמפרטורות שבין 0°C לבין 35°C. השימוש בטלפון החכם מחוץ לטווח הטמפרטורות המומלץ עלול לגרום לנזק לטלפון החכם או לסוללת הליתיום-יון.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תסתמך על הטלפון החכם לצורך תקשורת במצבי חירום. הרשתות האלחוטיות הנדרשות לצורך ביצוע שיחות במצב חירום או לשליחת הודעות אינן זמינות בהכרח בכל האזורים ומספרי חירום (כמו 100, 101 או 102, או 911 בארה"ב) לא בהכרח יקשרו אותך לשירותי החירום בכל האזורים.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

הטלפון החכם ואביזרי הטלפון החכם אינם מיועדים לילדים. אם אתה מרשה לילד להשתמש או לטפל בטלפון החכם או באביזרי הטלפון החכם, אנא השגח בקפידה על הילד. הטלפון החכם שברשותך מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק אצל ילדים.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

הרחק את הטלפון החכם ממכשירים רפואיים, לרבות קוצבי לב ומכשירי שמיעה, שכן בקרבתו עלולה להיגרם להם תקלה שתביא לנזק חמור או מוות לך או לאחרים.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אין להניח את הטלפון החכם בסמוך לנוזלים, שכן הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי, לשרפה או להתחשמלות.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

בעת השימוש ברמקול של הטלפון החכם, לעולם אל תחזיק את הטלפון החכם צמוד לאוזן. הדבר עלול לגרום לנזק חמור ובלתי הפיך לשמיעה.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

חשיפה לאורות מהבהבים בטלפון החכם עלולה לגרום להתקף אפילפסיה או לאיבוד הכרה ולהעמיד אותך ואנשים אחרים בסכנה. אם אתה חש בלבול, אבדן מודעות, רעד, עווית או תנועות לא רצוניות, או אם השימוש בטלפון החכם שלך גורם תופעות כאלה לאחרים, הפסק מיד את השימוש בטלפון החכם ופנה לרופא. נורית החיווי ממוקמת בחזית הטלפון החכם, בפינה הימנית העליונה. אם דגם הטלפון החכם כולל מצלמה, פתח מבזק המצלמה ממוקם בגב הטלפון החכם, מעל לעדשת המצלמה או מימין לה. אם אתה מועד להתקפי אפילפסיה או לאבדן הכרה, היוועץ ברופא שלך לפני השימוש בטלפון החכם.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תשתמש בטלפון החכם בזמן נהיגה, אלא אם מותר לך מתוקף החוק להשתמש בטלפון החכם במצב דיבורית. שימוש בטלפון החכם בזמן נהיגה מגביר את הסיכון לתאונה שתגרום לפגיעה חמורה, מוות או אבדן רכוש.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תשתמש בטלפון החכם בקרבת אדי בנזין, שכן הדבר כרוך בסיכון לשרפה או לפיצוץ.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תשליך את הטלפון החכם לתוך אש, משום שהוא עלול להתפוצץ ולגרום לפגיעה חמורה, מוות או נזק לרכוש.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

כבה את הטלפון החכם שלך במטוסים. שימוש בטלפון החכם במטוס עלול להשפיע על המכשור במטוס, על התקשורת ועל הביצועים. שימוש כזה עלול להפריע לרשת או להיות מסוכן מבחינה אחרת להפעלת המטוס, לצוות ולנוסעים. השימוש במכשיר במטוס גם עשוי להיות לא חוקי.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

הטלפונים החכמים אינם בטוחים מטבעם ואין להשתמש בהם בקרבת אדים נפיצים, אבק דליק או חומרים כימיים נפיצים אחרים. ניצוצות באזורים כאלה עלולים לגרום לשרפה או לפיצוץ, אשר יביאו לפציעה חמורה, מוות או נזק לרכוש.

שימוש בטוח בטלפון החכם שלך

 • אין להניח חפצים כבדים על הטלפון החכם.
 • אין לנסות לשנות את הטלפון החכם, או לתקן אותו.
 • אין לנסות לכסות פתחים בטלפון החכם או לתחוב חפצים לתוכם אלא אם הונחית לעשות זאת על פי תיעוד הטלפון החכם שסופק על-ידיBlackBerry. פעולה זו עלולה לגרום לקצר חשמלי, לשריפה או להתחשמלות.
 • אין להשתמש בעצמים חדים להפעלת מסך המגע.
 • אין להפעיל כוח מופרז בהפעלת מסך המגע.
 • אין להשתמש בטלפון החכם או באביזרי הטלפון החכם בסמוך למים (למשל ליד אמבטיה או כיור, במרתף רטוב או ליד בריכת שחייה).
 • אין להניח את הטלפון החכם או את אביזרי הטלפון החכם על משטחים לא יציבים. הטלפון החכם או אביזרי הטלפון החכם עלולים ליפול, וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה חמורה באדם ולנזק חמור לטלפון החכם או לאביזר של הטלפון החכם.
 • המסך של הטלפון החכם שלך עשוי מזכוכית. הזכוכית עלולה להיסדק או להישבר אם הטלפון החכם שלך ייפול או שיופעל כוח על הזכוכית. אם הזכוכית נסדקת או נשברת, אל תיגע בזכוכית עד שהמסך יתוקן.
 • יש לבצע הפסקות תדירות בעת השימוש בטלפון החכם. אם אתה חש אי-נוחות כלשהי בצוואר, בכתפיים, בזרועות, בשורשי כף היד, בידיים (כולל האגודלים והאצבעות) או בחלקים אחרים בגוף בעת השימוש בטלפון החכם, הפסק מייד את השימוש. אם אי-הנוחות נמשכת, פנה לרופא.
זהירות:
המכשיר שברשותך מכיל מוצר לייזר מסוג LED סיווג 1. שימוש בפקדים או בהתאמות או ביצוע של הליכים השונים מאלה שצוינו בעיצוב המוצר/בדיקה עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה/פלט צריכת חשמל של לייזר מסוג LED.

