Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Tshedimosetso malebana le pabalesego

Pele o simolola go dirisa smartphone sa gago sa BlackBerry (e ga jaana e bidiwang smartphone), tlhatlhoba tshedimosetso ya pabalesego le tsamaiso e e tlametsweng mo tokumenteng eno. Tshola bukana e mo lefelong le le sireletsegileng, gore o kgone go e dirisa fa o e tlhoka.

Mo dinageng dingwe go ka nna le maparego malebana le tiriso ya didiriswa tsa Bluetooth tse di letlilweng mmogo le didiriswatlhokamogala tse di nang le porogeramaphetiso Tlhola le baloadi ba selegae malebana le dithibelo mo lefelong la lona.

Go bona tshedimosetso ya sešweng ya tshireletsego le ya dikumo, etela www.blackberry.com/docs/smartphones.

Go bona tshedimosetso ya sešweng ya waranti, etela www.blackberry.com/legal.

Tlhokomelotshireletsego ya botlhokwa

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Dirisa fela dibetheri tse di atlanegisitsweng mo go smartphone sa gago . Tiriso ya dibetheri kgotsa ditšhajara tse di BlackBerrysa atlanegisiwang e ka tlhola kotsi ya molelo kgotsa go thunya, e e ka tlholang kgobalo e e masisi, loso kgotsa tatlhegelo ya thoto.

Dirisa fela ditshodi tse di atlanegisitsweng ke BlackBerry. Tiriso ya ditshodi tse di sa atlanegisiwang ke BlackBerry go ka dira gore smartphone sa gago se fete maemotekanyetso a go lebana le phetisokgaso ya radio.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Tshola smartphone se bobotlana 0.59 in. (1.5 cm) kgakala le mmele wa gago. Fa o tshotse smartphone mo mmeleng wa gago, dirisa fela didiriswatlaleletso tse di tlametsweng ka segokeledi sa lebanta, mme fa sediriswatlaleletso se sa tlamelwe ke BlackBerry, netefatsa gore sediriswatlaleletso ga se na metale. Fa o sa latele dikaedi tse, smartphone sa gago se ka feta ditekanyetso tsa go lebana le phetisokgaso ya radio. Gore a go na le diphelelo tsa nako e telele tsa pholo tsa go feta ditekanyetsao tsa phetisokgaso ya radio go santse go sekasekiwa mo thutopatlisisong e e tswelang pele ya saense.

Go bona tshedimosetso e nngwe malebana le tsamaisano ya smartphone se le dikaedi tsa phetisokgaso ya FCC ya radio, etela www.fcc.gov/oet/ea/fccid mme o phuruphutshe ID ya FCC ya smartphone sa gago e e kwadilweng mo lenaaneng le le fa tlase. ID ya FCC e kafa morago ga smartphone sa gago.

 • BlackBerry PassportSmartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Smartphone sa gago se diretswe go dirisiwa mo dithemphereitšhareng tse di magareng ga 32 le 95°F (0 le 35°C). Go dirisa sediriswa o sa latele selekanyo se se akantshiwang sa themphereitšhara go ka senya sediriswa sa gago kgotsa betheri ya lithium-ion.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Se ikanye smartphone sa gago malebana le tlhaeletsanotshoganyetso. Mafaratlhatlhatlhokamogala a a tlhokegang go letsa megalatshoganyetso kgotsa go romela melaetsa, ga a fitlhelwe mo mafelong otlhe, mme dinomoretshoganyetso, jaaka 911, 112, kgotsa 999, di ka nna tsa se go gokaganye go ditirelotshoganyetso mo mafelong otlhe

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Smartphone sa gago le didiriswatlaleletso ga di a direlwa bana. Fa o letla ngwana wa gago go dirisa kgotsa go tshwara smartphone sa gagwe kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone, tlhomamisa gore o mmaya leitlho. Smartphone sa gago se na le dikarolo tse dinnye tse di ka beta ngwana.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Baya smartphone sa gago kgakala le didiriswa tsa bongaka, go akaretswa dithusapelo le dithusakutlo, ka gonne di ka nna tsa simolola go se dire sentle le go baka kotsi e e masisi kgotsa loso go wena le ba bangwe.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Se beye smartphone sa gago go bapa le diedi ka gonne seno se ka faposa motlakase, sa baka molelo kgotsa motho a tlabolwa ke motlakase.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Fa o dirisa sepikara sa smartphone sa gago, o se ka wa tshwarela smartphone mo tsebeng ya gago. Se se ka tlhola kgobalo ya kutlo e e masisi ya leruri.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Tiriso ya mabone a a benyang e ka nna ya baka kidibalo kgotsa ga dira gore o tle o fifalelwa fela go sa twe sepe mme e ka tlhagisetsa wena kgotsa ba bangwe kotsi. Fa go ka diragala gore tiriso ya sedirisiwa sa gago e tlholele wena kgotsa bangwe ketsaetseego, tatlhegelo ya tlhokomelo, khidiego, mototwana, kgotsa motsamao o o sa laolegeng, emisa tiriso ya smartphone sa gago ka yone nako eo mme lo bone ngaka. Lebone la tsiboso la LED le beilwe mo pele mo smartphone sa gago, mo sekhutlong se se ka fa mojeng kwa godimo. Fa modiro wa smartphone sa gago o na le khemera, lebone le le benyang la khemera la LED le mo bomoragong jwa smartphone sa gago, kwa godimo kgotsa ka fa mojeng wa lense ya khemera. Fa o na le bothata jwa kidibalo kgotsa go fifalelwa fela go sa tswe sepe, ikgolaganye le ngaka ya gago pele ga o dirisa smartphone sa gago.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Se dirise smartphone sa gago fa o kgweetsa, kwa ntle ga fa o letlilwe semolao go dirisa smartphone sa gago ka mokgwa wa tlogelaseatla. Tiriso ya smartphone sa gago o ntse o kgweetsa e ka tlholela wena le bangwe kotsi e e ka tlholang kgobalo e e masisi, loso, kgotsa tatlhegelo ya thoto.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

O se ka wa dirisa smartphone sa gago fa go nang le mesi ya gase teng ka gonne e ka nna ya baka molelo kgotsa thunyo.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Se latlhele smartphone sa gago mo molelong ka gonne seno se ka baka go thunya mo go ka bakang kgobalo e e masisi, loso, kgotsa tatlhegelo ya thoto.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Tima smartphone sa gago mo sefofaneng. Go dirisa smartphone sa gago mo sefofaneng go ka ama didiriswa tsa sefofane, tlhaeletsano, le go dira ga sefofane; go ka kgoreletsa mafaratlhatlha; kgotsa ga nna kotsi mo go direng ga sefofane, mo bakgweetsing le bapagami; e bile go ka tswa go se ka fa molaong.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

Ka tlholego fela, di-smartphone ga di a sireletsega mme ga di a tshwanela go dirisiwa gaufi le mosi o o ka thunyang, lorole lo lo ka thunyang, kgotsa dikhemikhale dingwe tse di thunyang. Ditlhase mo mafelong a di ka tlhola go thunya kgotsa molelo, mme tsa tlhola kgobalo e e masisi, loso, kgotsa tatlhegelo ya thoto.

