Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Bezpečnostné informácie

Pred tým, než začnete používať svoj BlackBerry inteligentný telefón, prečítajte si bezpečnostné a právne informácie uvedené v tomto dokumente. Tento dokument si odložte na bezpečné miesto, aby ste do nej v prípade potreby mohli nahliadnuť.

V niektorých krajinách môžu existovať obmedzenia pre používanie zariadení s technológiou Bluetooth a bezdrôtových zariadení so šifrovacím softvérom. Obmedzenia pre vašu oblasť si overte u miestnych orgánov.

Najnovšie informácie o zabezpečení a produktoch nájdete na stránke www.blackberry.com/safety.

Najnovšie informácie o záruke nájdete na stránke www.blackberry.com/legal.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

S inteligentným telefónom používajte len schválené batérie a nabíjačky. Používanie batérií alebo nabíjačiek, ktoré neschválila spoločnosť BlackBerry, môže predstavovať riziko požiaru alebo výbuchu, čo by mohlo spôsobiť vážne ublíženie, smrť alebo materiálne škody.

Používajte len puzdrá schválené spoločnosťou BlackBerry. Používanie puzdier neschválených spoločnosťou BlackBerry môže mať za následok, že smartfón bude prekračovať normy, ktoré sa týkajú vystavenia sa pôsobeniu vysokofrekvenčného žiarenia.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Mobilný telefón majte minimálne 1,5 cm (0,59 in.) od tela. Pri nosení inteligentného telefónu na tele používajte len príslušenstvo vybavené sponou na opasok a ak príslušenstvo nedodáva spoločnosť BlackBerry, skontrolujte, či neobsahuje kov. V prípade nedodržania týchto usmernení môže váš inteligentný telefón prekročiť normy, ktoré sa týkajú vystavenia sa pôsobeniu rádiového žiarenia. To, či v dôsledku vystavenia sa nadmernému pôsobeniu rádiového žiarenia dochádza k dlhodobému zhoršeniu zdravia, je predmetom prebiehajúcej vedeckej štúdie.

Ďalšie informácie o súlade tohto smartfónu s normami FCC o emisiách vysokofrekvenčného žiarenia nájdete na stránke www.fcc.gov/oet/ea/fccid po vyhľadaní kódu FCC ID vášho smartfónu podľa nižšie uvedených informácií. FCC ID sa nachádza na zadnej strane vášho smartfónu.

 • Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Váš inteligentný telefón je navrhnutý na prevádzku pri teplotách medzi 0 až 35 °C (32 až 95 °F). Používanie inteligentného telefónu mimo odporúčaný rozsah teplôt môže spôsobiť poškodenie inteligentného telefónu alebo lítiovo-iónovej batérie.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Pri komunikácii v stave núdze sa na svoj inteligentný telefón nespoliehajte. Bezdrôtové siete, ktoré sú potrebné na uskutočnenie núdzových hovorov alebo zaslanie správ, nie sú dostupné na všetkých miestach a núdzové čísla (ako napríklad 911, 112 alebo 999) vás nemusia vo všetkých oblastiach prepojiť na služby v stave núdze.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentný telefón ani jeho príslušenstvo nie sú určené pre deti. Ak dieťaťu umožníte narábať s inteligentným telefónom alebo jeho príslušenstvom, dbajte na to, aby bolo dieťa pod vašim prísnym dohľadom. Inteligentný telefón obsahuje malé diely, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenia dieťaťa.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentný telefón uchovajte z dosahu lekárskych zariadení, a to vrátane kardiostimulátorov a načúvacích prístrojov, pretože môžu zlyhať a spôsobiť vážne ublíženie alebo smrť vám alebo iným osobám.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentný telefón nedávajte do kontaktu s kvapalinami, pretože to môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Keď používate telefónny reproduktor inteligentného telefónu, nikdy telefón nedržte pri uchu. Mohlo by dôjsť k vážnemu a trvalému poškodeniu sluchu.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Vystavenie osoby blikajúcim svetlám inteligentného telefónu môže spôsobovať epileptické záchvaty alebo stratu vedomia a môžu byť nebezpečné pre vás a iné osoby. V prípade, že priamo zažijete alebo používaním inteligentného telefónu spôsobíte iným akúkoľvek dezorientáciu, stratu vedomia, zášklby, kŕče či iné neúmyselné pohyby, ihneď prestaňte používať inteligentný telefón a poraďte sa s lekárom. Kontrolka LED sa nachádza na prednej strane inteligentného telefónu, a to v pravom hornom rohu. Ak váš model inteligentného telefónu obsahuje fotoaparát, clona LED objektívu fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane inteligentného telefónu, a to nad objektívom fotoaparátu alebo vpravo od neho. Ak mávate epileptické záchvaty alebo straty vedomia, pred použitím inteligentného telefónu sa poraďte s lekárom.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentný telefón nepoužívajte počas jazdy pokiaľ nie je zákonom povolené používať inteligentný telefón v režime bez použitia rúk (hands-free). Používanie vášho inteligentného telefónu počas šoférovania môže vystaviť vás a druhých veľkému riziku nehody, ktorá môže spôsobiť vážne zranenie, smrť alebo materiálne škody.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Nepoužívajte inteligentný telefón v prítomnosti chemických výparov, pretože to môže vytvárať riziko požiaru alebo výbuchu.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Svoj inteligentný telefón nelikvidujte v ohni, pretože to môže spôsobiť výbuch, ktorý môže mať za následok vážne zranenie, smrť alebo materiálne škody.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