בטיחות חשמל

אם אתה משתמש במטען AC או DC, טען את הטלפון החכם באמצעות אביזרי הטעינה שסופקו על-ידי BlackBerry או שאושרו ספציפית על-ידי BlackBerry לשימוש עם טלפון חכם זה. אל תשתמש באביזרי טעינה שאינם תואמים לדרישות האישור של CTIA עבור תאימות מערכת סוללות ל-IEEE Std 1725, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה, לפיצוץ, לדליפת סכנה, או לסכנה אחרת, שעשויים לגרום לפגיעה חמורה, מוות או אבדן רכוש, ועשויים אף לגרום לאבדן תוקף אחריות כלשהי.

תמונה של סמל Qi סימן מאשר של Power Matters Alliance

טלפון חכם זה אושר על-ידי Qi ו- Power Matters Alliance (PMA) לשימוש עם מטענים אלחוטיים. כאשר משתמשים במערכות טעינה אלחוטיות של צד שלישי יש להקפיד להשתמש אך ורק במערכות העומדות בדרישות האישור של Qi או PMA ומופיע עליהן הסימן המאשר של Qi או PMA. השימוש באביזר טעינה אלחוטי אחר עלול לגרום לשריפה, לפיצוץ, לדליפת סוללה, או לסכנה אחרת, שעשויים לגרום לפגיעה חמורה, מוות או אבדן רכוש, ועשויים אף לגרום לאבדן תוקף אחריות כלשהי.

לרשימה המלאה של מטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Qi, בקר בכתובת www.wirelesspowerconsortium.com/products/.

אין להניח חפצים אחרים על משטח הטעינה האלחוטי מכיוון שהחפצים עשויים להתחמם ולגרום לשריפה.

הדגמים המאושרים של אביזרי טעינה לטלפון החכם של BlackBerry Passport

כבלי טעינה: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

מטעני AC‏: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

מטעני סוללות: HDW-54535-001

השתמש באביזרי הטעינה שסופקו עם הטלפון החכם או בכל אביזרי טעינה אחרים המאושרים על-ידי BlackBerry ורק מסוג מקור החשמל המצוין על תווית הסימון. לפני השימוש בספק כוח כלשהו, ודא שהמתח של רשת החשמל תואם למתח המודפס על גבי ספק הכוח. חבר את הטלפון החכם אך ורק למוצרים בעלי אישור CTIA, מוצרים שנושאים את הסמל USB-IF או שהשלימו את תוכנית התאימות של USB-IF.

אין ליצור עומס יתר על שקעי חשמל, כבלים מאריכים או מתאמים מאחר שדבר זה עלול לגרום לסכנת שרפה או התחשמלות. כדי להפחית את הסיכון של נזק לכבל או לתקע, משוך את התקע ולא את הכבל כאשר אתה מנתק את המטען משקע החשמל או מהמתאם.

הגן על כבל החשמל כך שלא ידרכו או ילחצו עליו, במיוחד בתקעים, במתאמים ובנקודה שבה כבל החשמל מתחבר לטלפון החכם. נתב את כבל המתח בצורה המצמצמת את הסיכון לפגיעה, כגון מעידה או חנק. נתק את אביזרי הטעינה במהלך סופות ברקים או כאשר לא נעשה בהם שימוש. אין להשתמש באביזרי טעינה מחוץ לבית או בכל אזור החשוף לתנאי מזג האוויר.

לקבלת מידע נוסף על חיבור לספק המתח, עיין בתיעוד שסופק עם הטלפון החכם.

לרכישת אביזרים לטלפון החכם, פנה לספק השירות האלחוטי שלך או בקר באתר www.shopblackberry.com.

בטיחות הסוללה

הטלפון החכם מכיל סוללת ליתיום-יון שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה. הסרת הסוללה תבטל את תוקף האחריות המוגבלת של הטלפון החכם שלך ועלולה לגרום לנזק לסוללה.

הסוללה עלולה להוות סיכון לכווייה מאש, פיצוץ או כווייה כימית אם אינה מטופלת כראוי. הרחק את הסוללה מנוזלים. אין לחמם את הסוללה מעל לטמפרטורה של 60°C (140°F). חימום הסוללה מעל לטמפרטורה של 60°C (140°F) עלול לגרום כך שהסוללה תעלה באש או תתפוצץ.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תחשוף את הטלפון החכם והסוללה לאש או למקורות חום חיצוניים, כגון פלטה חשמלית, תנורים, מחממים או תנורי בישול, מכיוון שהיא עלולה לעלות באש או להתפוצץ.

תרשים זה מציג את הרכיבים המתוארים בטקסט הבא.

אל תנסה להחדיר עצמים זרים אל תוך הסוללה. אין להרכיב מחדש, לפרק, לשנות, למעוך, לנקב, לכופף או לגרוס את הסוללה. אם הסוללה עברה הרכבה מחדש, פירוק, שינוי, מעיכה, ניקוב, או כל התערבות מסוג אחר, הפסק את השימוש בה באופן מיידי.

אין לקצר את הסוללה או לאפשר לחפצים מתכתיים או מוליכים לגעת בנקודות החיבור של הסוללה.

זהירות:
אל תנסה להסיר את הסוללה. BlackBerry מגדירה סוללות לשימוש בטלפונים החכמים בהתאם ל-IEEE Std 1725. שימוש בסוללות אחרות כלשהן עלול לגרום לשריפה, לפיצוץ, לדליפת סוללה, או לסכנה אחרת. הקפד להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות המצוינות במסמך זה.
סמל סוללה חסרה סמל תקלת סוללה

כאשר אחד מסמלים אלה מופיע בטלפון החכם שלך, אירעה תקלה בסוללה או בחיבור הסוללה. החזר את הטלפון החכם שלך לטכנאי שירות מוסמך לצורך תיקון.