Go dirisa sediriswa sa gago sa smartphone ka tshireletsego

 • Se beye dilwana tse di bokete mo smartphone sa gago.
 • Se leke go tlhabolola kgotsa go baakanya smartphone sa gago sa .
 • Se leke go khurumetsa kgotsa go tsenya dilo mo diphatlheng tsa smartphone sa gago kwantle ga fa o laetswe go dira jalo mo tokumenteng ya smartphone sa gago e e tlametsweng ke BlackBerry. Go dira se go ka tlhola phaposo ya motlakase kgotsa molelo.
 • Se dirise dilwana tse di bogale mo sekerining.
 • Se dirise maatla a magolo mo sekerining.
 • Se dirise smartphone sa gago kgotsa kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone go bapa le metsi (ka sekai, gaufi le bata kgotsa sinki, kgotsa gaufi le tamobothumelo).
 • Se beye smartphone sa gago kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone mo setshoding se se tekatekang. Smartphone kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone di ka wa, mme tsa tlhola kotsi e kgolo go mongwe le tshenyo e kgolo go smartphone kgotsa sediriswatlaleletso sa sone.
 • Sekerini sa smartphone sa gago se dirilwe ka galase. Galase e ka phatloga kgotsa ya kgomoga fa smartphone sa gago se ka wa kgotsa fa galase e gatelelwa ka maatla. Fa e phatlogile kgotsa e kgomogile, o se ka wa kgoma galase go fitlha sekerini se baakanngwa.
 • Fa o dirisa smartphone sa gago, nna o ikhutsa kgafetsa. Fa o ka bipelwa molala, magetla, matsogo, matlhalela, diatla (go akaretsa dikgonojwe le menwana), kgotsa dikarolo dingwe fela tsa mmele fa o dirisa smartphone sa gago, emisa go se dirisa ka nako yone eo. Fa pipelo e e ka tswelela, bona ngaka.
TSIBOSO:
Sediriswa sa gago se na le kumo ya leisara ya Maemo 1 LED. Tiriso ya dilaodi kgotsa diphetogo kgotsa tiro ya ditsamaiso ntle le tse di totobaditsweng mo tlhamong ya kumo/teko di ka felela ka go ntshiwa ga maatla/ go lebana le phasalalo e e kotsi ya leisara ya LED.

Tshireletsego malebana le motlakase

Tšhaja smartphone fela ka didiriswatlaleletso tsa tšhaja tse di tlametsweng ke BlackBerry kgotsa tse di letleletsweng ka totobalo ke BlackBerry malebana le tiriso ya smartphone se. Se dirise didiriswatlaleletso tsa tšhaja tse di sa tsamaisaneng le CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance go IEEE Std 1725, e re ka seno se ka baka molelo, thunyo, go dutla ga beteri le dikotsi tse dingwe, tse di ka bakang kgobalo e e masisi, loso kgotsa tatlhegelo ya dithoto le go dira gore waranti e se ka ya tlhola e dira.

Mediro e e letleletsweng ya didiriswatlaleletso tsa tšhaja ya smartphone sa gago BlackBerry Passport

Megala ya ditšhaja: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Megala ya ditšhaja: AC, HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001

Ditšhaja tsa beteri: HDW-54535-001

Dirisa fela didiriswatlaleletso tsa tšhaja tse di tlametsweng le smartphone kgotsa didiriswatlaleletso tse dingwe fela tsa tšhaja tse di letleletsweng ke BlackBerry fela go tswa go mofuta wa maatlamotlakase o o kailweng mo leiboleng ya letshwao. Pele o dirisa maatlamotlakase ape fela, tlhomamisa gore bogolo jwa one bo tshwana le jo bo gatisitsweng mo maatlamotlakaseng. Gokaganya smartphone go digokaganyi tse di kannweng ke CTIA fela, kgotsa dikumo tse di nang le letshwaomoono la USB-IF kgotsa dikumo tse di weditseng lenaneotsamaiso la USB-IF.

Se imetse dintshamotlakase, megalakatoloso kgotsa diamogedi tse dingwe ka gobo se se ka tlhola molelo kgotsa tšhatšhamelo ya motlakase. Go fokotsa kgobatso ya mogala kgosa polaka, ntsha polaka go na le go goga mogala fa o gakaganyolola ditlaleletsi tsa tšhajara go tswa sentshing sa maatlamotlakase kgotsa seamogeding se se maleba.

Sireletsa mogala wa motlakase gore o se ka wa nna wa gatakwa kgotsa wa kobiwa, bogolo jang kwa dipolakeng, le mo mafelong a megala ya maatla a motlakase e kopanang le smartphone gone. Ka metlha tsamaisa mogala wa motlakase ka tsela e e fokotsang dikotsi tse di ka tlhagelang batho ba bangwe, jaaka go kgopiwa le go fisiwa ke motlakase. Ntsha tšhaja mo polakeng ka nako ya magadima kgotsa fa o sa e dirise. Se dirise ditlaleletsi tsa tšhajara kwa ntle, kgotsa mo lefelong le le bapileng le dielemente.

Go bona tshedimosetso e e oketsegileng malebana le go gokelela mo motlakaseng bona lekwalo le le tlileng le smartphone sa gago.

Go reka didirisiwa tsa tlatseletso tsa smartphone sa gago, ikgolaganye le motlamedi wa gago wa sedirisiwa se se sa gokelelweng kgotsa o etele www.shopblackberry.com.

Tshireletsego malebana le betheri

Smartphone sa gago se na le beteri e e kgonang go ntshiwa ya lithium-ion. O se ka wa leka go tlosa beteri. Go tlosa betheri go tlaa dira gore Waranthi ya smartphone sa gago e se tlhole e dira e bile go ka senya beteri.

Betheri e, e ka tlhola molelo kgotsa go fiswa ke khemikhale fa e sa tsholwe ka kelotlhoko. O se ka wa dira gore betheri ya gago e kgome diedi. Se thutafatse betheri go feta 140°F (60°C). Go thutafatsa betheri go feta 140°F (60°C) go ka tlhola gore e tuke kgotsa e thunye.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

O se ka wa letla smartphone le beteri ya sone di kopana le molelo kgotsa dilo tse dingwe tsa kafa ntle tse di ntshang mogote, tse di tshwanang le dipoleite tse di fisang, ditofo, dihitara, dionto, ka gonne seno se ka baka molelo kgotsa thunyo.

Setshwantsho seno se bontsha dikarolo tse di tlhalosiwang mo mokwalong o o latelang.

O se ka wa leka go tsenya dilo di sele mo teng ga beteri. O seka wa dira bosha, wa tlhatlhamolola, wa fetola, wa thuba, wa phunya, wa koba, kgotsa wa tšhwetlha beteri. Fa beteri e ile ya dirwa bosha, ya tlhatlhamololwa, ya fetolwa, ya thujwa, ya phunngwa, kgotsa ya fetolwa ka tsela lefa e le efe e nngwe, tlogela go dirisa beteri eo ka yone nako eo.

O se ka wa dira gore beteri e dire ka short-circuit kgotsa go letla dilo tsa tshipi kgotsa tse di fetisang motlakase di kgoma ditheminale tsa beteri.

TSIBOSO:
O se ka wa leka go tlosa betheri. BlackBerry e bontsha dibetheri tse di tshwanetseng go dirisiwa mo go di - smartphone go nyalana.IEEE Std 1725 Go dirisa beteri epe fela e nngwe go ka nna ga baka molelo, thunyo, go dutla ga beteri, kgotsa kotsi epe fele e nngwe. Tsweetswee netefatsa gore o latlha dibetheri tse di fedileng go ya ka ditaelo tse di neetsweng mo bukaneng ya tshedimosetso ya tshireletsego.
Setshwantsho se se bontshang gore beteri ga e yo Aekhone e e bontshang gore betheri ga e yo

Fa nngwe ya ditshwantsho tseno e bonala mo smartphone sa gago, go na le phoso e e diragetseng gongwe mo betering ya gago kgotsa mo kgokaganyong ya yone. Busetsa smartphone sa gago ko mothong yo o tshwanelegang gore a se baakanye.

