Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Bezbednosne informacije

Pre upotrebe BlackBerry pametnog telefona (u nastavku teksta „pametni telefon“), pregledajte informacije o bezbednosti i propisima koje su date u ovom dokumentu. Čuvajte ovaj dokument na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

U nekim državama možda postoje ograničenja u vezi sa korišćenjem Bluetooth bežičnih uređaja sa softverom za šifrovanje. Informacije o ograničenjima u vašem regionu potražite kod lokalnih vlasti.

Najnovije bezbednosne informacije i informacije o proizvodu potražite na adresi www.blackberry.com/safety.

Najnovije informacije o garanciji potražite na adresi www.blackberry.com/legal.

Važne bezbednosne mere predostrožnosti

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Koristite samo odobrene baterije i punjače sa pametnim telefonom. Korišćenje baterija koje nije odobrila kompanija BlackBerry može da predstavlja rizik od požara ili eksplozije, što može da izazove ozbiljne povrede, smrt ili gubitak imovine.

Koristite samo futrole koje je odobrila kompanija BlackBerry. Korišćenje futrola koje nije odobrila kompanija BlackBerry može da dovede do toga da vaš pametni telefon prekorači standard za izlaganje radiofrekventnom zračenju.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Držite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od tela. Kada pametni telefon nosite uz telo, koristite isključivo dodatnu opremu sa kopčom za kaiš, a ako dodatnu opremu nije isporučila kompanija BlackBerry, proverite da ta oprema ne sadrži metal. Ako se ne pridržavate ovih smernica, pametni telefon može prekoračiti ograničenje nivoa izlaganja radiofrekventnom zračenju. Posledice dugoročnog izlaganja prekomernom radiofrekventnom zračenju još nisu utvrđene, ali su predmet naučnih istraživanja.

Više informacija o usklađenosti ovog pametnog telefona sa smernicama FCC o izlaganju radiofrekventnom zračenju potražite na veb-lokaciji www.fcc.gov/oet/ea/fccid i potražite FCC ID oznaku vašeg pametnog telefona koja je navedena u nastavku. FCC ID oznaka nalazi se sa zadnje strane vašeg pametnog telefona.

 • BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Vaš pametni telefon predviđen je za korišćenje na temperaturama između 0 i 35°C (32 i 95°F). Korišćenje pametnog telefona izvan preporučenog temperaturnog opsega može da dovede do oštećenja pametnog telefona ili litijum-jonske baterije.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte da se oslanjate na pametni telefon za komunikaciju u hitnim slučajevima. Bežične mreže koje su neophodne za obavljanje poziva u hitnim slučajevima ili slanje poruka nisu dostupne u svim oblastima, a brojevi za hitne slučajeve (kao što su 911, 112 ili 999) nisu isti u svim regionima.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefon i njegova oprema nisu namenjeni za korišćenje od strane dece. Ako dozvolite detetu da koristi pametni telefon ili dodatnu opremu pametnog telefona, potrebno je da ga nadgledate. Vaš pametni telefon sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje kod dece.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefon držite dalje od medicinskih uređaja, poput pejsmejkera i slušnih aparata, jer mogu da se pokvare i izazovu povrede ili smrt kod vas ili kod drugih osoba.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte da dozvolite da pametni telefon dođe u kontakt sa tečnostima pošto može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Kada koristite zvučnike na pametnom telefonu, nikada nemojte držati pametni telefon neposredno uz uho. To može izazvati ozbiljno i trajno oštećenje sluha.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Izlaganje trepćućim svetlima na pametnom telefonu može izazvati napad epilepsije ili gubitak svesti i može predstavljati opasnost po vas i osobe u vašoj okolini. U slučaju da doživite ili da upotrebom pametnog telefona kod drugih osoba izazovete dezorijentisanost, gubitak svesti, trzavicu, grčeve ili bilo kakve nevoljne pokrete, odmah prestanite da koristite pametni telefon i obratite se lekaru. Lampica za obaveštenja se nalazi na prednjoj strani pametnog telefona, u gornjem desnom uglu. Ako vaš model pametnog telefona ima fotoaparat, LED lampa blica nalazi se na poleđini pametnog telefona, iznad objektiva ili sa njegove desne strane. Ako bolujete od epilepsije ili vam se događa da izgubite svest, obratite se lekaru pre upotrebe pametnog telefona.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte koristiti pametni telefon tokom vožnje osim u slučaju kada je zakonom dozvoljena upotreba pametnog telefona u režimu „handsfree“ (bez korišćenja ruku). Korišćenje pametnog telefona tokom vožnje može da predstavlja veliki rizik od nesreće, u kojoj vi ili druge osobe možete da zadobijete ozbiljne povrede, poginete ili izgubite imovinu.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte koristiti pametni telefon u prisustvu zapaljivih isparenja jer može doći do požara ili eksplozije.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte bacati pametni telefon u vatru jer može doći do eksplozije koja može dovesti do ozbiljnih povreda, smrti ili gubitka imovine.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Isključite pametni telefon u letelicama. Korišćenje pametnog telefona u letelicama može da utiče na instrumente, komunikacionu opremu i performanse; može da ometa mrežni saobraćaj; može na drugi način biti opasno po rad vazduhoplova, njegovu posadu i putnike, a može da bude i nezakonito.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Pametni telefoni nisu u potpunosti bezbedni i ne smeju se koristiti u prisustvu eksplozivnih isparenja, eksplozivne prašine niti drugih eksplozivnih hemikalija. Varnice bi u takvim oblastima mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati ozbiljne povrede, smrt ili oštećenje imovine.