נהיגה והליכה בצורה בטוחה

אין להשתמש בטלפון החכם בזמן הנהיגה. הקדש תשומת לב מלאה לנהיגה; נהיגה בטוחה היא האחריות הראשונה שלך. אתה אחראי על הכרת החוקים והתקנות בנוגע לשימוש במכשירים אלחוטיים באזורים שבהם אתה נוהג, ועל הציות להם.

אחסן את הטלפון החכם באופן בטוח לפני הנהיגה ברכב. אם הרכב שלך מצויד בכרית אוויר, אל תניח את הטלפון החכם או אביזרים אחרים מעל כרית האוויר, או באזור הפריסה של כרית האוויר. כאשר כרית האוויר מתנפחת, עלולה להיגרם פציעה חמורה.

אותות תדר רדיו עלולים להזיק למערכות אלקטרוניות שלא הותקנו כראוי או שאינן ממוסכות במידה מספקת בכלי רכב. בדוק עם היצרן או עם הנציג שלו לגבי הרכב שלך. אם נוסף לרכב שלך ציוד כלשהו, עליך להתייעץ גם עם היצרן של אותו ציוד לקבלת מידע על אותות תדר רדיו.

אל תשתמש בטלפון החכם בזמן הליכה או במהלך פעילות הדורשת תשומת לב מלאה. חוסר תשומת לב לתנועת כלי רכב או לסכנות אחרות הנשקפות להולכי רגל עלול לגרום לפגיעה חמורה, מוות או אבדן רכוש.

עזרים

השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי BlackBerry לשימוש עם דגם ספיציפי זה של הטלפון החכם. השימוש באביזרים שלא אושרו לשימוש עלול לבטל את תוקפו של כל אישור או כתב אחריות החל על הטלפון החכם, עלול לגרום לתקלות בטלפון החכם ועלול להיות מסוכן.

פתרונות נשיאה: ייתכן שהטלפון החכם שברשותך אינו מסופק עם נרתיק (אביזר לנשיאה על הגוף). אם הינך נושא את הטלפון החכם על גופך, הקפד תמיד להניח את הטלפון החכם בנרתיק לטלפון חכם המצויד בתפס חגורה משולב, שסופק או אושר על-ידי BlackBerry. אם אינך משתמש בנרתיק המצויד בתפס חגורה משולב אשר סופק או אושר על-ידי BlackBerry כדי לשאת את הטלפון החכם שברשותך, שמור את הטלפון החכם במרחק של לפחות 15 מ"מ (0.59 אינץ') מגופך כאשר הטלפון החכם משדר. בעת שימוש בתכונת נתונים כלשהי של הטלפון החכם (למשל הודעות דואר אלקטרוני, הודעות PIN, הודעות MMS או שירות הדפדפן) עם כבל USB או בלעדיו, החזק את הטלפון החכם במרחק של לפחות 15 מ"מ (0.59 אינץ') מגופך. שימוש באביזרים שלא סופקו או אושרו על-ידי BlackBerry עלול לגרום לטלפון החכם לחרוג מהקווים המנחים לגבי חשיפה לתדר רדיו. מחקרים מדעיים עדיין חוקרים עד היום איזו השפעה יש לחריגה מתקני החשיפה לתדר רדיו על הבריאות לטווח הארוך. למידע נוסף על חשיפה לתדרי רדיו, עיין בסעיף "מידע על תאימות" במסמך זה.

רוב הפתרונות המאושרים על-ידי BlackBerry לנשיאת טלפונים חכמים (לדוגמה, נרתיקים, תיקים ופאוצ'ים) משלבים מגנט. אין להניח פריטים המכילים רכיבים עם פסים מגנטיים, כגון כרטיסי חיוב או כרטיסי אשראי, כרטיסי מפתח לבתי מלון, כרטיסי טלפון או פריטים מסוג דומה, בסמוך לפתרונות הנשיאה. המגנט עלול לפגוע בנתונים השמורים בפס המגנטי או למחוק אותם.

מגנטומטר

הטלפון החכם ‎שלך כולל מגנטומטר. יישומים כגון 'מצפן' עושים שימוש במגנטומטר. מגנטים או מכשירים הכוללים מגנטים, כגון נרתיקים, אוזניות או צגים עלולים לשבש את דיוק המגנטומטר. אין לסמוך רק על יישומים המשתמשים במגנטומטר כדי לקבוע את המיקום שלך, במיוחד במצבי חירום.

מדיה

תחומי שיפוט מסוימים עשויים לאסור או להגביל את השימוש בתכונות מסוימות בטלפון החכם‎ שברשותך. כאשר אתה מצלם, מעבד תמונות או משתמש בהן, הקפד לציית לכל החוקים, התקנות, הנהלים ועקרונות המדיניות, כולל, ללא הגבלה, כל זכות יוצרים, פרטיות אישית, סוד מסחרי או חוקי ביטחון שעשויים לחול עליך בתחום השיפוט שבו אתה פועל. כבד את הזכויות האישיות של הזולת. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך להעתיק, לשנות, להעביר או לשלוח תמונות מסוימות, מוסיקה (כולל רינגטונים) או תוכן אחר.

קובצי שמע: האזנה לקובצי שמע בעוצמת קול גבוהה, בייחוד עם אוזניות, עלולה לגרום לאבדן שמיעה לצמיתות. הימנע מהגברת עוצמת הקול של האוזניות כדי לחסום רעשים מהסביבה. אם אתה חווה צלצולים באוזניים או דיבור עמום, פנה לרופא.

תמונת אזהרה מפני אובדן שמיעה.

מצלמה: אם הטלפון החכם כולל מצלמה, אין לכוון אותה ישירות לשמש או אל מקור אור חזק אחר. פעולה זו עלולה לגרום לנזק חמור לעיניך או להזיק לטלפון החכם. בעת השימוש במבזק המצלמה, הקפד על מרחק של לפחות 50 ס"מ (19.69 אינץ') בין פתח ה-LED של מבזק המצלמה לבין העיניים של נושא הצילום.