Go kgweetsa le go tsamaya ka pabalesego

A o dirisa smartphone sa gago fa o ntse o kgweetsa. Neela tlhokomelo yotlhe mo go kgweetseng; go kgweetsa ka pabalesego ke boikarabelo jwa gago jwa ntlha. O rwele maikarabelo a go itse le go obamela melao le tsamaiso malebana le tiriso ya didiriswa tsa tlhokamogala mo mafelong a o kgweetsang go ona.

Boloka smartphone sa gago sentle pele o kgweetsa koloi ya gago. Fa koloi ya gago e na le kgetsana ya mowa, o se ka wa baya smartphone sa gago kgotsa sedirisiwa sepe mo godimo ga yone, kgotsa mo karolong e kgetsana ya mowa e tswang mo go yone. Fa kgetsana ya mowa e tlala, seo se ka baka kotsi e e masisi.

Dikai tsa tsamaiso ya radio di ka khuetsa thulaganyo ya motlakase e e sa tlhomiwang kgotsa go sireletswa ka tolamo mo dikoloing. Botsa modiri wa koloi kgotsa moemedi wa teng. Fa go tsentswe sediriswa sengwe mo koloing ya gago, o tshwanetse go golagana le modiri wa sediriswa se, malebana le tshedimosetso ka ga dikai tsa tsamaiso ya radio.

Se dirise smartphone sa gago fa o tsamaya ka dinao kgotsa o dira sengwe se se tlhokang tlhokomelo ya gago ka botlalo. Go sa tlhokomele pharakano ya dikoloi le batsamayakadinao ba bangwe go ka tlhola dikgobalo tse di masisi, loso, kgotsa tatlhegelo ya thoto.

Didiriswatlaleletso

Dirisa fela didirisiwa tse di BlackBerryletleletsweng ke go dirisiwa le mofuta ono wa modiri wa smartphone. Go dirisa sedirisiwa sengwe le sengwe se se sa letlelelwang go ka dira gore boleng jwa sedirisiwa bo fedisiwe kgotsa bo se ka jwa dira, go ka felela ka gore smartphone se se ka sa dira e bile go ka nna kotsi.

Ditharabololo tsa ditshodi: Smartphone sa gago se ka nna sa se tle le setshodi (sediriswatlaleletso se se aparwang mo mmeleng). Fa o apara smartphone sa gago mo mmeleng, ka gale tsenya smartphone sa gago mo sedirisweng sa setshodi sa se se tlametsweng le smartphone ka segokeledi sa lebanta se se neetsweng kgotsa se atlanegisitsweng ke BlackBerry. Fa o sa dirise setshodi se se nang le segokeledi sa lebanta se se tlametsweng kgotsa se BlackBerry se atlanegisitsweng ke fa o tshola smartphone sa gago, tshola smartphone sa gago bobotlana sekgala sa 0.59 in. (15 mm) go katoga mmele wa gago fa smartphone sa gago se le mo tirisong. Fa o dirisa karolo nngwe fela ya tshedimosetso ya smartphone sa gago sa (sekao, melaetsa ya imeile, melaetsa ya PIN, melaetsa ya MMS, kgotsa ditirelo tsa go batla), ka kheibole ya USB kgotsa kwantle ga yone, tshola smartphone sa gago sa se katogile mmele bobotlana ka sekgala sa 0.59 in. (15 mm) go katoga mmele wa gago. Go dirisa didiriswatlaleletso tse di sa tlamelwang kgotsa go atlanegiswa ke BlackBerry go ka dira gore smartphone sa gago se fete dikaedi tsa go lebana le phetisokgaso ya radio. Gore a go na le diphelelo tsa nako e telele tsa pholo tsa go feta ditekanyetso tsa go lebana le phetisokgaso ya radio go santse go sekasekiwa mo thutopatlisisong e e tswelang pele ya saense. Go bona tshedimosetso e nngwe ka ga go lebana le phetisokgaso ya radio, bona karolo ya “Tshedimosetso ya tsamaisano” ya kaedi e.

Bontsi jwaBlackBerry tse di letleletsweng tsa go tshola di-smartphone (ka sekai, dikgwama, dikgetsana, le diphuthelwana) tse di nang le makenete. O se ka wa baya dilwana tse di nang le makenete, tse di jaaka dikarata tsa debit, dikarata tsa sekoloto, dikarata tse di bulang kgotsa dilwana tse di tshwanang le tseo, dikarata tsa founo kgotsa tse di tshwanang le yone gaufi le dilo tsa go tshola smartphone. Makenete o ka gobatsa kgotsa wa phimola datha e e bolokilweng mo makeneteng.

Selekanyetsamakenete

Se akaretsa selekanyetsamakenete. Mitara wa makenete e dirisiwa ke ditiriso tse di jaaka Khampase. Dimakenete kgotsa didiriswa tse di nang le makenete, jaaka ditshodi, ditlhongwatsebeng, kgotsa dimonithara, di ka khuetsa go nepa ga selekanyetsamakenete. O se ka wa ikaega ka dithulaganyo tse di di dirisang selekanyetsamakenete go bona gore o ko kae, segolobogolo fa o le mo boemong jwa tshoganyetso.

Kgaso

Melao mengwe e ka go kganela kgotsa go go thibela go dirisa dikarolo dingwe tsa smartphone sa gago sa . Fa o tsaya ditshwantsho, o di tsamaisa kgotsa o di dirisa, ikobele melao, melawana, dithulaganyo le dipholisi tse di akaretsang thulaganyo epe fela ya mokgatlho mongwe, dilo tsa botho, khupamarama ya kgwebo kgotsa melao ya tshireletso e e ka tswang e le mo lefelong le o leng mo go lone. Tlotla ditshwanelo tsa ba bangwe tsa botho. Tshireletso ya tetlokhophi e ka nna ya go kganela go kopisa, go fetola, go sutisa, kgotsa go romela ditshwantsho dingwe, mmino (go akarediwa le mokgwa wa go lela), kgotsa ditennye tse dingwe.

Difaelekutlo: O ka gobaletsa ditsebe tsa gago ruri fa o reetsa difaele tsa modumo ka modumo o o kwa godimo, segolo jang fa o dirisa dibuelatsebeng. Se oketse modumo wa ditlhongwatsebeng ka maikaelelo a go tila lerata le le go dikaganyeditseng. Fa o utlwa modumo mo ditsebeng tsa gago kgotsa go sebaseba, ikgolaganye le ngaka.

Setshwantsho se se tlhagisang ka go tswalega ditsebe.

Khemera: Fa smartphone sa gago se na le khemera, o se ka wa lebagantsha khemera ka tlhamalalo kwa letsatsing kgotsa kwa leseding lepe fela le le phatsimang. Go dira jalo go ka gobatsa matlho a gago kgotsa go ka senya smartphone sa gago. Fa o dirisa foleše ya khamera, tshola aphetšha ya foleše ya LED bokgakala jwa 19.69 in. (50 cm) go katoga matlho a motshwantshiwa.

