Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-3 Smartphone

RGV161LW

Sikkerhedsoplysninger

Gennemgå sikkerheds- og lovmæssige oplysninger, der gives i dette dokument, inden du begynder at bruge din BlackBerry-smartphone (fra nu af kaldt "smartphone"). Gem dokumentet et sikkert sted, så du kan slå op i det, når du har behov for det.

Der kan i enkelte lande være restriktioner for brug af Bluetooth-aktiverede og trådløse enheder med krypteringssoftware. Rådfør dig med dine lokale myndigheder om restriktioner i dit område.

Du kan finde de seneste sikkerheds- og produktoplysninger på www.blackberry.com/safety.

Du kan finde de seneste garantioplysninger på www.blackberry.com/legal.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Anvend kun godkendte batterier og opladere sammen med din smartphone. Brug af batterier eller opladere, der ikke er godkendt af BlackBerry, kan forårsage brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, dødsfald eller tab af ejendele.

Brug kun BlackBerry-godkendte hylstre. Brug af hylstre, der ikke er blevet godkendt af BlackBerry, kan få din smartphone til at overskride retningslinjerne for radiofrekvenseksponering.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Hold smartphonen mindst 1,5 cm (0,59") fra kroppen. Når smartphonen bæres på kroppen, må du kun bruge tilbehør med indbygget bælteklemme, og hvis tilbehøret ikke er leveret af BlackBerry, skal du kontrollere, at tilbehøret ikke indeholder metal. Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan smartphonen overskride standarderne for radiofrekvenseksponering. Hvorvidt overskridelse af standarderne for radiofrekvenseksponering påvirker helbredet på længere sigt er genstand for kontinuerlige videnskabelige studier.

Du kan finde yderligere oplysninger om denne smartphones overensstemmelse med FCC-radiofrekvensemissionsretningslinjerne på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, hvor du kan søge på din smartphones FCC-id, som er angivet nedenfor. FCC-id'et sidder bag på smartphonen.

 • BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone (modelnummer RGV161LW): FCC ID L6ARGV160LW
Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Din smartphone er designet til brug i temperaturer mellem 0 og 35 °C. Hvis du bruger smartphonen uden for de anbefalede temperaturer, kan du beskadige smartphonen og dens litiumion-batteri.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Vær ikke afhængig af smartphonen ved nødopkald. De trådløse netværk, der kræves for at foretage nødopkald eller sende meddelelser, er ikke tilgængelige overalt, og det er ikke sikkert, at du kan få forbindelse til nødopkaldsnumrene, f.eks. 112, 911 og 999, alle steder.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Din smartphone og tilbehøret til smartphonen er ikke tilsigtet for børn. Hvis du giver et barn lov til at pille ved smartphonen eller tilbehøret til smartphonen, skal du sikre, at du holder strengt opsyn med barnet. Smartphonen indeholder mindre dele, der udgør kvælningsfare for børn.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Hold din smartphone væk fra medicinske hjælpemidler, herunder pacemakere og høreapparater, da telefonen kan forårsage svigt i disse med alvorlig personskade eller dødsfald til følge for dig selv eller andre.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Smartphonen må ikke komme i kontakt med væsker, da det kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Når du bruger smartphonens højttalerfunktion, må du aldrig holde smartphonen op til øret. Der kan opstå alvorlige og varige høreskader.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Udsættelse for blinkende lys fra telefonen kan forårsage epileptiske anfald og besvimelsesanfald og være farligt for dig selv og andre. Hvis du eller andre oplever, at brug af telefonen forårsager desorientering, bevidsthedstab, trækninger, krampeanfald eller andre ufrivillige bevægelser, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge den og tage kontakt til en læge. Meddelelsesindikatoren er placeret i øverste højre hjørne på forsiden af telefonen. Hvis telefonen har et kamera, er kamerablitzens LED-blænderåbning placeret på bagsiden af enheden, enten oven over eller til højre for kameraets objektiv. Hvis du lider af epileptiske anfald eller besvimelsesanfald, skal du tage kontakt til din læge, før du bruger telefonen.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Anvend ikke smartphonen, mens du kører bil, medmindre loven tillader håndfri betjening af smartphonen. Hvis du bruger smartphonen, mens du kører bil, kan det øge risikoen for, at du selv og andre bliver involveret i en ulykke, der kan medføre alvorlige kvæstelser, dødsfald eller skade på ejendele.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Anvend ikke din smartphone ved tilstedeværelse af benzindampe, da den kan udgøre en brand- eller eksplosionsfare.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Kassér ikke din smartphone ved at brænde den, da det kan medføre en eksplosion, der kan forårsage alvorlige kvæstelser, dødsfald eller skade på ejendele.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Sluk din smartphone ombord på fly. Brug af smartphonen på et fly kan påvirke flyets instrumenter, kommunikation og ydedygtighed, kan forstyrre netværket og på anden vis være farlig for styringen af flyet og for flyets personale og passagerer, og kan være ulovlig.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Smartphones er ikke helt sikre og må ikke anvendes ved tilstedeværelse af eksplosive dampe, eksplosivt støv eller andre eksplosive kemikalier. Gnister på sådanne steder kan medføre eksplosion eller brand, der kan forårsage alvorlige kvæstelser, dødsfald og skade på ejendele.