Bezbedno korišćenje pametnog telefona

 • Nemojte da stavljate teške predmete na pametni telefon.
 • Ne pokušavajte da prepravljate ili popravljate pametni telefon.
 • Ne pokušavajte da prekrivate otvore na pametnom telefonu niti da gurate predmete u njih, osim ako na to upućuju instrukcije za pametni telefon koje je dostavila kompanija BlackBerry. U suprotnom, može doći do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.
 • Nemojte da dodirujete ekran oštrim predmetima.
 • Nemojte da primenjujete prekomernu silu na ekran.
 • Nemojte da koristite pametni telefon niti dodatni pribor za pametni telefon u blizini vode (na primer, pored kade ili lavaboa, u vlažnom podrumu ili blizu bazena).
 • Nemojte da stavljate pametni telefon ili dodatni pribor za pametni telefon na nestabilne površine. Može se dogoditi da pametni telefon ili dodatni pribor za pametni telefon padnu, što može izazvati ozbiljne povrede ili ozbiljna oštećenja pametnog telefona ili dodatnog pribora za pametni telefon.
 • Ekran ovog pametnog telefona je od stakla. Staklo može da naprsne ili se razbije ako pametni telefon padne ili ekran pretrpi jak udarac. Ako staklo naprsne ili se razbije, ne dodirujte ga, već odnesite telefon u servis.
 • Često pravite pauze pri korišćenju pametnog telefona. Ako pri korišćenju pametnog telefona osetite nelagodnost u vratu, ramenima, rukama, zglobovima, šakama (što obuhvata prste) ili u drugim delovima tela, odmah prekinite da ga koristite. Ako nelagodnost potraje, obratite se lekaru.
OPREZ:
Ovaj uređaj sadrži LED laser klase 1 Korišćenje kontrola, izmena ili obavljanje procedura koje nisu predviđene dizajnom proizvoda/testiranjem može dovesti do štetnog izlaganja zračenju LED lasera.

Bezbednost u vezi sa električnim uređajima

Punite pametni telefon pomoću dodatne opreme za punjenje koju ste dobili od kompanije BlackBerry ili koju je kompanija BlackBerry izričito odobrila za korišćenje sa ovim pametnim telefonom. Nemojte koristiti dodatnu opremu za punjenje koja nije usklađena sa zahtevima CTIA sertifikata za usklađenost sistema baterija sa standardom IEEE Std 1725 jer to može dovesti do rizika od požara, eksplozije, curenja baterija ili drugih opasnosti sa ozbiljnim posledicama kao što su telesne povrede, smrt ili gubitak imovine, a može poništiti i sve garancije.

Odobreni modeli punjača za BlackBerry Passport pametni telefon

Kablovi za punjenje: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Punjači naizmeničnom strujom: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Punjač baterije: HDW-54535-001

Koristite dodatnu opremu za punjenje koju ste dobili uz pametni telefon ili drugu opremu koju je odobrila kompanija BlackBerry i izvor električne energije koji je označen na nalepnici. Pre upotrebe izvora električne energije uverite se da napon u električnoj mreži odgovara naponu koji je odštampan na uređaju za punjenje. Povezujte pametni telefon samo sa adapterima sa sertifikatom CTIA, proizvodima koji poseduju logotip USB-IF ili proizvodima su prošli USB-IF program usklađenosti.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili razvodne kutije pošto na taj način možete izazvati požar ili električni udar. Da biste smanjili rizik od oštećenja kabla ili priključka, kada isključujete dodatnu opremu za punjenje iz zidne utičnice ili razvodne kutije, povucite priključak umesto kabla.

Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili uklještenja, posebno kod razvodnih kutija i na spoju između kabla i pametnog telefona. Kabl za napajanje postavite tako da smanjite rizik od povreda, do kojih može doći spoticanjem ili davljenjem. Isključite dodatnu opremu za punjenje iz izvora napajanja tokom oluja sa grmljavinom. Nemojte koristiti dodatnu opremu za punjenje napolju ili na mestima gde na nju mogu uticati spoljni vremenski uslovi.

Više informacija o povezivanju na naponsku mrežu potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz pametni telefon.

Za kupovinu dodatne opreme za pametni telefon obratite se dobavljaču bežičnih usluga ili posetite adresu www.shopblackberry.com.

Bezbedna upotreba baterije

Pametni telefon sadrži neizmenjivu litijum-jonsku bateriju. Nemojte pokušavati da izvadite bateriju. Vađenje baterije će poništiti ograničenu garanciju na pametni telefon i može da ošteti bateriju.

Baterija može da izazove požar, eksploziju ili hemijske opekotine (kao i druge opasnosti) ukoliko se nepravilno koristi. Pazite da baterija ne dođe u dodir s tečnošću. Nemojte grejati bateriju do temperature veće od 60°C (140°F). Grejanje baterije do temperature veće 60°C (140°F) može dovesti do toga da se baterija zapali ili eksplodira.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte izlagati bateriju plamenu niti bilo kom drugom spoljnom izvoru toplote kao što su ringle, šporeti, grejalice ili rerne, jer to može dovesti do požara ili eksplozije.

Na ovom dijagramu prikazani su elementi opisani u nastavku teksta.

Nemojte pokušavati da ubacite strana tela u bateriju. Nemojte prerađivati, rastavljati, menjati, gnječiti, bušiti, savijati ili seći bateriju. Ako je baterija prerađena, rastavljena, modifikovana, gnječena, bušena ili na bilo koji drugi način menjana, odmah prestanite da je koristite.

Nemojte izazivati kratak spoj na bateriji niti dozvoliti da metalni ili provodni predmeti dođu u dodir sa kontaktima baterije.