אנטנה

השתמש רק באנטנה המשולבת שסופקה. שינויים או תוספות לא מורשים לאנטנה עלולים לגרום נזק לטלפון החכם ועלולים להפר את תקנות הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) של ארה"ב.

הפרעות לציוד אלקטרוני

רוב הציוד האלקטרוני המודרני מסוכך מפני אותות תדר רדיו. עם זאת, ציוד אלקטרוני מסוים עשוי שלא להיות מוגן מפני אותות תדר הרדיו של הטלפון החכם.

קוצבי לב: התייעץ עם רופא או עם יצרן קוצב הלב שלך אם יש לך שאלות כלשהן לגבי השפעת אותות תדר רדיו על קוצב הלב שלך. ודא שאתה משתמש בטלפון החכם בהתאם לדרישות הבטיחות הקשורות לקוצב הספציפי שלך, שעשויות לכלול את הדרישות הבאות: יש לשמור תמיד את הטלפון החכם במרחק של יותר מ-‏20 ס"מ (7.88 אינץ') מקוצב הלב כאשר הטלפון החכם מופעל, אין לשאת את הטלפון החכם בכיס החזה, ויש להשתמש באוזן הנגדית לקוצב הלב בעת קבלה או חיוג של שיחה בטלפון החכם, כדי להפחית את הסכנה להפרעות. אם אתה חושד שמתרחשת הפרעה, כבה מיד את כל החיבורים האלחוטיים בטלפון החכם, הפסק את השימוש בטלפון החכם והתייעץ עם רופא.

עזרי שמיעה: התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עשויים להפריע למכשירי שמיעה מסוימים. במקרה של הפרעה כזו, התייעץ עם ספק השירות האלחוטי שלך או פנה ליצרן מכשיר השמיעה כדי לדון בפתרונות חלופיים.

הטלפון החכם כולל מגנטומטר, הנמצא בשימוש על-ידי יישומים כגון היישום 'מצפן'. אם יישום המשתמש במגנומטר גורם להפרעות במכשיר השמיעה שלך, סגור את היישום.

מכשירים רפואיים אחרים: אם אתה משתמש במכשיר רפואי אישי אחר, התייעץ עם יצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר הרפואי ממוסך במידה מספקת מאנרגיית תדר רדיו חיצונית. ייתכן שהרופא שלך יוכל לסייע לך בקבלת מידע זה.

מוסדות רפואיים: כבה את כל החיבורים האלחוטיים של הטלפון החכם במוסדות רפואיים, כאשר תלוי באזורים כאלה שילוט המורה לך לעשות כן. בתי חולים או מתקנים רפואיים משתמשים בפריטי ציוד שעשויים להיות רגישים לאנרגיית תדר רדיו חיצונית.

מטוסים: תקנות סוכנות התעופה הפדרלית (FAA) והוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) אוסרות שימוש ברדיו של התקנים אלחוטיים בעת טיסה. כבה את כל החיבורים האלחוטיים בטלפון החכם לפני העלייה למטוס. ההשפעה של השימוש בטלפון החכם עם חיבורים אלחוטיים מופעלים במטוס אינה ידועה. שימוש כזה עלול להשפיע על המכשור במטוס, על התקשורת ועל הביצועים שלו, הוא עלול להפריע לרשת או לסכן באופן אחר את הפעלת המטוס, ואף עשוי להיות בלתי חוקי. כאשר כל החיבורים האלחוטיים בטלפון החכם כבויים, השתמש אך ורק ביישומים שאינם קשורים בגלי רדיו בהתאם לתקנות חברת הטיסה לגבי התקנים אלקטרוניים.

אזורים מסוכנים

הטלפון החכם אינו מכשיר בטוח מטבעו ואינו מתאים לשימוש בסביבות מסוכנות, שבהן נדרשים מכשירים בטוחים מטבעם, לרבות, בין השאר, במקום שבו קיימים אדי גזים, חומרי נפץ, במצבים של הפעלת מתקנים גרעיניים, ניווט כלי טיס או שירותי תקשורת, פיקוח תעבורה אווירית ואמצעים רפואיים או אמצעי לחימה.

סביבות הנתונות בסכנת פיצוץ: אם אתה נמצא באזור כלשהו שהסביבה בו נפיצה, כבה את כל החיבורים האלחוטיים בטלפון החכם שברשותך ופעל על-פי השלטים וההוראות. ניצוצות באזורים כאלה עלולים להוביל לפיצוץ או לאש שתגרום לפגיעה גופנית או אף למוות.

אזורים שבהם סביבה בעלת סכנת דליקה לרוב מסומנים בבירור, אך לא תמיד. הם כוללים אזורי תדלוק כמו למשל תחנות דלק; תחת הסיפון בסירות; מתקני העברה או אחסון של דלק או כימיקלים; כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה, כגון פרופן או בוטאן; אזורים שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כמו דגן, אבק או אבקות מתכת; וכל אזור אחר שבו תתבקש בדרך-כלל לכבות את מנוע הרכב.

במקרה של דליפת גז, אל תשתמש בטלפון החכם בקרבת הדליפה כדי לדווח עליה. התרחק מהאזור ורק אז, אם הטלפון זמין ופעיל בטלפון החכם, בצע את השיחה ממקום בטוח.

אזורי פיצוץ: אזורי פיצוץ: כאשר אתה נמצא ב"אזור פיצוץ" או באזור שבו יש לכבות מכשירי רדיו דו-כיווניים כדי למנוע הפרעות לפעולות פיצוץ, יש לכבות את כל החיבורים האלחוטיים בטלפון החכם ולפעול על-פי כל השלטים וההוראות.