Sikker brug af telefonen

 • Placer ikke tunge genstande på din smartphone.
 • Forsøg ikke at ændre eller reparere din smartphone.
 • Forsøg ikke at tildække eller skubbe genstande ind i åbninger på smartphonen, medmindre du har fået besked på at gøre det i den dokumentation til smartphonen, der er leveret af BlackBerry. Det kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød.
 • Brug ikke skarpe genstande på skærmen.
 • Tryk ikke hårdt på skærmen.
 • Brug ikke smartphonen eller tilbehøret til smartphonen nær vand (f.eks. tæt på et badekar eller en vask, i en våd kælder eller nær en swimmingpool).
 • Placer ikke din smartphone eller tilbehør til din smartphone på ustabile overflader. Smartphonen eller tilbehør til smartphonen kunne falde og derved forårsage alvorlig skade på en person eller alvorlig skade på smartphonen eller tilbehøret til smartphonen.
 • Skærmen på din smartphone er lavet af glas. Glasset kan revne eller splintres, hvis din smartphone tabes, eller hvis den bliver udsat for voldsom behandling. Hvis glasset revner eller splintres, må du ikke røre det, før skærmen er blevet repareret.
 • Hold hyppige pauser, når du bruger telefonen. Hvis du oplever gener i nakke, skuldre, arme, håndled, hænder (inklusive tommelfingre og øvrige fingre) eller andre dele af kroppen, når du bruger telefonen, skal du straks stoppe med at bruge den. Kontakt en læge, hvis ubehaget fortsætter.
FORSIGTIG:
Din enhed indeholder et LED-laserprodukt af klasse 1. Brug af kontrolfunktioner eller justeringer eller udførelse af procedurer ud over dem, der er angivet i produktets design/test af produktet kan resultere i farlig udgangseffekt/farlig eksponering for LED-laserstråling.

Elektrisk sikkerhed

Hvis du benytter en vekselstrøms- eller jævnstrømsoplader, skal du oplade smartphonen ved hjælp af det opladningstilbehør, der leveres af BlackBerry eller specifikt er godkendt af BlackBerry til brug med denne smartphone. Brug ikke opladningstilbehør, der ikke overholder CTIA's certificeringskrav til batterisystemers overholdelse af IEEE Std 1725, da disse kan udgøre en risiko for brand, eksplosion, batterilækage eller andre farer, der kan forårsage alvorlig skade, dødsfald eller tab af ejendele samt ugyldiggøre eventuelle garantier.

Billede af Qi-logo Power Matters Alliance-certificeringsmærke

Denne smartphone er certificeret i overensstemmelse med Qi og Power Matters Alliance (PMA) til brug sammen med trådløse adaptere. Brug kun trådløse opladningssystemer fra tredjeparter, der opfylder Qi- og PMA-certificeringskrav og bærer Qi- eller PMA-logoet. Brug af andre trådløse opladere kan forårsage brand, eksplosion, batterilækage eller andre farer, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, dødsfald eller tab af ejendele samt ugyldiggøre eventuelle garantier.

Gå til www.wirelesspowerconsortium.com/products/ for at se en fuldstændig liste over Qi-certificerede trådløse opladere.

Man må ikke sætte andre genstande på den trådløse opladningsoverflade, da sådanne genstande kan blive varme og forårsage brand.

Godkendte opladere til BlackBerry Passport-smartphonen

Opladningskabler: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Vekselstrømsopladere: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Batteriopladere: HDW-54535-001

Brug kun den oplader, der fulgte med smartphonen eller andre opladere godkendt af BlackBerry til den type strømkilde, der er markeret på etiketten. Før du bruger en strømforsyning, skal du kontrollere, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på strømforsyningen. Slut kun telefonen til CTIA-certificerede adaptere, produkter, der bærer USB-IF-logoet, eller produkter, der har bestået USB-IF-programmet med hensyn til overholdelse af krav.

Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Når du fjerner opladeren fra en stikkontakt eller stikdåse, skal du trække i selve stikket og ikke i ledningen, da du ellers kan beskadige ledningen eller stikket.

Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, navnlig omkring en eventuel stikdåse og det punkt, hvor netledningen er sluttet til telefonen. Du skal altid føre strømkablet sådan, at risikoen for f.eks. at snuble eller blive kvalt minimeres. Fjern opladere fra stikkontakterne under tordenvejr, eller hvis de ikke bruges. Brug ikke opladere udendørs eller på steder, hvor de udsættes for vejrliget.

Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutning af strømforsyningen i den dokumentation, der fulgte med smartphonen.

Hvis du vil købe tilbehør til smartphonen, skal du tage kontakt til din udbyder af trådløse tjenester eller besøge www.shopblackberry.com.