OPREZ:
Nemojte pokušavati da izvadite bateriju. BlackBerry navodi baterije koje se koriste u pametnim telefonima u saglasnosti sa IEEE Std 1725. Upotreba bilo koje druge baterije može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja baterije i drugih opasnosti. Obavezno odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvom iz ovog dokumenta.
Ikona baterije koja nedostaje Ikona greške u vezi sa baterijom

Kada se neka od ovih ikona pojavi na vašem pametnom telefonu, to znači da je došlo do greške sa baterijom ili vezom sa baterijom. Vratite pametni telefon kvalifikovanom servisnom osoblju na popravku.

Bezbedna vožnja i hodanje

Nemojte koristiti pametni telefon dok vozite. U potpunosti posvetite pažnju vožnji; bezbedna vožnja je vaša najvažnija odgovornost. Odgovorni ste za poznavanje i pridržavanje svih zakona i propisa koji se tiču korišćenja bežičnih uređaja u oblastima za vožnju.

Pre vožnje bezbedno odložite pametni telefon. Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte postavljati pametni telefon niti druge predmete na vazdušni jastuk ili u prostor njegovog delovanja. Ako dođe do aktiviranja vazdušnih jastuka, može doći do ozbiljnih povreda.

Radiofrekventni signali mogu uticati na nepravilno instalirane ili na nepravilno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Zatražite informacije od proizvođača vozila ili njegovog predstavnika. Ako posedujete dodatnu opremu u vozilu, trebalo bi da se obratite proizvođaču te opreme kako biste dobili informacije u vezi sa radiofrekventnim signalima.

Nemojte da koristite pametni telefon dok hodate ili obavljate posao koji zahteva vašu punu pažnju. Neobraćanje pažnje na saobraćaj ili druge opasnosti po pešake može da dovede do ozbiljnih povreda, smrti ili gubitka imovine.

Dodatna oprema

Koristite samo dodatnu opremu koju je kompanija BlackBerry odobrila za upotrebu sa ovim konkretnim modelom pametnog telefona. Korišćenje dodatne opreme koja nije odobrena može da poništi odobrenje ili garanciju, da izazove kvarove na pametnom telefonu i može biti opasno.

Rešenja za nošenje: Pametni telefon možda neće biti isporučen sa futrolom (tj. dodatnom opremom za nošenje). Ako pametni telefon nosite uz telo, uvek ga držite u futroli za pametni telefon sa ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbedila ili odobrila kompanija BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona ne koristite futrolu sa ugrađenom kopčom za kaiš koju je obezbedila ili odobrila kompanija BlackBerry, pametni telefon držite na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od tela kada pametni telefon emituje signal. Kada koristite neku funkciju rada sa podacima na pametnom telefonu (na primer, poruke e-pošte, PIN poruke, MMS poruke ili pregledač), sa USB kablom ili bez njega, uređaj držite na udaljenosti od najmanje 15 mm (0,59 inča) od tela. Ako budete koristili dodatnu opremu koju nije obezbedila ili odobrila kompanija BlackBerry, možete prekoračiti nivo izlaganja radiofrekventnom zračenju prilikom korišćenja pametnog telefona. Posledice dugoročnog izlaganja prekomernom radiofrekventnom zračenju još nisu utvrđene, ali su predmet naučnih istraživanja. Više informacija o izlaganju radiofrekventnom zračenju potražite u odeljku „Informacije o usklađenosti“ u ovom dokumentu.

Većina dodatne opreme za nošenje pametnih telefona koju je odobrila kompanija BlackBerry (na primer, futrole i torbice) sadrži magnet. Nemojte ostavljati predmete koji sadrže magnetne trake, kao što su debitne kartice, kreditne kartice, hotelski ključevi-kartice, telefonske kartice i slični predmeti, blizu dodatne opreme za nošenje. Magnet može da ošteti ili izbriše podatke sa magnetne trake na kartici.

Magnetometar

Vaš pametni telefon poseduje magnetometar. Magnetometar koriste aplikacije, poput aplikacije Compass (Kompas). Magneti ili uređaji koji sadrže magnete, poput futrola, slušalica ili monitora, mogu loše uticati na preciznost magnetometra. Pri određivanju svoje lokacije nemojte se oslanjati samo na aplikacije koje koriste magnetometar, pogotovo u hitnim slučajevima.

Mediji

U nekim zakonodavnim oblastima, korišćenje pojedinih funkcija pametnog telefona može biti zabranjeno ili ograničeno. Kada fotografišete, obrađujete ili koristite slike, pridržavajte se svih zakona, propisa, procedura i smernica, uključujući, bez ograničenja, sve zakone u vezi sa autorskim pravima, zaštitom privatnosti, poslovnim tajnama ili bezbednošću koji mogu da važe u vašoj zakonodavnoj oblasti. Poštujte lična prava drugih osoba. Zaštita autorskih prava vas može sprečiti da kopirate, menjate, prenosite ili prosleđujete neke slike, muzičke datoteke (uključujući melodije zvona) ili drugi sadržaj.

Audio datoteke: Ako glasno slušate audio datoteke (pogotovo preko slušalica), može doći do trajnog gubitka sluha. Izbegavajte pojačavanje jačine zvuka u slušalicama kako biste blokirali buku iz okruženja. Ako vam zvoni u ušima ili ne možete da razaznate govor, obratite se lekaru.

Slika upozorenja za oštećenje sluha.

Fotoaparat: Ako vaš pametni telefon ima fotoaparat, nemojte ga usmeravati direktno ka suncu ili nekom drugom izvoru jake svetlosti. Tako možete ozbiljno oštetiti vid ili pametni telefon. Kada koristite blic fotoaparata, pazite da lampica blica bude udaljen najmanje 50 cm (19,69 inča) od očiju osobe koju fotografišete.