טמפרטורות הפעלה ואחסון

הטלפון החכם שברשותך והמטען מתוכננים להפעלה ולאחסון בטמפרטורות המוגדרות להלן:

טמפרטורות הפעלה של טלפון חכם: 0 עד 35°C

טמפרטורות אחסון של טלפון חכם (פחות מ-3 חודשים): ‎-20 עד 35°C

טמפרטורות אחסון של טלפון חכם (3 חודשים ומעלה): 22 עד 28°C

הפעלת מטען: 0 עד 35°C

אחסון מטען: -30 עד 75°C

שימוש בטלפון החכם או באביזרי הטלפון החכם, או אחסון הטלפון החכם או האביזרים מחוץ לטווחי הטמפרטורה המומלצים עלול לגרום התחממות לטלפון החכם שלך, אשר עשויה להביא לפגיעה חמורה או למוות, או עשויה לגרום נזק לטלפון החכם, לאביזרים או לסוללת ליתיום-יון.

הרחק את הטלפון החכם או את האביזרים של הטלפון החכם ממקורות חום כמו רדיאטורים, וסתי חום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) המפיקים חום. אם אינך מתכוון להשתמש בטלפון החכם לפרק זמן העולה על שבועיים, כבה את הטלפון החכם.

ניקוי ותיקון של הטלפון חכם

ניקוי: אין להשתמש בנוזלים, חומרי ניקוי בצורת תרסיס או ממסים על הטלפון החכם‎ או על אביזרי הטלפון החכם, כולל הסוללה. נקה רק במטלית רכה ויבשה. נתק את כל הכבלים מהמחשב ושלוף כל אביזר טעינה משקע החשמל לפני ניקוי הטלפון החכם או אביזר הטעינה.

תיקון: אין לנסות לשנות, לפרק או לבצע פעולות שירות בטלפון החכם או באביזר טעינה מסוג כלשהו. אל תנסה להחליף את הסוללה, שאינה ניתנת להסרה. רק טכנאי מוסמך רשאי לבצע פעולות תיקון או החלפת סוללה בטלפון החכם או באביזרי הטעינה, ועליו להשתמש אך ורק בסוללה שאותה BlackBerry מגדירה לשימוש עם הדגם הספציפי של הטלפון החכם שברשותך.

אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים, נתק את כבלי אספקת החשמל מהמחשב או משקע החשמל והבא את הטלפון החכם או את אביזר הטעינה לתיקון על-ידי טכנאי מוסמך:
 • כבל אספקת החשמל, התקע או המחבר ניזוקו.
 • נשפך נוזל או נפלו חפצים לתוך הטלפון החכם או לתוך אביזר הטעינה.
 • הטלפון החכם או אביזר הטעינה נחשפו לגשם או למים.
 • הטלפון החכם או אביזר הטעינה הופכים לחמים מאוד למגע.
 • הטלפון החכם או אביזר הטעינה נפלו או ניזוקו בצורה כלשהי.
 • הטלפון החכם או אביזר הטעינה אינם פועלים כהלכה בהתאם למסמכי ההוראות למשתמש.
 • הטלפון החכם או אביזר הטעינה מפגינים שינוי ניכר בביצועים.

כדי להקטין את הסיכון לשרפה או להתחשמלות, כוונן רק את הפקדים המצוינים בהוראות למשתמש עבור הטלפון החכם. כוונון לא נכון של פקדים אחרים עלול לגרום לנזק ובדרך כלל יחייב עבודה רבה של טכנאי מוסמך כדי להחזיר את הטלפון החכם, אביזר הטעינה או כל אביזר אחר לפעולה רגילה.

אי ציות לכל הוראות הבטיחות הכלולות בהוראות למשתמש עבור הטלפון החכם יבטל את תוקף האחריות המוגבלת ועשוי להוביל להשעיה או לשלילה של שירותים למפר ההוראות, לתביעה משפטית או לשניהם כאחד.

השלכת הטלפון החכם והסוללה

תמונה של פח לאשפה מסוכנת

אין להשליך את הטלפון החכם ‎ או את הסוללה לאשפה ביתית או לאש.

תמונה של סמל המיחזור

הטלפון החכם והסוללה שברשותך ניתנים למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים למטורה זו. סמל זה לא אינו מציין שימוש בחומרים ממוחזרים.

התקשר למספר 1-800-822-8837 למידע על מיחזור סוללות

בארה"ב ובקנדה ניתן למחזר את הטלפון החכם והסוללה שלו דרך התוכנית Call2Recycle. למידע נוסף בארה"ב, בקר בכתובת www.call2recycle.org ובקנדה, בקר בכתובת www.call2recycle.ca.

לקבלת מידע על החזרת הטלפון החכם והאביזרים ל-BlackBerry לצורך מיחזור והשלכה בטוחה, מתוך הדפדפן שבמחשבך, בקר ב-www.blackberry.com/recycling או ב-https://tradeup.blackberry.com. תוכניות המיחזור והשידרוג זמינות באזורים מסוימים בלבד.

אם תוכניות אלה מוצעות באזורך, בדוק עם גורמי השלטון המקומי בדבר תקנות הנוגעות להשלכה נאותה של מוצרים אלקטרוניים.

השלך את הטלפון החכם שלך ואת הסוללה שלו בהתאם לחוקים ולתקנות באזורך לגבי השלכה של תאים מסוגים אלה.

מידע על תאימות

חשיפה לאותות תדר רדיו

הרדיו של הטלפון החכם הוא משדר ומקלט רדיו בעוצמה נמוכה. הוא תוכנן לעמוד בהנחיות ובהגבלות של הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקן Industry Canada‏ (IC), וכן בהנחיות בינלאומיות רלוונטיות אחרות העוסקות ברמות בטיחות בעת חשיפה לתדרי רדיו שמקורם במכשירים אלחוטיים. הנחיות אלו גובשו על-ידי גורמים עצמאיים של מדענים מומחים, גופים ממשלתיים וארגונים, לרבות אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (IEEE) והמועצה הלאומית להגנה מפני קרינה ומדידות (NCRP).