Batterisikkerhed

Din smartphone indeholder et litium-ion-batteri, der ikke kan tages ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet. Hvis du fjerner batteriet, ugyldiggøres garantien for din smartphone, og batteriet kan blive beskadiget.

Batteriet kan eksplodere, bryde i brand, forårsage kemisk forbrænding eller udgøre anden fare, hvis det ikke håndteres korrekt. Batteriet må ikke komme i kontakt med væsker. Batteriet må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C. Hvis batteriet udsættes for temperaturer over 60 °C, kan det bryde i brand eller eksplodere.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Udsæt ikke telefonen eller batteriet for ild eller andre eksterne varmekilder, som f.eks. varmeplader, komfurer, radiatorer eller ovne, da dette kan forårsage brand eller eksplosion.

Dette diagram viser de elementer, der beskrives i følgende tekst.

Forsøg ikke at stikke fremmedlegemer ind i batteriet. Reparer ikke batteriet, og undlad at adskille, ændre, knuse, punktere, bøje og opskære det. Hvis batteriet er blevet repareret, adskilt, ændret, knust, punkteret eller på anden vis modificeret, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge det.

Undlad at kortslutte batteriet, og lad ikke metalliske eller andre strømførende genstande komme i kontakt med batterikontakterne.

FORSIGTIG:
Forsøg ikke at fjerne batteriet. BlackBerry angiver batterier til brug med smartphones i overensstemmelse med IEEE Std 1725. Brug af andre batterier kan medføre risiko for brand, eksplosion, batterilækage eller andre farer. Sørg for at bortskaffe brugte batterier i overensstemmelse med anvisningerne i dette dokument.
Ikon for manglende batteri Ikon for batterifejl

Når et af disse ikoner vises på telefonen, er der opstået en fejl, enten med batteriet eller batteriets tilslutning. Indlever telefonen til kvalificeret fagpersonale, så den kan blive repareret.

Vær opmærksom under kørsel og gang

Brug ikke smartphonen, mens du kører bil. Ret din fulde opmærksomhed mod kørslen – dit hovedansvar er at køre sikkert. Du er ansvarlig for at kende og overholde alle love og regler angående brug af trådløse enheder i det område, hvor du kører.

Placer telefonen forsvarligt, før du kører. Hvis dit køretøj er forsynet med en airbag, må du ikke placere telefonen eller eventuelt tilbehør over airbaggen eller i airbaggens udløsningsområde. Hvis airbaggen udløses, kan det medføre alvorlige kvæstelser.

Radiofrekvenssignaler kan påvirke ukorrekt installerede eller utilstrækkeligt afskærmede elektriske systemer i motorkøretøjer. Undersøg forholdene for dit køretøj hos producenten eller dennes repræsentant. Hvis der er installeret udstyr i dit køretøj, skal du kontakte producenten af det pågældende udstyr for oplysninger om radiofrekvenssignaler.

Anvend ikke telefonen, når du går, eller under andre aktiviteter, der kræver din fulde opmærksomhed. Manglende opmærksomhed på trafikken eller andre farer for fodgængere kan forårsage alvorlige kvæstelser, dødsfald eller tab af ejendele.

Tilbehør

Brug kun tilbehør, der er godkendt af BlackBerry til brug sammen med denne specifikke smartphone-model. Brug af udstyr, der ikke er godkendt, kan være farligt, ugyldiggøre eventuelle godkendelser og garantier samt medføre, at telefonen ikke kan betjenes.

Bæreløsninger: Telefonen leveres muligvis ikke med et hylster (tilbehør, der bæres på kroppen). Hvis du bærer smartphonen på kroppen, skal du altid have den i et smartphone-hylster med en indbygget bæreklemme, der er leveret eller godkendt af BlackBerry. Hvis du bærer telefonen uden brug af et hylster, der er udstyret med en bælteklemme eller godkendt af BlackBerry, skal du holde den mindst 15 mm (0,59") fra kroppen, når telefonen sender. Når du benytter en datafunktion på smartphonen (for eksempel e-mail, PIN, MMS eller browser) med eller uden et USB-kabel, skal du holde smartphonen mindst 15 mm (0,59") fra kroppen. Brug af tilbehør, som ikke er leveret eller godkendt af BlackBerry, kan medføre, at smartphonen overskrider retningslinjerne for radiofrekvenseksponering. Hvorvidt overskridelse af standarderne for radiofrekvenseksponering påvirker helbredet på længere sigt er genstand for kontinuerlige videnskabelige studier. Se afsnittet "Oplysninger om overensstemmelse" i dette dokument for at få mere at vide om radiofrekvenseksponering.

De fleste godkendte BlackBerry-bæreløsninger til smartphones (f.eks. hylstre, tasker og etuier) indeholder en magnet. Placer ikke genstande, der indeholder magnetstriber, som f.eks betalingskort, kreditkort, nøglekort til hoteller, telefonkort eller lignende, nær bæreløsningerne. Magneten kan beskadige eller slette de data, der er gemt på magnetstriben.