Antena

Koristite samo ugrađenu antenu koju ste dobili uz proizvod. Neovlašćene izmene ili dodaci za antenu mogu oštetiti pametni telefon i mogu narušiti usklađenost sa propisima Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC).

Smetnje na elektronskoj opremi

Većina moderne elektronske opreme poseduje zaštitu od radiofrekventnih signala. Međutim, neka elektronska oprema možda nema zaštitu od radiofrekventnih signala koje emituje pametni telefon.

Pejsmejkeri: Ako imate pitanja o uticaju radiofrekventnih signala na vaš pejsmejker, obratite se lekaru ili proizvođaču pejsmejkera. Budite sigurni da koristite pametni telefon u skladu sa bezbednosnim zahtevima u vezi sa konkretnim modelom pejsmejkera, a neki od njih mogu obuhvatati sledeće zahteve: uvek držite vaš pametni telefon na više od 20 cm (7,88 inča) od vašeg pejsmejkera kada je pametni telefon uključen, nemojte nositi pametni telefon u džepu na grudima i koristite uho sa suprotne strane od pejsmejkera za pozivanje i primanje poziva kako biste sveli moguće smetnje na najmanju moguću meru. Ako iz bilo kog razloga sumnjate da postoje smetnje, odmah isključite sve bežične veze na pametnom telefonu, prestanite da koristite pametni telefon i posavetujte se sa lekarom.

Slušni uređaji: Neki digitalni bežični uređaji mogu ometati neke slušne uređaje. U slučaju pojave takvih smetnji, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču slušnog uređaja da biste razmotrili alternative.

Vaš pametni telefon sadrži magnetometar, koji koriste razne aplikacije, poput aplikacije Compass (Kompas). Ako aplikacija koja koristi magnetometar ometa rad slušnog aparata, zatvorite je.

Ostali medicinski uređaji: Ako koristite druge lične medicinske uređaje, obratite se proizvođaču uređaja da biste saznali da li uređaj poseduje odgovarajuću zaštitu od spoljnog radiofrekventnog zračenja. Vaš lekar vam može pomoći da saznate ove informacije.

Zdravstvene ustanove:Isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu kada se nalazite u zdravstvenoj ustanovi u kojoj postoje obaveštenja o zabrani korišćenja istih. Bolnice i zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja je osetljiva na spoljno radiofrekventno zračenje.

U avionu: Propisi Federalne administracije za avijaciju (Federal Aviation Administration - FAA) i Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC) Sjedinjenih Američkih Država zabranjuju korišćenje bežičnih uređaja u vazduhu. Pre ulaska u avion isključite sve bežične veze na pametnom telefonu. Efekti upotrebe pametnog telefona sa uključenom bežičnom vezom u letelicama nisu poznati. Takav način upotrebe može uticati na instrumente u letelici, komunikacionu opremu i performanse, može poremetiti mrežu ili na neki drugi način predstavljati opasnost po upravljanje letelicom, a može biti i nezakonit. Isključite sve bežične veze na pametnom telefonu i koristite samo aplikacije koje ne koriste radio-signal u skladu sa propisima aviokompanije u vezi sa elektronskim uređajima.

Opasne oblasti

Vaš uređaj nije sam po sebi bezbedan uređaj, pa nije pogodan za korišćenje u opasnim okruženjima u kojima je neophodno koristiti takve uređaje, što obuhvata okruženja sa prisustvom isparenja, eksplozivne prašine, na mestima gde se upravlja nuklearnim postrojenjima, blizu navigacione i komunikacione opreme u letelicama, kontrole leta i sistema za održavanje života ili oružnih sistema, bez ograničavanja na isto.

Potencijalno eksplozivna područja: Ako se nađete na potencijalno eksplozivnom području, isključite sve bežične veze na vašem pametnom telefonu i poštujte sve zakone i upustva. Varnice bi u takvim oblastima mogle da izazovu eksploziju ili požar, što može izazvati telesne povrede ili čak smrt.

Oblasti u kojima postoji opasnost od eksplozije često su, ali ne uvek, jasno označene. Tu spadaju oblasti u kojima se radi sa gorivom, kao što su benzinske stanice; prostor ispod palube na plovnim objektima; postrojenja za skladištenje ili transport goriva i hemikalija; vozila koja kao gorivo koriste tečni gas (kao što je propan ili butan); oblasti gde se u vazduhu nalaze hemikalije ili čestice, kao što je pesak, prašina ili metalni prah; zatim, sve oblasti gde je neophodno isključiti motor vozila.

Nemojte koristiti telefon na pametnom telefonu da biste prijavili curenje gasa ako se nalazite u blizini mesta gde gas curi. Napustite to područje pa, ako telefon na pametnom telefonu može da se koristi, obavite poziv sa bezbedne udaljenosti.

Oblasti detonacija: Da biste izbegli ometanje operacija koje uključuju eksplozije, isključite sve bežične veze na pametnom telefonu i poštujte sve znakove i uputstva dok se nalazite u „oblasti detonacija“ ili u oblasti u kojoj je naznačeno da treba isključiti dvosmerne radio uređaje.