כדי לציית לדרישות של FCC, IC וכן להנחיות ולהגבלות בינלאומיות רלוונטיות אחרות העוסקות בחשיפה לתדרי רדיו, הקפד שהטלפון החכם יהיה תמיד במרחק 1.5 ס"מ (0.59 אינץ') לפחות מגופך. בעת נשיאת הטלפון החכם על גופך, השתמש אך ורק באביזרים המצוידים בתפס חגורה מובנה הניתנים או מאושרים על-ידי BlackBerry. אם אתה משתמש באביזר לנשיאה על הגוף אשר לא סופק על ידי BlackBerry, ודא שהאביזר אינו מכיל מתכת והחזק את הטלפון החכם במרחק 1.5 ס"מ (0.59 אינץ') לפחות מגופך.

כדי לצמצם את החשיפה לתדרי רדיו: (i) השתמש בטלפון החכם באזורים שבהם יש אות אלחוטי בעוצמה גבוהה; (ii) השתמש בדיבוריות ובהתקנים אחרים שאינם מצריכים שימוש בידיים; וכן (iii) קצר את זמני השיחות, או שלח הודעה דוא"ל, הודעת טקסט או הודעת BBM במקום זאת.

נתוני שיעור ספיגה סגולית (SAR)

דגם מכשיר אלחוטי זה עומד בדרישות ממשלתיות לחשיפה לגלי רדיו כאשר נעשה בו שימוש בהתאם להוראות סעיף זה.

הטלפון החכם מתוכנן ומיוצר כך שלא יחרוג מהגבלות הפליטה לגבי חשיפה לאנרגיית תדר רדיו (RF) שנקבעו על-ידי הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) של ממשלת ארה"ב כאשר נעשה בו שימוש בהתאם להוראות בסעיף הקודם. הגבלות אלה הן חלק מקווים מנחים מקיפים והן קובעות רמות מותרות של אנרגיית תדרי רדיו (RF) עבור כלל האוכלוסייה. הקווים המנחים מבוססים על תקנים שפותחו על-ידי ארגונים מדעיים עצמאיים באמצעות הערכה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. תקן החשיפה עבור התקנים אלחוטיים משתמש ביחידת מידה הידועה כשיעור ספיגה סגולית, או SAR. הגבלת SAR שנקבעה על-ידי FCC היא 1.6 ואט/ק"ג*. בדיקות של SAR נערכות בתנוחות הפעלה רגילות המפורטות על-ידי FCC כאשר המכשיר משדר בעוצמה הגבוהה ביותר המאושרת שלו בכל תחומי התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע בעוצמה הגבוהה ביותר המאושרת, רמת ה-SAR הממשית של המכשיר בעת ההפעלה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הסיבה היא שהמכשיר מיועד לפעול בכמה רמות עוצמה, כדי להשתמש רק בעוצמה הדרושה לצורך גישה לרשת. באופן כללי, ככל שאתה קרוב יותר לאנטנה של תחנת בסיס אלחוטית, כך עוצמת השידור נמוכה יותר.

להלן מפורט ערך שיעור הספיגה הסגולית (SAR) הגבוה ביותר עבור הטלפון החכם כפי שנבדק בעת שימוש באוזן:

טלפון חכם

SAR (ואט/ק"ג) על 1 גרם

BlackBerry Passport טלפון חכם SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW)

1.35

להלן מפורט ערך שיעור הספיגה הסגולית (SAR) הגבוה ביותר עבור טלפון חכם זה, כפי שנבדק בעת נשיאה בנרתיק נשיאה מאושר על-ידי BlackBerry עם תפס חגורה משולב במרחק 1.5 ס"מ (0.59 אינץ') מהגוף:

טלפון חכם

SAR (ואט/ק"ג) על 1 גרם

BlackBerry Passport טלפון חכם SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW)

1.49

בעת הפעלה במצב נקודה חמה ניידת, ערך SAR הגבוה ביותר עבור טלפון חכם זה הוא:

טלפון חכם

SAR (ואט/ק"ג) על 1 גרם

BlackBerry Passport טלפון חכם SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW)

1.38

מדידות בעת נשיאה על הגוף (הנחיות שמירת המרחק המומלצות) תלויות בדגמי המכשירים האלחוטיים, לרבות טלפונים חכמים, בהתאם לעזרים המסופקים או הזמינים ולדרישות ה-FCC וה-IC.

ה-FCC העניק הרשאת ציוד לטלפון חכם זה, לאחר שנמצא כי כל רמות ה-SAR שדווחו תואמות לקווים המנחים של ה-FCC בכל הנוגע לפליטת תדר רדיו כאשר נעשה בטלפון החכם שימוש בהתאם להוראות של סעיף זה. פרטי SAR לגבי טלפון חכם זה רשומים ב-FCC וניתן למצוא אותם תחת הסעיף Display Grant (תצוגת הרשאות) בכתובת www.fcc.gov/oet/ea לאחר חיפוש של מזהה FCC עבור הטלפון החכם שברשותך, המופיע להלן.

טלפון חכם

מזהה FCC

BlackBerry Passport טלפון חכם SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW)

L6ARGV160LW

למידע נוסף על SAR בקר בכתובת www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association), או בכתובת www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (לשכת הטלקומוניקציה של משרד הפנים והתקשורת).

___________________________________

* בארצות הברית ובקנדה, הגבלת ה-SAR להתקנים ניידים בשימוש על-ידי הציבור היא 1.6 ואט/ק"ג בממוצע על 1 ג' של רקמה בגוף או בראש (4.0 ואט/ק"ג בממוצע על 10 ג' של רקמה עבור האיברים הקיצוניים - כפות ידיים, שורשי כף היד, קרסוליים וכפות רגליים).

הצהרת תאימות FCC (ארצות-הברית)

FCC - סיווג B חלק 15

טלפון חכם זה תואם לחלק 15 של חוקי הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC). הפעילות כפופה לשני התנאים הבאים: (1) לטלפון החכם אסור לגרום להפרעה מזיקה, וגם (2) טלפון חכם זה חייב לקבל כל הפרעה בקליטה, כולל הפרעה שעשויה לגרום להשפעות לא רצויות.

זהירות:
שינויים או התאמות ביחידה זו שלא אושרו במפורש על-ידי הצד האחראי לתאימות עשויים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל ציוד זה.

ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור התקן דיגיטלי מסיווג B, בהתאם לחלק 15 של חוקי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה באזור מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות היצרן, הוא עלול לגרום להפרעה המזיקה לתקשורת רדיו.

עם זאת, אין ערובה לכך שההפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי לפחות אחד מהאמצעים הבאים: כיוון מחדש או מיקום מחדש של האנטנה הקולטת, הגדלת המרווח בין הציוד למקלט, חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט או התייעצות עם הסוכן או עם טכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

מידע עבור ארה"ב לגבי דרישות הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC) עבור תאימות מכשירי שמיעה להתקנים אלחוטיים

כאשר נעשה שימוש בהתקנים אלחוטיים בסמוך להתקני שמיעה (כמו מכשירי שמיעה ושתלים שבלוליים), משתמשים עשויים לזהות רעש של זמזום או יללה. מכשירי שמיעה מסוימים חסינים יותר מאחרים להפרעה כזו, והתקנים אלחוטיים גם שונים זה מזה בכמות ההפרעות שהם מפיקים.

תעשיית הטלפונים האלחוטיים פיתחה דירוגים כדי לסייע למשתמשים בהתקני שמיעה למצוא התקנים אלחוטיים שעשויים להיות תואמים להתקני השמיעה שלהם. לא כל ההתקנים האלחוטיים דורגו. דירוג ההתקנים האלחוטיים שדורגו מוצג על האריזה שלהם יחד עם סימני אישור רלוונטיים אחרים.

הדירוגים אינם ערבויות. התוצאות ישתנו בהתאם להתקן השמיעה ולאובדן השמיעה של המשתמש. אם התקן השמיעה שלך פגיע להפרעות, ייתכן שלא תוכל להשתמש בהתקן אלחוטי מדורג בהצלחה.

הדרך הטובה ביותר להעריך את ההתקן האלחוטי עבור צרכיך האישיים היא להתייעץ עם המומחה לבעיות השמיעה שלך ולבדוק אותו יחד עם התקן השמיעה שלך.

טלפון חכם זה נבדק ודורג לשימוש עם מכשירי שמיעה עבור טכנולוגיות אלחוטיות מסוימות שהטלפון החכם משתמש בהן. יחד עם זאת, ייתכן שהטלפון החכם משתמש בטכנולוגיות אלחוטיות שלא נבדקו לשימוש עם מכשירי שמיעה. חשוב לנסות ביסודיות את התכונות השונות של הטלפון החכם במיקומים שונים כדי לברר אם אתה שומע רעשים מפריעים במהלך השימוש בטלפון החכם עם מכשיר השמיעה או השתל השבלולי שלך. פנה לספק השירות שלך לבירור מדיניות ההחזרה וההחלפה שלו ולקבלת מידע בנושא תאימות לעזרי שמע.

כיצד פועלים הדירוגים

דירוגי M: התקנים אלחוטיים המדורגים M3 או M4 עומדים בדרישות ה-FCC וצפויים להפיק פחות הפרעות להתקני שמיעה מאשר התקנים אלחוטיים ללא תווית. M4 הוא הדירוג הגבוה או הטוב יותר מבין השניים.

דירוגי T: התקנים אלחוטיים המדורגים T3 או T4 עומדים בדרישות ה-FCC וצפויים להיות יותר שמישים עם סליל טלפון להגברה של מכשיר שמיעה ("מתג T" או "מתג טלפון") מאשר התקנים אלחוטיים לא מדורגים. T4 הוא הדירוג הגבוה או הטוב יותר מבין השניים. (שים לב שלא כל מכשירי השמיעה כוללים telecoil).

ניתן גם למדוד את חסינות התקני השמיעה לסוג זה של הפרעה. יצרן התקן השמיעה או מומחה בעיות השמיעה שלך עשוי לעזור לך לאתר תוצאות עבור התקן השמיעה. ככל שהתקן השמיעה שלך יהיה חסין יותר, כך יקטן הסיכוי שתיתקל ברעש מפריע מהתקנים אלחוטיים.

למידע נוסף על הפעולות שבהן נקט FCC בנוגע לתאימותם של מכשירי שמיעה למכשירים אלחוטיים ועל הצעדים האחרים שביצע FCC כדי להבטיח גישה לשירותי טלקומוניקציה לאנשים בעלי לקויות, בקר באתר www.fcc.gov/cgb/dro.

אישור Industry Canada

טלפון חכם זה תואם לתקני RSS הפטורים מרישיון של Industry Canada. ההפעלה כפופה לתנאים הבאים: (1) לטלפון החכם אסור לגרום להפרעה, וגם (2) טלפון חכם זה חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעשויה לגרום להשפעות לא רצויות של הטלפון החכם.

הטלפון החכם BlackBerry Passport SQW100-3 (מספר דגם RGV161LW) תואם לתקני Industry Canada שמספרם RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN, ו-RSS 210 במסגרת אישור מספר 2503A-RGV160LW.

להפעלת הטלפון החכם בטווח התדרים ‎5150-5250 MHz, יש להשתמש בו בתוך מבנים בלבד, וזאת לשם צמצום האפשרות להפרעה מזיקה למערכות לוויין ניידות באותו ערוץ.

שבח האנטנה המרבי המותר עבור טלפונים חכמים בטווח התדרים ‎5250-5350 MHz ו-‎5470-5725 MHz יהיה תואם למגבלה של ה-EIRP.

שבח האנטנה המרבי המותר עבור טלפונים חכמים בטווח התדרים ‎5725-5825 MHz יהיה תואם למגבלות ה-EIRP המפורטות לגבי הפעלת נקודה-לנקודה והפעלה שאינה נקודה-לנקודה, לפי הצורך.

לתשומת לבך, מכשירי מכ"ם בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים עיקריים (קרי, משתמשים מועדפים) בתחום התדרים ‎5250-5350 MHz ו-‎5650-5850 MHz. מכשירי מכ"ם אלה עשויים לגרום להפרעה לטלפונים חכמים LE-LAN ו/או להזיק להם.