Magnetometer

Din smartphone indeholder et magnetometer. Magnetometeret anvendes af diverse applikationer, f.eks. Kompas. Magneter eller enheder, der indeholder magneter – f.eks. hylstre, hovedtelefoner og skærme – kan påvirke magnetometerets præcision. Stol ikke på applikationer, der anvender magnetometeret til bestemmelse af din placering – specielt ikke i nødstilfælde.

Medier

Visse jurisdiktioner forbyder eller begrænser måske brugen af visse funktioner på din smartphone. Når du tager, behandler eller bruger billeder, skal du overholde alle love, regulativer, procedurer og politikker, herunder uden begrænsning alle de relevante love vedrørende ophavsret, privatliv, forretningshemmeligheder og sikkerhed, der måtte findes i din retskreds. Respekter andres personlige rettigheder. Copyrightbeskyttelse gør det muligvis umuligt at kopiere, ændre, overføre og videresende visse billeder og musikfiler (inklusive ringetoner) eller andet indhold.

Lydfiler: Du kan få permanent nedsat hørelse, hvis du afspiller lydfiler ved høj lydstyrke, især ved brug af hovedtelefoner. Du må ikke skrue op for lydstyrken i hovedtelefonerne for at udelukke larm fra omgivelserne. Hvis du oplever ringen for ørerne eller ikke hører tale klart, skal du kontakte en læge.

Advarselsbillede for høretab

Kamera: Hvis smartphonen har et kamera, må du ikke rette kameraet direkte mod solen eller noget andet skarpt lys. Dette kan forårsage alvorlige skader på dine øjne eller beskadige telefonen. Når du bruger kameraets blitz, skal du holde kamerablitzens LED-blænderåbning mindst 50 cm fra motivets øjne.

Antenne

Anvend kun den medfølgende integrerede antenne. Uautoriserede antennemodifikationer eller uautoriseret antennetilbehør kan beskadige smartphonen og krænke amerikanske FCC-regler (Federal Communications Commission).

Interferens med elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er afskærmet mod radiofrekvenssignaler. Visse typer elektronikudstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod radiofrekvenssignaler fra smartphonen.

Pacemakere: Tag kontakt til en læge eller producenten af din pacemaker, hvis du har spørgsmål vedrørende radiofrekvenssignalernes påvirkning af din pacemaker. Kontrollér, at du bruger smartphonen i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er tilknyttet den pågældende pacemaker. Disse kan omfatte følgende: Hold altid smartphonen mindst 20 cm fra pacemakeren, når smartphonen er tændt; du må ikke opbevare smartphonen i brystlommen; og brug øret på modsatte side af pacemakeren, når du foretager og besvarer opkald på smartphonen, for at minimere mængden af potentiel interferens. Hvis du har mistanke om interferens, skal du straks afbryde alle trådløse forbindelser på telefonen, holde op med at bruge den og kontakte en læge.

Høreapparater: Visse digitale trådløse enheder kan forårsage interferens med nogle typer høreapparater. I tilfælde af sådan interferens skal du kontakte udbyderen af din trådløse tjeneste eller producenten af dit høreapparat for at finde alternative løsninger.

Telefonen indeholder et magnetometer, som bruges af programmer som f.eks. Kompas. Hvis et program, der bruger magnetometeret, forårsager interferens med dit høreapparat, skal du lukke programmet.

Andre medicinske hjælpemidler: Hvis du bruger andre personlige medicinske hjælpemidler, skal du kontakte producenten for at finde ud af, om den pågældende enhed er tilstrækkeligt afskærmet mod ekstern radiofrekvensenergi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at fremskaffe disse oplysninger.

Lægehuse: Afbryd alle trådløse forbindelser på telefonen i lægehuse, hvis der er anvisninger, som beder dig om det. Hospitaler og lægehuse bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Fly: FAA- (Federal Aviation Administration) og FCC-regler (Federal Communications Commission) forbyder brug af radio i trådløse enheder, mens flyet er i luften. Afbryd alle trådløse forbindelser på din smartphone, før du går om bord på et fly. Det vides ikke, hvordan en smartphone med aktive trådløse forbindelser påvirker et fly. En sådan brug kan muligvis påvirke flyets instrumenter, kommunikation og ydelse, forstyrre netværk og på anden vis være farlig for styringen af flyet og kan være ulovlig. Når du har slukket for alle trådløse forbindelser på din smartphone, kan du kun bruge ikke-radiobaserede programmer på enheden i overensstemmelse med luftfartselskabets regulativer for elektroniske enheder.

Farlige områder

Smartphonen er ikke en helt sikker enhed, og den er ikke egnet til brug i farlige miljøer, hvor helt sikre enheder er påkrævet, herunder blandt andet i forbindelse med benzindampe, situationer med eksplosivt støv, betjening af atomanlæg, tjenester vedrørende flynavigation og -kommunikation, kontrol af lufttrafik samt respirator- og våbensystemer.