Radne temperature i temperature za skladištenje

Vaš pametni telefon i punjač za njega su projektovani za korišćenje i skladištenje u opsegu temperatura koje su navedene u nastavku:

Korišćenje pametnog telefona: 0 do 35°C (32 do 95°F)

Skladištenje pametnog telefona (manje od 3 meseca): -20 do 35°C (-4 do 95°F)

Skladištenje pametnog telefona (3 meseca ili duže): 22 do 28°C (71,6 do 82,4°F)

Upotreba punjača: 0 do 35°C (32 do 95°F)

Skladištenje punjača: -30 do 75°C (-22 do 167°F)

Ako se pametni telefon ili dodatna oprema pametnog telefona koriste ili skladište izvan preporučenih temperaturnih opsega, pametni telefon bi mogao da se zagreje, što bi moglo da dovede do ozbiljne povrede ili smrti ili da ošteti pametni telefon, dodatnu opremu ili litijum-jonsku bateriju.

Držite pametni telefon ili dodatni pribor za pametni telefon dalje od izvora toplote, kao što su radijatori, peći, šporeti ili drugi aparati (što obuhvata pojačivače) koji proizvode toplotu. Ako ne nameravate da koristite pametni telefon duže od dve sedmice, isključite ga.

Čišćenje i popravka pametnog telefona

Čišćenje: Nemojte koristiti tečnosti, sredstva za čišćenje u spreju niti razređivače na pametnom telefonu ili dodatnoj opremi pametnog telefona ili u njihovoj blizini. Čistite samo pomoću mekane suve tkanine. Pre čišćenja pametnog telefona ili dodatne opreme za punjenje, isključite kablove iz računara, a dodatnu opremu za punjenje isključite iz zidne utičnice.

Popravka: Nemojte pokušavati da menjate, rastavljate ili popravljate pametni telefon niti dodatnu opremu za punjenje. Nemojte pokušavati da zamenite neizmenjivu bateriju. Samo kvalifikovano servisno osoblje trebalo bi da obavlja popravke ili menja baterije pametnog telefona ili punjače, a trebalo bi da se koriste samo baterije koje je BlackBerry naveo za korišćenje sa vašim modelom pametnog telefona.

U slučaju da se nađete u nekoj od sledećih situacija, isključite kablove za napajanje iz računara i zidne utičnice i odnesite pametni telefon ili dodatnu opremu za punjenje kod ovlašćenog servisera:
 • Oštećenje kabla za napajanje, utikača ili priključaka.
 • Na pametni telefon ili na dodatnu opremu za punjenje je prosuta tečnost ili je ispušten neki predmet.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje su bili izloženi kiši ili vodi.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje su veoma vrući na dodir.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje su ispušteni ili oštećeni.
 • Pametni telefon ili dodatna oprema za punjenje ne rade onako kako je navedeno u korisničkoj dokumentaciji.
 • Pojavljuju se velike promene u radu pametnog telefona ili dodatne opreme za punjenje.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, podesite samo one kontrole za koje postoji uputstvo u korisničkoj dokumentaciji za vaš pametni telefon. Neodgovarajuće podešavanje drugih kontrola može izazvati štetu, a često će zahtevati opsežne popravke od strane ovlašćenog servisera da bi se pametni telefon, dodatna oprema za punjenje ili druga dodatna oprema vratili u normalno radno stanje.

Ukoliko se ne budete pridržavali bezbednosnih uputstava iz korisničke dokumentacije za pametni telefon, ograničena garancija može biti poništena i može doći do obustavljanja ili ukidanja usluga, sudskog gonjenja ili i jednog i drugog.

Odlaganje pametnog telefona i baterije

Slika korpe za ograničeni otpad

Nemojte bacati pametni telefon ili bateriju u kućno smeće niti u vatru.

Slika logotipa za reciklažu

Vaš pametni telefon i baterije se mogu reciklirati tamo gde postoje uslovi za to. Namena ovog simbola nije da ukaže na upotrebu recikliranog materijala.

Pozovite 1-800-822-8837 za informacije o recikliranju baterije

U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, pametni telefon i bateriju možete reciklirati preko programa Call2Recycle. Za više informacija, u Sjedinjenim Američkim Državama posetite www.call2recycle.org, a u Kanadi posetite www.call2recycle.ca.

Više informacija o vraćanju pametnog telefona i dodatne opreme kompaniji BlackBerry na recikliranje i bezbedno odlaganje potražite na adresi www.blackberry.com/recycling ili https://tradeup.blackberry.com. Programi recikliranja i zamene dostupni su samo u određenim oblastima.

Ako ovi programi nisu dostupni u vašem mestu, raspitajte se kod vaše lokalne uprave o mogućim propisima za ispravno odlaganje elektronskih proizvoda.

Pametni telefon i bateriju odložite u skladu sa lokalnim zakonima i propisima o odlaganju takve vrste otpada.

Informacije o usklađenosti

Izloženost radiofrekventnim signalima

Radio-aparat u ovom pametnom telefonu je radio-prijemnik i radio-predajnik male snage. Dizajniran je tako da bude u skladu sa smernicama i ograničenjima Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC), Ministarstva industrije Kanade (Industry Canada - IC) i Saveta Evropske unije, kao i ostalim međunarodnim smernicama o bezbednom nivou izlaganja radiofrekventnom zračenju za bežične uređaje. Ove smernice razvili su nezavisni stručnjaci, vlade i organizacije kao što su Udruženje inženjera elektrotehnike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), Nacionalni savet za zaštitu od zračenja i merenje (National Council on Radiation Protection and Measurements - NCRP) i Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP).

Da biste očuvali usklađenost sa propisima o izlaganju radio-talasima institucija FCC, IC i EU, kao i drugim relevantnim međunarodnim smernicama, pametni telefon držite na razdaljini od najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od tela. Kada pametni telefon nosite uz telo, koristite isključivo dodatnu opremu sa kopčom za kaiš koju je obezbedila ili odobrila kompanija BlackBerry. Ako za nošenje pametnog telefona koristite dodatnu opremu koju nije obezbedila kompanija BlackBerry, proverite da ta oprema ne sadrži metal i držite pametni telefon na udaljenosti od najmanje 1,5 cm (0,59 inča) od tela.