תאימות לסיווג B

טלפון חכם זה תואם להגבלות סיווג B עבור פליטות רעש רדיו כפי שנקבעו בתקן לציוד הגורם להפרעות שכותרתו "Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement", ICES-003 של Industry Canada.

תאימות נוספת לתקנות

פרטים ספציפיים על תאימות הטלפון החכם שברשותך לתקנים ולגופי התקינה, ניתן לקבל מ-BlackBerry.

מודול חיישן הלייזר שבו נעשה שימוש בטלפון חכם זה תואם לתקן הוועדה הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה (IEC) הבא: IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

כדי להציג מזהה FCC ID, מספר אישור IC, דגם, ומידע תאימות עבור הטלפון החכם שלך, החלק את האצבע כלפי מטה מהחלק העליון של המסך. הקש על הגדרות ‏> אודות, ובחר אישורי תקינה מהרשימה הנפתחת.

פרטי מוצר: טלפון חכם BlackBerry Passport SQW100-3

מאפיינים מכניים:

משקל: 194.4 גרם בקירוב (6.9 פאונד), כולל סוללת ליתיום-יון

גודל (א x ר x ג): 128 x 90.3 x 9.3 מ"מ (5 x 3.6 x 0.4 אינץ')

זיכרון 3 GB, אחסון יישומים 32 GB, חריץ כרטיס microSD

המאפיינים הבאים של מודול חיישן הלייזר עשויים לחול על הטלפון החכם שברשותך:

מוצר לייזר סיווג 1

עוצמת קרינה מקסימלית ממוצעת: 0.18 mW

מפרט חשמל:

סוללת ליתיום-יון נטענת מחדש, אינה ניתנת להסרה

תומך בכרטיסי נאנו SIM של 3V ו-1.8V

תאימות יציאות לסינכרון נתונים וחיובי נתונים: מיקרו USB 2.0, מיקרו USB 3.0

רדיו רשת ניידת - מפרט:

תמיכת LTE בתשעה תחומים: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz

תמיכת HSPA+ בחמישה תחומים: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz

תמיכת GSM בארבעה תחומים: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz

סיווג חשמל: סיווג 1 (DCS 1800, PCS 1900), סיווג 4 (GSM 850) כפי שמוגדר ב-GSM 5.05, סיווג 4 (GSM 900) כפי שמוגדר ב-GSM 02.06, סיווג E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), סיווג 3 (UMTS, LTE)

תדר שידור: 704 עד 716 MHz, 824 עד 849 MHz, 830 עד 840 MHz, 832 עד 862 MHz, 880 עד 915 MHz, 850 עד 1910 MHz, 1710 עד 1755 MHz, 1710 עד 1785 MHz, 1850 עד 1910 MHz, 1920 עד 1980 MHz, 2500 עד 2570 MHz

תדר קליטה: 734 עד 746 MHz, 791 עד 821 MHz, 869 עד 894 MHz, 875 עד 885 MHz, 925 עד 960 MHz, 1805 עד 1880 MHz, 1930 עד 1990 MHz, 2110 עד 2155 MHz, 2110 עד 2170 MHz, 2620 עד 2690 MHz

מפרטי רדיו ברשת Wi-Fi:

תקן רשת LAN אלחוטית: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

תדר שידור וקליטה עבור IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2.412 עד 2.472 GHz

תדר שידור וקליטה עבור IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5.180 עד 5.825 GHz

מפרטי רדיו Bluetooth:

תמיכה בתחום בודד: ISM 2.4 GHz

תדר שידור וקליטה: 2402 עד 2480 MHz

Bluetooth סיווג 1

אם הטלפון החכם שברשותך תומך בטכנולוגיית NFC, המפרטים הבאים עשויים לחול:

תדר פעולה: 13.56 MHz

מצבים נתמכים: קריאה/כתיבה, הדמיית כרטיס, עמית-לעמית

הודעה משפטית

©2015 BlackBerry. כל הזכויות שמורות. BlackBerry® וסימנים מסחריים, שמות וסמלי לוגו קשורים הם רכושה של BlackBerry Limited והם רשומים ו/או נעשה בהם שימוש בארה"ב ובמדינות ברחבי העולם. Bluetooth הוא סימן מסחר של Bluetooth SIG‏. Call2Recycle הוא סימן מסחרי של Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association הוא סימן מסחר של CTIA - ארגון האלחוט. GSM הוא סימן מסחר של ה-GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, 802.11n ו-הם סימני מסחר של Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.‎. LTE ו-UMTS הם סימני מסחר של ה-European Telecommunications Standard Institute‏ (ETSI). PMA Certified וסימני הלוגו של PMA Certified הם סימנים מאשרים של Power Matters Alliance, Inc. (PMA). סמל 'Qi' הוא סמל מסחרי של Wireless Power Consortium. Wi-Fi הוא סימן מסחר של Wi-Fi Alliance. כל הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים. תיעוד זה, כולל כל התיעוד הנזכר בו, כגון תיעוד המסופק או זמין דרך אתר האינטרנט של BlackBerry מסופק 'כמות שהוא' ואין בו משום התניה, אישור, ערבות, ייצוג או אחריות, ואף לא חבות משום סוג ומין מצד חברת BlackBerry Limited והחברות המסונפות אליה, והחברה מסתייגת בזה מפורשות מכל חבות כאמור במידה המרבית שמתיר החוק המקומי החל באזורך.

תנאי השימוש בכל מוצר או שירות של ‏BlackBerry‏ מוגדרים ברישיון נפרד או בהסכם אחר עם ‏BlackBerry‏ החל עליהם. דבר מהאמור בתיעוד זה לא נועד לגבור על אחריות או על הסכמים כתובים מפורשים אחרים שסיפקה ‏BlackBerry‏ עבור חלקים ממוצר או משירות כלשהו של ‏BlackBerry‏.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Published in Canada