Anthena

Dirisa fela anthena e e tlametsweng. Diphetogo tse di sa letlelelwang tsa anthena kgotsa dimametlelelo di ka senya smartphone e bile di ka thulana le Melawana ya U.S. ya Federal Communications Commission (FCC).

Go tshwenyana le ditlamelwa tsa semotlakase

Bontsi jwa ditlamelwa tsa sešweng tsa semotlakase bo sireleditswe kgatlhanong le dikai tsa tsamaiso ya radio. Mme gone, didiriswa dingwe tsa eleketeroniki di ka tswa di sa sirelediwa mo matshwaong a makhubu a radio go tswa go smartphone sa gago sa .

Sethusapelo: Bona ngaka kgotsa modiri wa selaolamoribo fa o na le dipotso malebana le seabe sa dikai tsa maatlatsamaiso a radio mo selaolamoribong sa gago. Netefatsa gore o dirisa smartphone sa gago go dumalana le dipatlafalo tsa tshireletsego tse di amanang le sedirisiweng se se rileng, mo go ka akaretsang dipatlafalo tse di latelang: ka metlha baya smartphone sa gago go feta di-inche di le 7.88 (20 cm) go tswa mo sedirisiweng fa smartphone sa gago se tshubile, o se ka wa baya smartphone sa gago mo kgetsaneng ya mo mabeleng o bo o dirisa tsebe e e kafa letlhakoreng la sedirisiwa se sengwe le go amogela megala mo smartphone sa gago gore o fokotse dikgoreletsi. Fa o na le lebaka lepe fela la go fedisa kgoreletso eo, tima dikgokaganyo tsotlhe tse di senang megala mo smartphone sa gago ka bonako, tlogela go dirisa smartphone sa gago mme o ikgolaganya le ngaka.

Dithusakutlo: Didiriswatlhokamogala dingwe tsa dijithale di ka kgoreletsa dithusakutlo dingwe. Fa go ka nna kgoreletsego ya mofuta o, ikgolaganye le motlamedi wa tirelotlhokamogala wa gago go buisana ka ga dikemisetso.

Smartphone sa gago se akaretsa selekanyetsamakenete, se se diriswang ke ditiriso tse di jaaka tiriso ya Khomphase. Fa tiriso e e dirisang selekanyetsamakenete e ka tlhola kgoreletsego go sethusakutlo sa gago, tswala tiriso e.

Didiriswa tse dingwe tsa sengaka: Fa o dirisa sedirisiwa sepe fela sa ditlhare sa botho, ikgolaganye le modiri go bona gore a sedirisiwa sa gago ditlhare se sireleditswe mo maatleng a kgokaganyo ya radio. Ngaka ya gago e ka kgona go fitlhelela tshedimosetso e.

Madirelo a tlhokomelo ya boitekanelo:Tima dikgokagano tsa tlhokamogala tsotlhe mo smartphone sa gago mo madirelong a tlhokomelo ya boitekanelo fa melawana e e beilweng mo dikarolong tse e go laela go dira jalo. Dikokelo le madirelo a tlhokomelo ya boitekanelo di ka ne di dirisa ditlamelwa tse di ka nnang masisi malebana le maatlatsamaiso a radio a kwa ntle.

Sefofane: Melawana ya Federal Aviation Administration (FAA) le ya Federal Communications Commission (FCC) e thibela tiriso ya didiriswa tse di se nang megala fa sefofane se le mo moweng. Tima dikgokagano tse di se nang megala tsotlhe tsa smartphone sa gago pele o tsena mo sefofaneng. Ga go itsiwe gore fa o dirisa smartphone dikgokagano tse di se nang megala di tshubilwe mo sefofaneng go ka direga eng. Tiriso eo e ka ama ditlamelwa tsa sefofane, tlhaeletsano, le go dira ga sefofane, e ka kgoreletsa mafaratlhatlha, kgotsa ya nna kotsi mo tsamaisong ya sefofane, e bile e ka tswa e se ya semolao. Fa dikgokagano tsotlhe tse di se nang megala mo smartphone sa gago di timilwe, dirisa fela ditiriso tsa didiriswa tse e seng tsa radio go ya ka melawana ya difofane malebana le didiriswa tsa eleketeroniki.

Dikarolo tse di kotsi

Smartphone sa gago sa ga se a sireletsega ka tlhago mme ga se a letlelesega go diriswa mo tikologong e e kotsi, fao go tlhokegang didiriswa tse di sireletsegileng, go akaretsa kwantle ga selekayo mafelo a a nang le mosi wa gase, lorole lo lo ka thunyang, tiragatso ya madirelo a nyutlelia, ditirelo tsa difofane kgotsa tsa tlhaeletsano, taolo ya tsa difofane, mmogo le thulaganyo ya tshegetso ya botshelo le dibetsa.

Dibaka tse di nang le kgonagalo ya go thunya: Fa o le mo karolong e e kgonang go ka thunya, tima dikgokaganotlhokamogala tsotlhe go tswa go smartphone sa gago mme o obamele matshwao le ditaelo tsotlhe. Ditlhase mo mafelong mangwe, di ka tlhola go thunya kgotsa molelo, mme se se ka tlhola kgobalo ya mmele kgotsa loso.

Dikarolo tse di nang le kgonagalo ya go thunya gantsi di a tshwaiwa, mme gone e seng ka metlha. Dikarolo tse di akaretsa dikarolo tsa dibeso jaaka mafelo a peterole, botlase jwa dikepe, mafelokananyo a dibeso le dikhemikhale kgotsa madirelo a bobolokelo jwa tsona; dirori tse di dirisang gase ya peteroliamo, jaaka poropheine kgotsa biutheine; dikarolo tse mo go tsona go leng dikhemikhale di tshwana le poire ya dithoro, ya lorole kgotsa ya tshipi; mmogo le dikarolo dingwe fela fao o tla lopiwang go tima enjene ya koloi ya gago.

Se dirise founo ya smarphone sa gago go bega go dutla ga gase gaufi le lefelo le gase e dutlang mo go lone. Tswa mo lefelong leo mme o letse mogala o le mo lefelong le le sireletsegileng, fa founo e le teng e bile e dira mo smartphone sa gago.

Dikarolo tse di ka thunyang: Fa o le mo “lefelong la go thunya” kgotsa mo lefelong le le bontshang gore diradio tsa ditselapedi di tshwanetse go timiwa, go tila go kgoreletsa ditiro tsa go thunya, tima dikgokelelo tsotlhe tsa tlhokamogala mo smartphone sa gago mme o ikobele matshwao otlhe le ditaelo.

Mogote wa go dira le go boloka

Smartphone sa gago le tšhajara di diretswe gore di dirisiwe le go bolokwa mo dithemphereitšhareng tse di kwadilweng mo lenaneothalong le le latelang:

Go dira ga Smartphone: 32 go ya go 95°F (0 go ya go 35°C)

Mo Smartphone se bewang gone (kwa tlase ga dikgwedi di le 3): -4 go ya go 95°F (-20 go ya go 35°C)

Mo Smartphone se bewang gone (dikgwedi di le 3 kgotsa go feta): 71.6 go ya go 82.4°F (22 go ya go 28°C)

Tšhaja e e dirang: 32 to 95°F (0 to 35°C)

Bobolokelo jwa tšhaja: -22 go ya go 167°F (-30 go ya go 75°C)

Tiriso le poloko ya smartphone kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone ka kwa ga dithemphereitšhara tse di atlenegisiwang go ka dira gore smartphone sa gago se thuthafale mo go ka felelang ka kgobalo e e masisi kgotsa loso, kgotsa go ka senya smartphone, didiriswatlaleletso kgotsa beteri ya lithium-ion.