Områder med eksplosionsfare: Hvis du opholder dig i et område med eksplosionsfare, skal du slukke for alle trådløse forbindelser på telefonen, følge al skiltning og overholde alle anvisninger. Gnister på sådanne steder kan medføre eksplosion eller brand, der kan forårsage kvæstelser eller dødsfald.

Områder, hvor der er eksplosionsfare, er normalt, men ikke altid, klart afmærket. De omfatter brændstofområder, f.eks. tankstationer, under båddæk, ved overførsel og opbevaring af brændstof, køretøjer, der anvender flydende petroleumsgas, f.eks. propan eller butan, områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalpulver, og alle øvrige områder, hvor du sædvanligvis vil blive bedt om at slukke et køretøjs motor.

Brug ikke opkaldsfunktionen på telefonen til anmeldelse af en gaslækage i nærheden af lækagen. Forlad området, og foretag opkaldet fra et sikkert sted, hvis opkaldsfunktionen er til rådighed og aktiv på telefonen.

Sprængningsområder: Når du befinder dig i et "sprængningsområde" eller et område, hvor det er angivet, at tovejsradioer skal være slukket for at undgå interferens med sprængningerne, skal du slukke alle trådløse forbindelser på telefonen, følge al skiltning og overholde alle anvisninger.

Betjenings- og opbevaringstemperaturer

Smartphonen og dens oplader er designet til brug og opbevaring i temperaturer, der ikke overskrider nedenstående angivelser:

Ved brug af smartphonen: 0 til 35 °C

Ved opbevaring af smartphonen (i mindre end tre måneder): -20 til 35 °C

Ved opbevaring af smartphonen (i mindst tre måneder): 22 til 28 °C

Oplader i drift: 0 til 35 °C

Opbevaring af opladeren: -30 til 75°C

Brug eller opbevaring af smartphonen eller tilbehøret til smartphonen uden for de anbefalede temperaturområder kan få smartphonen til at blive varm, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald, eller beskadigelse af smartphonen, tilbehøret eller litium-ion-batteriet.

Hold smartphonen og tilbehøret til smartphonen væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. Hvis du påtænker ikke at bruge telefonen i mere end to uger, skal du slukke den.

Rengøring og reparation af telefonen

Rengøring: Brug ikke flydende aerosolrengøringsmidler eller opløsningsmidler på eller i nærheden af smartphonen eller tilbehøret til smartphonen, herunder batteriet. Rengør kun enheden med en tør, blød klud. Fjern alle kabler fra din telefon, og fjern opladeren fra stikkontakten, før du rengør telefonen og dens oplader.

Reparation: Undgå at ændre, adskille og servicere din smartphone eller opladeren. Forsøg ikke at udskifte batteriet, da det ikke kan tages ud. Reparationer eller batteriudskiftninger på din smartphone eller opladeren må kun udføres af kvalificeret servicepersonale, og de må kun bruge det batteri, som BlackBerry angiver til brug sammen med den bestemte smartphone-model.

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du fjerne kablerne til strømforsyningen fra computeren eller stikkontakten og indlevere smartphonen eller opladeren til service hos kvalificeret servicepersonale:
 • Strømforsyningens kabel, stikkontakt eller stik beskadiges.
 • Der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i smartphonen eller opladeren.
 • Smartphonen eller opladeren er blevet udsat for regn eller vand.
 • Smartphonen eller opladeren bliver meget varm.
 • Smartphonen eller opladeren er blevet tabt eller beskadiget på anden vis.
 • Smartphonen eller opladeren fungerer ikke normalt ved at følge anvisningerne i brugerdokumentationen.
 • Smartphonens eller opladerens ydelse er mærkbart ændret.

Reducer faren for brand eller elektrisk stød ved kun at justere de indstillinger, der er behandlet i brugerdokumentationen til din smartphone. Forkert justering af andre indstillinger kan forårsage skader og vil ofte kræve omfattende arbejde af kvalificeret fagpersonale for at gendanne telefonen, opladeren eller andet tilbehør til normal drift.

Hvis ikke alle sikkerhedsanvisninger i brugerdokumentationen til telefonen overholdes, vil den begrænsede garanti bortfalde, og brugeren kan blive nægtet service, stillet retsligt til ansvar eller begge dele.

Bortskaffelse af telefon og batteri

Billede af en affaldsspand til begrænset affald

Hverken smartphonen eller batteriet må smides ud med almindeligt husholdningsaffald eller afbrændes.

Billede af genanvendelseslogoet

Smartphonen og batteriet kan genanvendes, hvor faciliteterne tillader det. Dette symbol indikerer ikke brugen af genanvendt materiale.

Ring på +1-800-822-8837 for at få oplysninger om genanvendelse af batterier

I USA og Canada kan du genanvende din smartphone og batteriet igennem programmet Call2Recycle. I USA kan du finde flere oplysninger på www.call2recycle.org, og i Canada kan du besøge www.call2recycle.ca.

Du kan få oplysninger om returnering af telefonen og dens tilbehør til BlackBerry med henblik på genbrug og sikker bortskaffelse ved at besøge www.blackberry.com/recycling eller https://tradeup.blackberry.com i browseren på din computer. Genanvendelses- og bytteprogrammerne findes ikke i alle områder.