Da biste smanjili izlaganje radiotalasima: (i) koristite pametni telefon u oblastima sa jakim signalom bežične mreže; (ii) koristite opcionalni „handsfree“ komplet ako je moguće i (iii) trošite manje vremena na pozive ili šaljite e-poruke, tekstualne poruke ili BBM poruke.

Podaci o posebnoj stopi apsorpcije

OVAJ MODEL BEŽIČNOG UREĐAJA ISPUNJAVA ZAKONSKE PROPISE U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA AKO SE KORISTI U SKLADU SA UPUTSTVIMA IZ OVOG ODELJKA.

Ovaj pametni telefon dizajniran je i proizveden tako da ne prevazilazi ograničenja u vezi sa izlaganjem radiofrekventnoj (RF) energiji koja je postavila Federalna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC) vlade SAD, i koja je preporučio Savet Evropske unije, kada se koristi u skladu sa uputstvima iz prethodnog odeljka. Ova ograničenja su deo detaljnih smernica i utvrđuju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Te smernice se zasnivaju na standardima koje su razvile nezavisne naučne organizacije periodičnom i temeljnom procenom rezultata naučnih istraživanja. Standard za bežične uređaje u vezi sa izlaganjem zračenju propisuje jedinicu mere, poznatu kao Specific Absorption Rate (Posebna stopa apsorpcije) ili SAR. SAR ograničenje koje je propisala institucija FCC iznosi 1,6 W/kg*. SAR ograničenje koje je preporučio Savet Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg**. Testovi SAR se obavljaju pomoću uobičajenih položaja za korišćenje uređaja koje propisuje FCC dok uređaj odašilje na najvišem sertifikovanom nivou snage u svim testiranim frekventnim opsezima. Bez obzira na to što se SAR utvrđuje na najvišem sertifikovanom nivou snage, stvarna SAR vrednost tokom upotrebe uređaja može biti mnogo manja od maksimalne. Razlog za ovo je to što je uređaj dizajniran za upotrebu na više nivoa snage kako bi koristio samo jačinu signala koja je potrebna za dosezanje mreže. Uopšteno, što ste bliže anteni bežične bazne stanice, manja je izlazna snaga.

Najveća SAR vrednost za ovaj model pametnog telefona kada se testira za korišćenje uz uho:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj pametni telefon, kada se nosi u futroli koja je odobrena od strane kompanije BlackBerry i ima ugrađenu kopču za kaiš ili na rastojanju od 1,5 cm (0,59 inča) od tela, iznosi:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) za 1 g (Indija)

SAR (W/kg) za 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Kada se koristi režim mobilnog hotspota, najviša SAR vrednost za ovaj pametni telefon je:

Pametni telefon

SAR (W/kg) za 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

1,44

Merenja kad se uređaj nosi uz telo (na preporučenom rastojanju) razlikuju se za različite bežične uređaje, uključujući i pametne telefone, u zavisnosti od isporučene ili zasebno kupljene dodatne opreme i važećih zahteva organizacija FCC, IC i Saveta Evropske unije.

Organizacija FCC odobrila je upotrebu ovog modela pametnog telefona na osnovu izmerenih SAR vrednosti koje su usklađene sa smernicama FCC u vezi sa izlaganjem radiofrekventnom zračenju kada se pametni telefon koristi prema uputstvima iz ovog odeljka. Podaci o SAR vrednostima za ovaj pametni telefon zavedene su kod FCC, a možete ih pronaći u odeljku „Display Grant“ na adresi www.fcc.gov/oet/ea, tako što ćete potražiti FCC ID oznaku vašeg pametnog telefona koja je navedena u nastavku.

Pametni telefon

FCC ID

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW)

L6ARGY180LW

Dodatne informacije o SAR vrednostima dostupne su na veb-lokacijama www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) i www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

* U SAD i Kanadi, SAR ograničenje za prenosne uređaje koji se javno koriste iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva ili tkiva glave (prosečno 4 W/kg na 10 grama tkiva ekstremiteta – šaka, zglobova, gležnjeva i stopala).

** U Evropi, SAR ograničenje za prenosne uređaje koji se javno koriste iznosi prosečno 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva ili tkiva glave (prosečno 4 W/kg na 10 g tkiva ekstremiteta – šaka, zglobova, gležnjeva i stopala). Istraživanja pokazuju da standard sadrži značajnu bezbednosnu marginu kako bi obezbedio dodatnu zaštitu i kako bi uzeo u obzir promene u merenjima.

FCC – Izjava o usklađenosti (SAD)

FCC klasa B deo 15

Ovaj pametni telefon je u skladu sa delom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC). Sledeća dva uslova odnose se na upravljanje uređajem: (1) Ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve dolazne smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen način rada

OPREZ:
Izmene na ovom uređaju koje nije izričito odobrilo treće lice koje je odgovorno za usklađenost može dovesti do toga da se korisniku izrekne zabrana upotrebe uređaja.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, prema delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su napravljena tako da obezbeđuju zaštitu od štetnih smetnji u stambenim oblastima. Ova oprema stvara, koristi i odašilje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima proizvođača, može izazvati smetnje koje su štetne po radiokomunikaciju.

Međutim, nema garancije da kod određene instalacije neće doći do smetnji. Ako ova oprema izazove štetne smetnje u prijemu radio i TV signala, što možete utvrditi tako što ćete je isključiti pa uključiti, korisnik bi trebalo da pokuša da reši problem na jedan od sledećih načina: promenite orijentaciju ili mesto prijemne antene, povećajte rastojanje između opreme i prijemnika, povežite opremu sa utičnicom u kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik ili se posavetujte sa zastupnikom ili iskusnim radio ili TV tehničarom.