Boloka smartphone sa gago kgotsa didiriswatlaleletso tsa smartphone sa gago kgakala le dilo tse di bakang mogote, jaaka diradiethara, direjisetara tsa mogote, ditofo, kgotsa didiriswa tse dingwe (go akaretsa digodisamaatla) tse di tlhagisang mogote. Fa o sa ye go dirisa smartphone sa gago mo lobakeng lwa dibeke di le pedi, se time.

Go phepafatsa le go baakanya smartphone

Go phepafatsa: Se dirise diedi, diphepafatsi tsa diedi, tsa dithini tsa seporei, kgotsa ditlhaolosi mo, kgotsa gaufi le smartphone sa gago kgotsa didiriswatlaleletso tsa smartphone sa . Phepafatsa fela ka lesela le le omileng, le le boleta. Gokaganyolola dikheibole mo khomphiutheng o bo o somole didiriswatlaleletso dipe fela tsa ditšhajara mo sentshing sa motlakase pele o phepafatsa smartphone sa gago kgotsa didiriswatlaleletso tsa go tšhaja.

Go baakanya: O se ka wa leka go baakanya, go tlhatlhamolola, go baakanya smartphone sa gago kgotsa didirisiwa tsa sone tsa go tšhaja. O se ka wa leka go tlosa beteri ya gago e e sa tlosiweng o bo o re o tla e emisetsa ka e nngwe. Ke batho ba ba tshwanelegang fela ba ba tshwanetseng go baakanya, kgotsa go fetola beteri ya smartphone sa gago kgotsa didiriswatlaleletso tsa sone, mme ba tshwanetse go dirisa fela beteri e BlackBerrye bontshang gore e ka dirisiwa le mofuta wa gago wa smartphone.

Fa go ka tlhaga bope jwa maemo a a latelang, tlosa dikheibole tsa motlakase mo khomputareng kgotsa mo motlakaseng o bo o isa smartphone sa gago kgotsa didirisiwa tsa go tšhaja kwa bathong ba ba tshwanelegang gore ba di baakanye:
 • Fa thapo ya maatla a motlakase, polaka, kgotsa segokedi se senyegile.
 • Seeledi sengwe se tshologetse mo smartphone sa gago kgotsa mo sedirisiweng se sengwe se se tlang le yone, kgotsa sengwe se wetse mo go tsone.
 • Smartphone sa kgotsa dilwana tsa go tšhaja di kile tsa nelwa ke pula kgotsa tsa tshelegelwa ke metsi.
 • Smartphone sa kgotsa dilwana tsa go tšhaja di utlwala di fisa fa o di tshwara.
 • Smartphone sa kgotsa dilwana tsa go tšhaja di digilwe kgotsa di senyegile ka tsela nngwe.
 • Smartphone sa kgotsa dilwana tsa go tšhaja ga di dire ka tsela e e tlwaelegileng fa o latela ditaelo tse di mo bukeng ya modirisi.
 • Smartphone sa kgotsa dilwana tsa go tšhaja di fetogile fela thata mo tseleng e di dirang ka yone.

Go fokotsa kotsi ya molelo kgotsa tšhatšhamelo ya motlakase, lolamisa fela dilaodi tse di akareditsweng mo tokumenteng ya modirisi ya smartphone sa gago. Go leka go fetola dilo dingwe o bo o sa di fetole sentle go ka senya mme gantsi go tla tlhoka gore modiri yo o tshwanelegang a tshwanelwe ke go dira tiro e ntsi go baakanya smartphone sa gago, dilwana tsa go tšhaja, kgotsa dilwana dipe tse dingwe gore e boe e bereke sentle.

Go se latele ditaelo tsotlhe tsa pabalesego tse di mo lekwalong la modirisi la smartphone sa gago go tla dira gore Waranthi ya yone e se tlhole e dira e bile go ka nna ga dira gore o se tlhole o e dirisa, kgotsa o kganelwe go e dirisa o tseelwe dikgato tsa semolao, kgotsa gotlhe.

Tsela ya go latlha smartphone le beteri

Setshwantsho sa kgamelo ya matlakala e e sa letlelelwang

O se ka wa latlhela smartphone sa gago kgotsa betheri mo go latlhelwang matlakala a mo lapeng kgotsa mo molelong.

Setshwantsho sa logo ya tirisopoeletso

Smartphone sa gago le betheri di kgona go dirisiwa mmoelela fa go leng ditlamelo. Ka sekai seno ga go a ikaelelwa go kaela tiriso ya dilwanapoeletswa.

Leletsa 1-800-822-8837 go bona tshedimosetso ya go bopiwa sešwa ga beteri

Kwa United States le Canada, o ka dira gore smartphone sa gago le beteri di bopiwe sešwa ka lenaneo la Call2Recycle. Go bona tshedimosetso go ya pele, kwa United States etela www.call2recycle.org mme kwa Canada etela www.call2recycle.ca.

Go bona tshedimosetso ka ga go busetsa smartphone sa gagoBlackBerry le didiriswatlaleletso tsa gago gore di tsenngwe mo tirisopoeletsong kgotsa di latlhwe ka tshireletsego, mo sebatling sa gago sa khomphiutha, etela www.blackberry.com/recycling kgotsa https://tradeup.blackberry.com. Mananeo a tirisopoeletso le kgwebisano a fitlhelwa mo dikarolong tse di rileng fela.

Fa mananeo a, a se yo mo karolong ya gago, tlhola pusoselegae ya gago malebana le melawana ya go latlha dikumo tsa semotlakase.

Latlha smartphone le beteri ya yone tumalanong le melao le melawana ya mo lefelong la lona e e laolang go latlhwa ga dilo tse di tshwanang le tseno.

Tshedimosetsoinaakanyo

Go nna gaufi le dikaitsamaiso tsa radio

Radio ya smartphone ke ya maatla a a kwa tlase malebana le phetiso le kamogelo ya kgaso. E tlhametswe go tsamaisana le Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), le dikaedi le ditekanyetso tsa The Council of the European Union, gammogo le dikaedi tse di maleba tsa ditšhabatšhaba tse di malebana le dilekanyo tsa pabalesego tsa go lebana le phetisokgaso ya radio mo didirisweng tse di se nang megala. Dikaedi tse di dirilwe ke bomankge ba ba ikemetseng ba tsa saense, dipuso, le mekgatlho go akaretsa Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), le International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Go tsamaisana le FCC, IC, EU, le dikaedi le ditekanyetso tse dingwe tse di maleba tsa ditšhabatšhaba tsa phetisokgaso ya radio, tshola smartphone bobotlana 0.59 in. (1.5 cm) kgakala le mmele wa gago. Fa o tshotse smartphone mo mmeleng wa gago, dirisa fela didiriswatlaleletso tse di nang le segokeledi sa lebanta tse di tlametsweng kgotsa tse di letleletsweng ke BlackBerry. Fa o dirisa sediriswatlaleletso se se aparwang mo mmeleng se se sa tlamelwang ke BlackBerry, tlhomamisa gore sediriswatlaleletso ga se na tshipi mme o tshole smartphone sa gago bobotlana 0.59 in. (1.5 cm) go katoga mmele wa gago.