Hvis disse programmer ikke udbydes i dit område, kan du få oplysninger om reglerne for korrekt bortskaffelse af elektronikprodukter hos de lokale myndigheder.

Bortskaf telefonen og batteriet i henhold til lokale love og regulativer.

Overensstemmelsesoplysninger

Eksponering for radiofrekvenssignaler

Smartphonens radio sender og modtager ved lav effekt. Den er designet til at overholde FCC's (Federal Communications Commission) og IC's (Industry Canada) retningslinjer og grænseværdier samt andre relevante internationale retningslinjer angående sikkerhedsniveauer for radiofrekvenseksponering for trådløse enheder. Disse retningslinjer er udviklet af uafhængige videnskabelige eksperter, myndigheder og organisationer, herunder IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard) og NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements).

For at sikre overensstemmelse med FCC's og IC's retningslinjer samt andre relevante internationale retningslinjer og grænseværdier for radiofrekvenseksponering skal du holde smartphonen mindst 1,5 cm fra kroppen. Når du bærer smartphonen på kroppen, skal du kun bruge tilbehør med en indbygget bælteklemme, som er leveret og godkendt af BlackBerry. Hvis du bruger bæretilbehør, der ikke er godkendt af BlackBerry, skal du kontrollere, at tilbehøret ikke indeholder metal, og holde telefonen mindst 1,5 cm fra kroppen.

For at reducere eksponeringen for radiofrekvens bør du: (i) bruge telefonen i områder, hvor der er stærke trådløse signaler, (ii) bruge håndfri betjening og (iii) reducere den tid, du bruger på opkald, eller sende en sms eller BBM-besked i stedet.

Specifikke data for absorptionshastighed

DENNE TRÅDLØSE ENHED OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV TIL EKSPONERING FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT.

Smartphonen er designet og produceret, så den ved brug, som angivet i foregående afsnit, ikke overskrider de emissionsgrænser for radiofrekvensenergi (RF), som er fastlagt af Federal Communications Commission (FCC) af den amerikanske regering. Disse grænser er en del af en række omfattende retningslinjer, og de angiver de tilladte RF-energiniveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er baseret på standarder, der er udviklet af uvildige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Eksponeringsstandarden for trådløse enheder benytter en måleenhed, der kaldes Specific Absorption Rate eller SAR. Den SAR-grænseværdi, som FCC har angivet, er 1,6 W/kg*. Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af FCC, hvor enheden sender på det højest certificerede strømniveau i alle testede frekvensbånd. Selvom SAR er bestemt ved det højest certificerede strømniveau, kan enhedens egentlige SAR-niveau under betjening være langt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at enheden er designet til at fungere ved flere strømniveauer, så den kun behøver at bruge den strøm, der er nødvendig for at kunne nå netværket. Som hovedregel er effektoutputtet lavere, jo tættere du er på en basestationantenne for trådløse enheder.

Den højeste SAR-værdi for denne smartphone, da den blev testet til brug omkring øret, er:

Smartphone

SAR (W/kg) for 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone (modelnummer RGV161LW)

1,35

Den højeste SAR-værdi for denne smartphone, ved test i et BlackBerry-godkendt hylster med en indbygget bælteklemme eller med en afstand på 1,5 cm fra kroppen, er:

Smartphone

SAR (W/kg) for 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone (modelnummer RGV161LW)

1,49

Ved brug i tilstanden Mobilt hotspot er den højeste SAR-værdi for denne smartphone:

Smartphone

SAR (W/kg) for 1 g

BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone (modelnummer RGV161LW)

1,38

Målinger af bæreløsninger på kroppen (anbefalede afstande) er forskellige for trådløse enheder, herunder smartphones, afhængigt af medfølgende eller tilgængeligt tilbehør samt krav fra FCC og IC.

FCC har givet en udstyrsautorisation for denne smartphone baseret på, at de rapporterede SAR-niveauer er i overensstemmelse med retningslinjerne for radiofrekvensemission fra FCC, når smartphonen bruges som angivet i dette afsnit. SAR-oplysninger om denne smartphone kan findes hos FCC under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea efter en søgning på din smartphones FCC ID, som ses nedenfor.

Smartphone

FCC-id

BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone (modelnummer RGV161LW)

L6ARGV160LW

Yderligere oplysninger om SAR kan findes på www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) eller www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* I USA og Canada er SAR-grænseværdien for mobilenheder, der bruges af privatpersoner, 1,6 W/kg gennemsnitligt målt over 1 g væv for kroppen eller hovedet (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne – hænder, håndled, ankler og fødder).

FCC-overensstemmelseserklæring (USA)

FCC Klasse B, del 15

Denne smartphone er i overensstemmelse med FCC-reglerne (Federal Communications Commission), del 15. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Telefonen må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) den skal kunne acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan medføre uønsket drift.

FORSIGTIG:
Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge enheden.