Informacije za područje SAD u vezi sa zahtevima institucije Federal Communications Commission („FCC“) za kompatibilnost uređaja za osobe sa oštećenim sluhom sa bežičnim uređajima

U slučaju upotrebe bežičnih uređaja u blizini uređaja za osobe sa oštećenim sluhom (kao što su slušni aparati i kohlearni implanti), može se pojaviti zujanje, brujanje ili zavijanje. Neki uređaji za osobe sa oštećenim sluhom otporniji su na ove smetnje od drugih, a i bežični uređaji se razlikuju po količini smetnji koje proizvode.

Industrija bežičnih telefona razvila je sistem rangiranja kako bi pomogla osobama sa oštećenim sluhom da pronađu bežične uređaje koji su kompatibilni sa slušnim uređajima koje koriste. Nisu rangirani svi bežični uređaji. Bežični uređaji koji su rangirani sadrže oznaku ranga na pakovanju, zajedno sa drugim srodnim oznakama.

Rangiranje ne predstavlja garanciju. Rezultati će se razlikovati u zavisnosti od upotrebljenog slušnog uređaja i stepena oštećenja sluha. Ako je vaš slušni uređaj osetljiv na smetnje, možda nećete moći uspešno da koristite rangirane bežične uređaje.

Obraćanje lekaru specijalisti i testiranje bežičnog uređaja sa slušnim uređajem najbolji je način da se izvrši procena za lične potrebe.

Ovaj pametni telefon je testiran i rangiran za korišćenje sa slušnim aparatima za neke od tehnologija bežične komunikacije koje pametni telefon koristi. Međutim, ovaj pametni telefon može da koristi i druge tehnologije bežične komunikacije koje nisu testirane sa slušnim aparatima. Važno je da različite funkcije pametnog telefona isprobate temeljno i na različitim lokacijama da biste odredili da li čujete smetnje kada pametni telefon koristite uz slušni aparat ili kohlearni implantat. Informacije o pravilima vraćanja i zamene, kao i informacije o kompatibilnosti slušnih aparata, potražite od dobavljača bežičnih usluga.

Kako funkcioniše rangiranje

M-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom M3 ili M4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno će izazivati manje smetnji od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. M4 je bolji/viši rang od navedenih.

T-Rangiranje: Bežični uređaji sa rangom T3 ili T4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno će biti upotrebljiviji sa telekalemom u slušnom uređaju („T prekidač“ ili „Telefonski kabl“) od bežičnih uređaja koji nisu rangirani. T4 je bolji/viši rang od navedenih. (Obratite pažnju na to da ne poseduju svi slušni uređaji telekalemove.)

Takođe je moguće izmeriti imunitet slušnih uređaja na ovu vrstu smetnji. Proizvođač slušnog uređaja ili lekar specijalista mogu vam pomoći da pronađete rezultate za svoj uređaj. Što je slušni uređaj otporniji, manja je verovatnoća da će se pojaviti smetnje od bežičnih uređaja.

Dodatne informacije o merama koje institucija FCC preduzima u vezi sa kompatibilnošću bežičnih uređaja sa slušnim aparatima, kao i o drugim koracima koje je institucija FCC preduzela kako bi osobama sa oštećenim sluhom omogućila pristup telekomunikacionim uslugama potražite na adresi www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada – sertifikacija

Ovaj uređaj je u skladu sa RSS standardima Ministarstva industrije Kanade za oslobađanje od licenciranja. Rad podleže sledećim uslovima: (1) Ovaj pametni telefon ne sme da izazove smetnje i (2) ovaj pametni telefon mora prihvatiti sve dolazne smetnje, uključujući one koje mogu izazvati neželjen način rada pametnog telefona.

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW) usklađen je sa standardima Ministarstva industrije Kanade RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199 RSS-GEN i RSS 210 pod certifikacijskim brojem 2503A-RGY180LW.

Ovaj pametni telefon za rad u opsegu od 5150–5250 MHz namenjen je isključivo za korišćenje u zatvorenom radi manje opasnosti od ometanja mobilnih satelitskih sistema koji koriste srodne kanale.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsezima 5250–5350 MHz i 5470–5725 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjem.

Maksimalno antensko pojačanje dozvoljeno za pametne telefone u opsegu 5725–5825 MHz usklađeno je sa EIRP ograničenjima za direktan međusobni i indirektan međusobni rad po potrebi.

Imajte u vidu da su izuzetno snažni radari primarni korisnici (tj. prioritetni korisnici) opsega 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz, kao i da ti radari mogu da izazovu smetnje i/ili da oštete LE-LAN pametne telefone.

Usklađenost sa ograničenjima klase B

Ovaj pametni telefon ispunjava uslove klase B ograničenja u vezi sa emisijom radio-šuma koji su navedeni u standardu o opremi koja može izazvati smetnje pod nazivom „Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement“ (IT oprema – Ograničenja i metode merenja), ICES-003 koji je propisalo Ministarstvo industrije Kanade.

Usklađenost sa regulativom EU

BlackBerry ovim izjavljuje da je ovaj pametni telefon u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim primenljivim odredbama Direktive o radio i telekomunikacionoj terminalnoj opremi 1999/5/EC.

BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon (broj modela RGY181LW): Oznaka CE 0168

Izjavu o usklađenosti koja je objavljena u skladu sa direktivom 1999/5/EZ (HG br. 88/2003) možete pogledati na sledećoj lokaciji: www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Ako imate pametni telefon sa omogućenom Wi-Fi vezom, vaš pametni telefon može da se koristi u Wi-Fi mrežama u svim zemljama članicama Evropske Unije. Ova oprema može da se koristi u Turskoj.