Go fokotsa go lebana le phetisokgaso ya radio: (i) dirisa smartphone mo mafelong a a nang le temosi e e nonofileng e e sa diriseng megala; (ii) dirisa maitlhophelo a o sa diriseng diatla; mme o (iii) fokotse nako e o e dirisang o bua mo mogaleng, kgotsa o romele imeile, molaetsa o o kwalwang, kgotsa molaetsa wa BBM mo boemong jwa moo.

Tshedimosetso ya kelokamogelo e e totileng

MODIRO ONO WA SEDIRISWATLHOKAMOGALA O INAAKANYA LE DITLHOKEGO TSA PUSO MALEBANA LE PONTSHO GO MAKHUBU A RADIO FA SE DIRISIWA GO YA KA KAELO E E MO KAROLONG E.

Smartphone se tlhamilwe le go dirwa gore se se ka sa feta tekanyetsomaatla ya go lebana le phetisokgaso ya radio (RF) e e beilweng ke the Federal Communications Commission (FCC) ya Puso ya U.S. le go atlanegisiwa ke The Council of the European Union fa e dirisiwa jaaka go kailwe mo karolong e e fetileng. Ditekanyetso tse ke karolo ya dikaedi tse di feletseng mme di tlhomamisa dilekanyo tse di letleletsweng tsa maatla a RF go batho ka kakaretso. Dikaedi di ikaegile ka maemotekanyetso a a tlhamilweng ke mekgatlho ya saense e e ikemetseng ka go dira tshekatsheko ya gangwe le gape le e e tseneletseng ya dipatlisiso tsa saense. Seemotekanyetso sa pontsho malebana le didiriswa tse di se nang megala se dirisa yuniti ya tekanyetso e e bidiwang Specific Absorption Rate, kgotsa SAR. Tekanyetso ya SAR e e beilweng ke FCC/IC ke 1.6W/kg*. Tekanyetso ya SAR e e atlanegisitsweng ke Council of the European Union ke 2.0W/kg**. Diteko tsa SAR di dirwa go dirisiwa seemotekanyetso sa tsamaiso se se totobaditsweng ke FCC/IC ka sediriswa se se fetisang kgaso ka maatla a a kwa godimodimo a a tlhomamisitsweng mo magatong otlhe a phetisokgaso a a lekilweng. Le fa SAR e tlhomamisiwa mo selekanyong sa maatla a a kwa godimodimo a a tlhomamisitsweng, selekanyo sa mmatota sa SAR sa sediriswa fa se dirisiwa se ka nna kwa tlase ga boleng jwa botlalogolo. Se ke ka ntlha ya gore sediriswa se tlhametswe go dira mo dilekanyong tsa maatla a mantsi, gore se dirise fela maatla a a tlhokegang go fitlhelela mafaratlhatlha. Ka kakaretso, fa o le gaufi le anthena ya seteišene se se se nang megala, maatla a a ntshiwang a a fokotsega.

Boleng jo bo kwa godimodimo jwa SAR jwa smartphone se fa bo lekelediwa tiriso mo tsebeng ke:

Smartphone

SAR (W/kg) go 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) go 1 g (India)

SAR (W/kg) go 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport Smartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW)

0.58

0.50

0.33

Boleng jo bo kwa godimodimo jwa SAR jwa smartphone se fa bo lekelediwa mo BlackBerry segokeleding se se atlanegisitsweng se se nang le segokeledi sa lebanta bokgakala jwa 0.59 inch (1.5 cm) go tswa mo mmeleng, ke:

Smartphone

SAR (W/kg) go 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) go 1 g (India)

SAR (W/kg) go 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport Smartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW)

1.45

1.18

0.49

Fa o dirisa ka tiriso ya Mobile Hotspot, boleng jo bo kwa godimodimo jwa SAR ya smartphone se ke:

Smartphone

SAR (W/kg) go 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport Smartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW)

1.44

Ditekanyo tse di aparwang mo mmeleng (dikgala tse di atlanegisitsweng) di a farologana mo didirisweng tse di se nang megala, go akaretsa di-smartphone, go ikaegile ka didiriswatlaleletso tse di tlametsweng kgotsa tse di leng teng le ditlhokego tse di maleba tsa FCC, IC, le The Council of the European Union.

FCC e ntshitse Equipment Authorization ya smartphone se e e theilweng mo dilekanyong tse di begilweng tsa SAR tse di tsamaisanang le dikaedi tsa phetisokgaso ya FCC ya radio fa smartphone se dirisiwa jaaka go laetswe mo karolong e. Tshedimosetso ya SAR ya smartphone se e mo faeleng ya FCC mme e ka fitlhelwa mo karolong ya Display Grant ya www.fcc.gov/oet/ea morago ga go phuruphutsha ID ya FCC ya smartphone sa gago se se mo lenaaneng le le fa tlase.

Smartphone

ID ya FCC

BlackBerry Passport Smartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW)

L6ARGY180LW

Tshedimosetso go ya pele ya SAR e ka fitlhelwa mo www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association), kgotsa www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

*Kwa United States le Canada, tekanyetso ya SAR malebana le didiriswa tse di akgiwang tse di dirisiwang ke batho, ke 1.6W/kg ka tekanyetso e e fetang 1g ya ditogwa tsa mmele kgotsa tlhogo (4.0W/kg ya tekanyetsobogareng e e fetang 10g ya ditogwa - diatla, manengetso, manengana le dinao).

**Kwa Yuropa, tekanyetso ya SAR malebana le didirisiwa tse di akgiwang tse di dirisiwang ke batho, ke 2.0W/kg ka tekanyetsobogareng e e fetang 10g ya ditogwa tsa mmele kgotsa tlhogo (4.0W/kg ya tekanyetsobogareng e e fetang 10g ya ditogwa – diatla, manengetso, manengana le dinao). Dipatlisiso di kaya gore maemo a, a akaretsa tshireletsego e e lekanetseng, go sireletsa morafe, le go tsaa maikarabelo a pharologano e e ka nnang teng malebana le ditekanyetso tse.

Polelo ya tumelano ya FCC (United States)

Setlhopha sa FCC sa B, Karolo 15

Sediriswa se, se dumelana le Karolo 15 ya Melawana ya Federal Communications Commission (FCC). Tiriso e ikaegile ka dipeelano di le pedi tse di latelang: (1) sedirisiwa se se ka baka kgotlhang, (2) e bile sedirisiwa se se ka amogela go kgorelediwa, go akaretsa go kgorelediwa go go ka bakang tiriso e e sa rulaganngwang.

TSIBOSO:
Phetolo kgotsa go sokiwa ga yuniti e, go go sa atlanegisiwang ke setheo se se rweleng maikarabelo a tumelano, e ka upisa bothati jwa modirisi malebana le go dirisa setlamelwa se.

Setlamelwa se, se lekilwe mme sa fitlhelwa se dumelana le tekanyetso ya sediriswa sa dijithale sa Mophato B, go ya ka Karolo 15 ya Melawana ya FCC. Tekanyetso e, e tlhametswe go neela tshireletsego e e amogelesegang kgatlhanong le kgoreletsego e e kotsi mo tlhomong ya bodulo. Setlamelwa se se tlhama, se dirisa le go phasalatsa maatla a tsamaiso ya radio, mme fa se sa tlhomilwe le go dirisiwa go ya ka ditaelo tsa modiri wa sona, se ka tlhola kgoreletsego e e kotsi go tlhaeletsano ya radio.