Enheden er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for digitale enheder under Klasse B i henhold til FCC-reglerne, del 15. Grænseværdierne har til hensigt at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan ved manglende overholdelse af producentens anvisninger under installation og brug, skabe interferens, der er skadelig for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelser, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefaler vi, at du forsøger at udbedre interferensen på en af følgende måder: Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted; øg afstanden mellem udstyret og modtageren; slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet; eller kontakt forhandleren eller en kvalificeret tv-tekniker for at få hjælp.

Amerikanske oplysninger vedrørende FCC-krav om høreapparaters kompatibilitet med trådløse enheder

Når trådløse enheder bruges i nærheden af høreapparater (f.eks. høreapparater og øresneglsimplantater), kan brugerne muligvis høre en summende lyd eller en hyletone. Nogle høreapparater er mindre modtagelige end andre over for denne interferens, og trådløse enheder genererer forskellige mængder interferens.

Producenterne af trådløse telefoner har udviklet klassificeringer for at hjælpe brugere af høreapparater med at finde trådløse enheder, som er kompatible med deres høreapparater. Det er ikke alle trådløse enheder, der er blevet klassificeret. For trådløse enheder, som er klassificerede, vises klassificeringen på æsken sammen med andre relevante godkendelser.

Klassificeringerne udgør ingen form for garanti. Resultaterne varierer afhængigt af brugerens høreapparat og hørenedsættelse. Hvis dit høreapparat er meget modtageligt over for interferens, kan du muligvis ikke bruge en klassificeret trådløs enhed.

Den bedste måde at finde den rigtige trådløse enhed til dig på er at konsultere din ørelæge og teste den trådløse enhed sammen med dit høreapparat.

Denne smartphone er blevet testet og godkendt til brug sammen med høreapparater ved hjælp af de trådløse teknologier, som smartphonen anvender. Der anvendes dog muligvis andre trådløse teknologier i denne smartphone, som ikke er blevet testet til brug sammen med høreapparater. Det er vigtigt at afprøve de forskellige funktioner på telefonen grundigt på forskellige steder for at afgøre, om du kan høre interferensstøj, når du bruger telefonen sammen med dit høreapparat eller cochlea-implantation. Kontakt serviceudbyderen om deres returnerings- og byttepolitikker og for oplysninger om kompatibilitet med høreapparater.

Sådan fungerer klassificeringssystemet

M-klassificering: Trådløse enheder, som er klassificeret M3 eller M4, overholder FCC-kravene og genererer sandsynligvis mindre interferens over for høreapparater end trådløse enheder, som ikke er klassificeret. M4 er den bedste eller højeste af de to klassificeringer.

T-klassificering: Trådløse enheder, som er klassificeret T3 eller T4, overholder FCC-kravene og kan bedre bruges med et høreapparats teleslynge ("T-kontakt" eller "Telefon-kontakt") end ikke-klassificerede trådløse enheder. T4 er den bedste eller højeste af de to klassificeringer. (Bemærk: Ikke alle høreapparater har teleslynger).

Høreapparater kan også måles for immunitet over for denne type interferens. Producenten af høreapparatet eller din ørelæge kan hjælpe dig med at finde frem til resultaterne for dit høreapparat. Jo mere immunt høreapparatet er, jo mindre er sandsynligheden for, at du vil opleve interferensstøj fra trådløse enheder.

Yderligere oplysninger om, hvilke forholdsregler FCC har taget i forhold til kompatibilitet mellem høreapparater og trådløse enheder, samt øvrige handlinger, FCC har foretaget for at sikre, at individer har adgang til telekommunikationstjenester, findes på www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada-attest

Denne telefon overholder Industry Canada RSS-standarder, der er fritaget for licens. Drift er underlagt følgende betingelser: (1) Denne smartphone må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne smartphone skal kunne acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan medføre uønsket drift.

BlackBerry Passport SQW100-3-smartphonen (modelnummer RGV161LW) overholder Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS-GEN og RSS 210 under certificeringsnummeret 2503A-RGV160LW.

Smartphonen til anvendelse på båndet 5150-5250 MHz må kun anvendes indendørs for at reducere risikoen for skadelig interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal.

Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for smartphones på båndene 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz skal overholde EIRP-grænseværdierne.

Den maksimalt tilladte antenneforstærkning for smartphones på båndet 5725-5825 MHz skal overholde de EIRP-grænseværdier, som er angivet for punkt til punkt- og ikke-punkt til punkt-anvendelse, alt efter hvad der måtte være relevant.

Vær opmærksom på, at radarer med høj effekt er de primære brugere (det vil sige brugere med høj prioritet) på båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og at disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadige LE-LAN-smartphones.

Overholdelse af Klasse B

Denne smartphone overholder klasse B-begrænsningerne for emission af radiostøj som beskrevet i kravspecifikationen vedrørende interferensskabende udstyr, "Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement", ICES-003 fra Industry Canada.

Overholdelse af andre krav

Der kan indhentes specifikke oplysninger om overholdelse af standarderne og de regulerende myndigheders bestemmelser for smartphonen fra BlackBerry.