U Službenom glasniku o odluci Komisije Evropske unije od 12. februara 2007. godine navodi se da će se frekventni opseg od 5,150 do 5,350 GHz za sisteme bežičnog pristupa, što uključuje i Radio Local Area Networks (RLAN), koristiti isključivo u zatvorenim prostorima. Pošto se kreiranje mreže nalazi u domenu bežične pristupne tačke, a ona predstavlja glavni uređaj, pametni telefon nikada ne inicira kreiranje mreže niti se povezuje na mrežu u ad-hoc režimu u frekventnom opsegu od 5,150 do 5,350 GHz.

Dodatna usaglašenost sa pravnom regulativom

Detalje o usaglašenosti sa standardima i pravnom regulativom za svoj pametni telefon možete dobiti od BlackBerry.

Modul laserskog senzora u ovom pametnom telefonu usklađen je sa sledećim standardom Međunarodne elektrotehničke komisije (International Electrotechnical Commission – IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Da biste pregledali FCC ID, IC certifikacijski broj, model i informacije o usklađenosti za svoj pametni telefon, sa vrha početnog ekrana prstom prevucite nadole. Dodirnite Settings (Podešavanja) > About (Više informacija) i na padajućoj listi izaberite Regulatory Approvals (Regulatorna odobrenja).

Informacije o proizvodu: BlackBerry Passport SQW100-1 pametni telefon

Mehanička svojstva:

Težina: približno 194,4 g (6,9 unci), uključujući litijum-jonsku bateriju

Veličina (D x Š x V): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 inča)

3 GB memorije, 32 GB prostora za skladištenje, ulaz za microSD karticu

Sledeća svojstva modula laserskog senzora mogu se odnositi na vaš pametni telefon:

Laserski proizvod klase 1

Maksimalna prosečna izlazna energija: 0,18 mW

Specifikacije napajanja:

Neizmenljiva, punjiva litijum-jonska ćelijska baterija

Podržava nano SIM kartice od 3V i 1,8 V

Kompatibilnost priključka za sinhronizaciju podataka i punjenje: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Specifikacije mobilne radio-mreže:

LTE podrška za osam opsega: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz opseg

HSPA+ podrška za pet opsega: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz opseg

Klasa napajanja: klasa 1 (PCS 1900), klasa E2 (PCS 1900), klasa 3 (UMTS, LTE)

Frekvencija odašiljanja: 704 do 716 MHz, 824 do 849 MHz, 832 do 862 MHz, 880 do 915 MHz, 880 do 950 MHz, 1710 do 1755 MHz, 1710 do 1785 MHz, 1850 do 1910 MHz, 1920 do 1980 MHz, 2500 do 2570 MHz

Frekvencija prijema: 734 do 746 MHz, 791 do 821 MHz, 925 do 960 MHz, 1805 do 1880 MHz, 1930 do 1990 MHz, 2110 do 2155 MHz, 2110 do 2170 MHz, 2300 do 2400 MHz, 2570 do 2620 MHz, 2620 do 2690 MHz

Specifikacije Wi-Fi radio mreže:

Standardi bežične LAN mreže: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Frekvencija odašiljanja i prijema za IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 do 2,472 GHz

Frekvencija odašiljanja i prijema za IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 do 5,825 GHz

Bluetooth radio specifikacije:

Podrška za jedan opseg: ISM 2,4 GHz

Frekvencija odašiljanja i prijema: 2402 do 2480 MHz

Bluetooth klasa 1

Ako vaš pametni telefon podržava NFC tehnologiju, važe sledeće specifikacije:

Radna frekvencija: 13,56 MHz

Podržani režimi: čitač/pisač, emulacija kartica, peer-to-peer režim

Pravno obaveštenje

©2015 BlackBerry. Sva prava zadržana. BlackBerry® i povezani žigovi, nazivi i logotipi su vlasništvo kompanije BlackBerry Limited i registrovani su i/ili se koriste u SAD. i zemljama širom sveta. Bluetooth je žig kompanije Bluetooth SIG. Call2Recycle predstavlja zaštitni znak kompanije Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je žig udruženja CTIA - The Wireless Association. GSM je zaštićeni žig kompanije GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, i 802.11n su žigovi organizacije Institute of Electrical and Electronics Engineers. LTE i UMTS su zaštitni znakovi organizacije European Telecommunications Standard Institute. Wi-Fi je žig kompanije Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštićeni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Ova dokumentacija, uključujući svu dokumentaciju navedenu ovde u obliku referenci i onu koja je dostupna na BlackBerry Web lokaciji, pruža se onakva kakva je, a kompanija BlackBerry Limited i njoj pridružene kompanije ne daju nikakve uslove, odobrenja, garancije, predstavljanja garancije niti obeštećenja i odriču se odgovornosti po pitanju njih u najvećoj meri koju dozvoljavaju važeći zakoni u vašem zakonodavstvu.

Uslovi korišćenja bilo kojeg BlackBerry proizvoda ili usluge navedeni su u posebnoj licenci ili u drugom važećem ugovoru sa kompanijom BlackBerry. NIŠTA U OVOM DOKUMENTU NIJE ZAMIŠLJENO KAO ZAMENA ZA IZRIČITE PISANE UGOVORE NITI GARANCIJE KOJE JE KOMPANIJA BLACKBERRY PRUŽILA ZA DELOVE BILO KOG BLACKBERRY PROIZVODA ILI USLUGE, OSIM OVE DOKUMENTACIJE.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom

Objavljeno u Kanadi