Le gale, ga go tlhomamiso ya gore kgoreletsego e ka se nne teng mo tlhomong e e rileng. Fa setlamelwa se, se sa tlhole kgoreletsego e e kotsi go kamogelo ya radio kgotsa thelevišene, kgoreletsego e e ka tlholwang ka go tshuba le go tima sediriswa, modirisi o rotloetswa go leka go lolamisa kgoreletsego e ka go dirisa tsela e le nngwe kgotsa go feta ya tse di latelang: go tsamaisa kgotsa go fudusa kamogelo, oketsa go arogana ga sedirisiwa le seamogedi, golaganya sedirisiwa le selo se seamogedi se golagantsweng le sone kgotsa ikgolaganye le morekisi kgotsa motho yo o nang le maitemogelo ka tsa radio le thelevišene gore a go thuse.

Tshedimosetso ya US Malebana le Ditlhokego tsa Federal Communications Commission (“FCC”) tsa Inaakanyo ya Dithusakutlo tsa Didiriswatlhokamogala

Fa didiriswatlhokamogala di dirisiwa gaufi le didiriswakutlo (jaaka dithusakutlo kgotsa ditlhomelwa tsa khokolea), badirisi ba ka lemoga modumo wa thoromo, go suma kgotsa go dumaela. Didiriswakutlo dingwe di kgona go emelana le kgoreletsego e go gaisa tse dingwe, mme didiriswatlhokamogala le tsona di a farologana ka mothamo wa kgoreletsego o di o tlholang.

Tirelo ya megalatlhokamogala e tlhamile tekanyetso go thusa badirisi ba didiriswakutlo go fitlhelela didiriswatlhokamogala tse di ka nyalelanang le didiriswakutlo tsa bona. Ga se didiriswatlhokamogala tsotlhe tse di lekanyeditsweng. Didiriswatlhokamogala tse di lekanyeditsweng di tla bontsha tekanyetso mo lebokoseng, mmogo le matshwaothebolo a mangwe a a maleba.

Ditekanyetso ga se tlhomamisetso. Dipholo di tla farologana, go tswa ka sediriswakutlo sa modirisi le tatlhegelokutlo. Fa e le gore sediriswakutlo sa gago se tshabelelwa ke kgoreletsego, o ka nna wa se kgone go dirisa didiriswatlhokamogala tse di lekanyeditsweng ka katlego.

Tsela e e gaisang ya go lekanyetsa ka bowena go ya ka ditlhokego tsa gago, ke go bona moporofešenale wa gago wa boitekanelokutlo.

Smartphone se se lekilwe le go lekanngwa gore se ka diririswa ka dithusakutlo tsa ditsebe mo go dingwe tsa dithekenoloji tse di sa diriseng megala tse smartphone se di dirisang. Le fa go ntse jalo, dithekenoloji tse dingwe tse di sa diriseng megala di ka nna tsa dirisiwa mo smartphone se tse di sa lekwang go bona gore a di a dira ka dithusakutlo tsa ditsebe. Go botlhokwa go leka dikarolo tse di sa tshwaneng tsa smartphone sa gago ka botlalo le mo mafelong a a sa tshwaneng go lemoga gore a o utlwa modumo mongwe fela o o kgoreletsang fa o dirisa smartphone se ka sethusakutlo sa gago kgotsa setsenngwatsebeng. Ikgolaganye le motlameditirelo wa ditlhokamogala wa gago malebana le dipholisi tsa pusetsomadi kgotsa kemisetso, le tshedimosetso ka ga bodirammogo jwa sethusakutlo.

Tekanyetso e dira jang

Tekanyetso : ya M-: Didiriswatlhokamogala tse di lekanyeditsweng go M3 kgotsa M4 di kgotsofatsa ditlhokego tsa FCC mme di ka tlhola kgoreletsego e e kwa tlase go didiriswakutlo go na le didiriswatlhokamogala tse di sa tshwaiwang. M4 e botoka kgotsa e kwa godimo mo sebeding se.

Tekanyetso ya T-: Didiriswatlhokamogala tse di lekanyeditsweng go T3 kgotsa T4 di kgotsofatsa ditlhokego tsa FCC mme di ka dirisega le thelekhoele ya sediriswakutlo (“T Switch”), go gaisa didiriswatlhokamogala tse di sa lekanyediwang. T4 e botoka kgotsa e kwa godimo mo sebeding se. (Ela tlhoko gore ga se didiriswakutlo tsotlhe di nang le thelekhoele.)

Didiriswakutlo di ka nna tsa lekanyetswa malebana le kemelano kgatlhanong le kgoreletso ya mofuta o. Modiri wa sediriswakutlo kgotsa moporofešenale wa gago wa boitekanelokutlo a ka go thusa go bona dipholo malebana le sediriswakutlo sa gago. Bogolo jwa kemelano ya sethusakutlo sa gago bo tla fokotsa modumokgoreletsego go tswa didiriswatlhokamogaleng.

Go bona tshedimosetso e nngwe ka ga tiro e e dirilweng ke FCC malebana le bodirammogo jwa dithusakutlo le didiriswatlhokamogala, mmogo le dikgato dingwe tse FCC e di tsereng go netefatsa gore batho ba ba nang le bogole ba fitlhelela ditirelotlhaeletsano, etela www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada certification

Smartphone seno se tsamaisana le (di)tekanyetso tsa Industry Canada tsa RSS tse di sa tlhokeng laesense. Tiriso e tlase ga dipeelo tse di latelang: (1) Smartphone seno se tshwanetse go amogela kgoreletso epe fela, e bile (2) smartphone se se tshwanetse go amogela kgoreletso epe fela, go akaretsa kgoreletso e e ka bakang tiriso e e sa eletsegeng ya smartphone.

Smartphone sa BlackBerry Passport SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW) se tsamaisana le Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN, le RSS 210 tlase ga nomoro ya setifikeiti ya 503A-RGY180LW.

Smartphone sa tiriso mo legatong la 5150-5250 MHz ke sa tiriso ya mo ntlong go fokotsa kgonego ya kgoreletso e e kotsi ya ditsamaiso tsa sathelaete e e akgiwang ya kanalekopanelo.

Selekanyosegolo sa kamogelo ya anthena go di-smartphone tsa mo magatong a 5250-5350 MHz le 5470-5725 MHz se tla tsamaisana le tekanyetso ya EIRP.

Selekanyosegolo sa kamogelo ya anthena go di-smartphone tsa mo legatong la 5725-5825 MHz se tla tsamaisana le ditekanyetso tsa EIRP tse di totobaditsweng go tiriso ya ntlha go ntlha le mo e seng tiriso ya ntlha go ntlha jaaka go tshwanela.

Itse gore diradara tsa maatla a a kwa godimo di beilwe e le badirisi ba bagolo (ke gore badirisi ba botlhokwa) ba magato a 5250-5350 MHz le 5650-5850 MHz le gore diradara tseno di ka baka kgoreletso le/kgotsa tsenyo ya di-smartphone tsa LE-LAN.

Inaakanyo ya Mophato B

Smartphone seno sa ICES-003 se tsamaisana le ditekanyetso tsa Setlhopha B sa modumo wa radio jaaka bontshitswe mo ditekanyetsong tsa didiriswa tse di bakang kgoreletso mo setlhogong sa “Information Technology Equipment [Didiriswa Tsa Botegeniki Jwa Tshedimosetso] (ITE) – Ditekanyetso le mekgwa ya go lekanya,” ya Industry Canada.