Det lasersensormodul, der anvendes i denne smartphone, er i overensstemmelse med følgende IEC-standard (International Electrotechnical Commission): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Stryg ned fra toppen af startskærmen for at se FCC-ID, IC-certificeringsnummer, model og kompatibilitetsoplysninger for din smartphone. Tryk på Indstillinger > Om, og vælg Juridiske godkendelser på rullelisten.

Produktoplysninger: BlackBerry Passport SQW100-3-smartphone

Mekaniske egenskaber:

Vægt: ca. 194,4 g inkl. litiumionbatteri

Størrelse (L x V x H): 5 x 3,6 x 0,4" (128 x 90,3 x 9,3 mm)

3 GB hukommelse, 32 GB programlagerplads, åbning til microSD-kort

Egenskaberne for følgende lasersensormodul gælder muligvis for din smartphone:

Laserprodukt af klasse 1

Gennemsnitlig maks. udsendt energi: 0,18 mW

Strømspecifikationer:

Genopladeligt litium-ion-batteri, der ikke kan udskiftes

Understøtter nano-SIM-kort på 3 V, 1,8 V

Portkompatibilitet til datasynkronisering og opladning: mikro-USB 2.0, mikro-USB 3.0

Radiofrekvensspecifikationer for mobilt netværk:

Undersøttelse af LTE Novem-band: LTE 700, LTE 800, LTE 850, LTE 900, LTE 1700, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2600 MHz bånd

Understøttelse af Penta-bånd HSPA+: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, AWS 1700, PCS 1900, IMT 2100 MHz bånd

Understøttelse af GSM Quad-band: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 MHz-bånd

Strømklasse: klasse 1 (DCS 1800, PCS 1900), klasse 4 (GSM 850) som defineret i GSM 5.05, klasse 4 (GSM 900) som defineret i GSM 02.06, klasse E2 (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), klasse 3 (UMTS, LTE)

Sendefrekvens: 704 til 716 MHz, 824 til 849 MHz, 830 til 840 MHz, 832 til 862 MHz, 880 til 915 MHz, 850 til 1910 MHz, 1710 til 1755 MHz, 1710 til 1785 MHz, 1850 til 1910 MHz, 1920 til 1980 MHz, 2500 til 2570 MHz

Modtagefrekvens: 734 til 746 MHz, 791 til 821 MHz, 869 til 894 MHz, 875 til 885 MHz, 925 til 960 MHz, 1805 til 1880 MHz, 1930 til 1990 MHz, 2110 til 2155 MHz, 2110 til 2170 MHz, 2620 til 2690 MHz

Radiofrekvensspecifikationer for Wi-Fi-netværk:

Standard for trådløst LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Sende- og modtagefrekvens for IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 til 2,472 GHz

Sende- og modtagefrekvens for IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 til 5,825 GHz

Radiospecifikationer for Bluetooth:

Understøttelse af enkeltbånd: ISM 2,4 GHz

Sende- og modtagefrekvens: 2402 til 2480 MHz

Bluetooth-klasse 1

Hvis din smartphone understøtter NFC-teknologi, gælder følgende specifikationer:

Driftsfrekvens: 13,56 MHz

Understøttede tilstande: læsning/skrivning, kortemulering, peer-to-peer

Juridisk meddelelse

©2015 BlackBerry. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry® og relaterede varemærker, navne og logoer tilhører BlackBerry Limited og er registrerede og/eller i brug i USA og i andre lande. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG. Call2Recycle er et varemærke tilhørende Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association er et varemærke tilhørende CTIA - The Wireless Association. GSM er et varemærke tilhørende GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, og 802.11n er varemærker tilhørende Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE og UMTS er varemærker tilhørende European Telecommunications Standards Institute (ETSI). PMA Certified og PMA Certified logoerne er certificeringsmærker tilhørende Power Matters Alliance, Inc. (PMA). "Qi"-symbolet er et varemærke tilhørende Wireless Power Consortium. Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Denne dokumentation, herunder al dokumentation, som der henvises til, f.eks. den dokumentation der findes på BlackBerrys websted, leveres "som den er og forefindes" og uden betingelse, godkendelse, garanti, repræsentation eller indeståelse eller ansvar af nogen art af BlackBerry Limited og dets associerede selskaber, hvoraf alle udtrykkeligt frasiger sig ansvar i den videste udstrækning, det er tilladt under gældende lovgivning i din jurisdiktion.

Vilkårene for brug af alle produkter og tjenesteydelser fra BlackBerry beskrives i separate licenser eller aftaler med BlackBerry. INTET I DENNE DOKUMENTATION HAR TIL HENSIGT AT TILSIDESÆTTE EVENTUELLE UDTRYKKELIGE, SKRIFTLIGE AFTALER ELLER GARANTIER, DER ER GIVET AF BLACKBERRY ANDETSTEDS END I DENNE DOKUMENTATION, FOR DELE AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE FRA BLACKBERRY.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Storbritannien

Udgivet i Canada