Inaakanyotaolo ya EU

BlackBerry e bega fano gore smartphone seno sa , se dira tumelanong le ditlhokego tsa botlhokwa le dithulaganyo dingwe tse di tshwanelang tsa Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC.

BlackBerry Passport Smartphone sa SQW100-1 (nomoro ya modiro RGY181LW): Letshwao la CE 0168

Boipolelo jwa Tsamaisano jo bo dirilweng mo Kaeding 1999/5/EC (HG nr. 88/2003) bo ka bonwa mo www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Fa e kgonthisitswe go Wi-Fismartphone sa gago , smartphone sa gago se kaWi-Fi dirisiwa mo mafaratlhatlheng a mo dinageng tsotlhe tsa ditokololo tsa Dinagakopanelo Tsa Yuropa. Sediriswa seno se ka dirisiwa kwa Turkey.

Jenale ya Semmuso ya Tshwetso ya European Union Commission ya 12 Tlhakole 2007 e bolela gore mo legatong la phetisokgaso 5.150 go ya go 5.350 GHz, dithulaganyo tsa phitlhelelo ya tlhokamogala (WAS), go akarediwa le mafaratlhatlha a radio a tikologoselegae (RLANs), di tlaa lekanyediwa go tiriso ya mo tlung. Ka ntlha ya gore tlhamo ya mafaratlhatlha e mo karolong ya ntlhaphitlhelelo ya tlhokamogala, mme ntlhaphitlhelelo e le sediriswasegolo, smartphone se ga se ke se simolola tlhamo ya mafaratlhatlha kgotsa se gokagana le mafaratlhatlha ka mokgwatlhamalalo mo legatong la phetisokgaso ya GHz ya 5.150 go ya go 5.350.

Inaakanyotsamaisotlaleletso

Dintlha tse di rileng ya go dira dilo tumalanong le ditekanyetso le melao ya smartphone sa gago sa e ka bonwa go tswa moBlackBerry .

Mojule o wa leisara wa sensara o o dirisiwang mo smartphone se o tsamaisana le seemo se se latelang sa International Electrotechnical Commission (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Go bona ID ya FCC, Nomoro ya Netefatso ya IC, modiro, le tshedimosetso ya tsamaisano ya smartphone sa gago, ya kwa tlase go tswa kwa godimo mo sekerining sa tsebegae. Tobetsa Dithulaganyo > Ka ga, mme o tlhophe Ditetla tsa Melawana go tswa mo lenaaneng le le yang kwa tlase.

Tshedimosetso ya kumo: BlackBerry Passport smartphone sa SQW100-1

Dipharologantsho tsa semakheniki:

Boima: mo e ka nnang 6.9 oz (194.4 g) go akaretsa ya beteri ya sele ya lithium-ion

Bogolo (Bol x Boph x Bogod): 5 x 3.6 x 0.4 in (128 x 90.3 x 9.3 mm)

Memori ya 3 GB, bobolokelo jwa 32 GB jwa tiriso, phatlha ya karata ya microSD

Dintlha tse di latelang tsa mojule wa leisara wa sensara di ka nna tsa dira mo smartphone sa gago:

Kumo ya leisara ya Maemo 1

Palogare ya maatla a botlalogolo a a ntshiwang: 0.18 mW

Ditoto tsa maatla:

Beteri ya sele e e sa tlosiweng, e e kgonang go tšhajiwa ya lithium-ion

E tshegetsa dikarata tsa SIM tsa nano tsa 3V, 1.8V

Tsamaisano ya setshwaraganyi ya tsamaisano ya tshedimosetso le go tšhaja: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Ditlhaloso tsa mafaratlhatlha a radio ya mmobaele:

Octa-band LTE tshegetso: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz bands

Penta-band HSPA+ tshegetso: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz bands

Tekanyo ya maatla: Class 1 (PCS 1900), Class E2 (PCS 1900), Class 3 (UMTS, LTE)

Phetisokgaso: 704 go ya go 716 MHz, 824 go ya go 849 MHz, 830 go ya go 840 MHz, 832 go ya go 862 MHz, 880 go ya go 915 MHz, 850 go ya go 1910 MHz, 1710 go ya go 1755 MHz, 1710 go ya go 1785 MHz, 1850 go ya go 1910 MHz, 1920 go ya go 1980 MHz, 2500 go ya go 2570 MHz

Kamogelokgaso: 734 go ya go 746 MHz, 791 go ya go 821 MHz, 925 go ya go 960 MHz, 1805 go ya go 1880 MHz, 1930 go ya go 1990 MHz, 2110 go ya go 2155 MHz, 2110 go ya go 2170 MHz, 2300 go ya go 2400 MHz, 2570 go ya go 2620 MHz, 2620 go ya go 2690 MHz

Ditoto Wi-Fi tsa radio tsa mafaratlhatlha tsa :

Maemo a LAN a wireless: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Phetisokgaso le phetisokamogelo ya IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2.412 go ya go 2.472 GHz

Phetisokgaso le phetisokamogelo ya IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5.180 go ya go 5.825 GHz

Ditoto tsa radio tsa : Bluetooth

E tshegetsa Single-band: ISM 2.4 GHz

Tsamaisokgaso le kamogelokgaso: 2402 go ya go 2480 MHz

Bluetooth Maemo 1

Fa smartphone sa gago se tshegetsa thekenoloji ya NFC, ditlhaloso tse di latelang di a dira:

Letshwao la tiriso: 13.56 MHz

Mefuta e e tshegediwang: sebuisi/sekwadi, tshwantshanyo ya karata, molekane go molekane

Kitsiso ya semolao

©2015 BlackBerry. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe. BlackBerry® le matshwaokgwebo a a amanang, le matshwaomoono ke dithoto tsa BlackBerry Limited e bile a kwadisitswe le/kgotsa go dirisediwa U.S. le dinaga tse dingwe mo lefatsheng lotlhe. Bluetooth ke letshwaokgwebo la Bluetooth SIG. Call2Recycle ke letshwaokgwebo la Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association ke letshwaokgwebo la CTIA - The Wireless Association. GSM ke letshwaokgwebo la GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, le 802.11n ke matshwaokgwebo a Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTEle UMTS ke matshwaokgwebo a European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Wi-Fi ke letshwaokgwebo la the Wi-Fi Alliance. Matshwaokgwebo a mangwe otlhe a na le beng ba one ba ba farologaneng. Tokumente eno, mmogo le ditokumente tsotlhe tse di tsentsweng ka tshupiso fano jaaka tokumente e e fitlhelwang mo webosaeteng ya Blackberry di neelwa “jaaka di ntse” kwantle ga peelano, tlhomamiso, netefatso, kemedi kgotsa waranti, kgotsa pegomolato ya mofuta ope go BlackBerry Limited le ditlamo tse di amanang le yone, tse tsotlhe di itlamololang gotlhelele go ya bokgakaleng jo ya molao wa tikologo ya gago bo bo letlang.

Melawana ya tiriso ya kuno kgotsa tirelo epe fela ya BlackBerry di tlhalositswe mo laesenseng kgotsa mo tumalanong nngwe le BlackBerry e e maleba. GA GO SEPE MO TOKUMENTENG ENO, SE SE ITLHOKOMOLOLANG TUMALANO E E KWADILWENG KGOTSA TSHOLOFETSO E E NEETSWENG KE BLACKBERRY MALEBANA LE DIKAROLO TSA BLACKBERRY TSA DIKUNO KGOTSA DITIRELO KWANTLE GA TOKUMENTE ENO.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Published in Canada