V lietadlách inteligentný telefón vypnite. Používanie inteligentného telefónu v lietadle by mohlo mať vplyv na prístrojové vybavenie, komunikáciu a prevádzku lietadla; mohlo by rušiť sieť; mohlo by byť inak nebezpečné pre prevádzku lietadla, jej posádku a pasažierov a mohlo by byť nezákonné.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentné telefóny nie sú bezvýhradne bezpečné a nemôžu sa používať v prítomnosti výbušných výparov, výbušného prachu alebo iných výbušných chemikálií. Iskry v takýchto prostrediach by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar, ktorý môže spôsobiť vážne zranenie, smrť alebo materiálne škody.

Bezpečné používanie inteligentného telefónu

 • Na inteligentný telefón neumiestňujte ťažké predmety.
 • Nepokúšajte sa modifikovať alebo opravovať inteligentný telefón.
 • Nepokúšajte sa zakryť alebo zatlačiť predmety do otvorov na inteligentnom telefóne, pokiaľ vás k tomu nevyzýva dokumentácia inteligentného telefónu dodávaná spoločnosťou BlackBerry. Tento úkon by mohol spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
 • Nedotýkajte sa dotykovej obrazovky ostrými predmetmi.
 • Nevyvíjajte na dotykovú obrazovku nadmerný tlak.
 • Inteligentný telefón alebo príslušenstvo inteligentného telefónu nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad pri vani alebo umývadle, vo vlhkom suteréne či pri bazéne).
 • Inteligentný telefón ani príslušenstvo inteligentného telefónu nikdy nepokladajte na nestabilný povrch. Inteligentný telefón a príslušenstvo inteligentného telefónu by mohli spadnúť a potenciálne spôsobiť závažné poranenie, prípadne môže dôjsť k vážnemu poškodeniu inteligentného telefónu alebo príslušenstva inteligentného telefónu.
 • Obrazovka inteligentného telefónu je vyrobená zo skla. Pri páde inteligentného telefónu alebo pri vyvíjaní nadmerného tlaku na sklo by mohlo dôjsť k jeho puknutiu alebo prasknutiu. V prípade puknutia alebo prasknutia skla sa ho nedotýkajte, pokým nebude opravené.
 • Pri používaní inteligentného telefónu si dávajte časté prestávky. Ak pri používaní inteligentného telefónu pocítite napätie na krku, pleciach, ramenách, zápästiach, rukách (vrátane prstov a palca) či iných častiach tela, okamžite ukončite prácu s ním. Ak toto napätie pretrváva, obráťte sa na lekára.
UPOZORNENIE:
Toto zariadenie obsahuje laserový produkt LED triedy 1. Pri používaní ovládacích prvkov alebo úprav, či vykonávaní procedúr iných ako tých, ktoré sú špecifikované dizajnom produktu/testovaním, môže dôjsť k vystaveniu sa nebezpečnému výstupnému výkonu laserového žiarenia LED.

Ochrana pred elektrickým prúdom

Smartfón nabíjajte pomocou príslušenstva na nabíjanie dodaného BlackBerry alebo schváleného spoločnosťou BlackBerry na použitie s týmto smartfónom. Nepoužívajte nabíjacie zariadenia, ktoré nie sú v súlade s certifikáciou CTIA požiadaviek na zhodu batériových systémov (Requirements for Battery System Compliance) IEEE Std 1725, pretože môžu predstavovať riziko vzniku požiaru, výbuchu, úniku batériovej kvapaliny alebo iné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo spôsobiť vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo materiálne škody a môže spôsobiť ukončenie platnosti všetkých záruk.

Schválené modely príslušenstva na nabíjanie pre inteligentný telefón BlackBerry Passport

Nabíjacie káble: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Sieťové nabíjačky na striedavý prúd: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Nabíjačky batérie: HDW-54535-001

Nabíjacie príslušenstvo dodané so smartfónom alebo akékoľvek iné nabíjacie príslušenstvo schválené spoločnosťou BlackBerry používajte len s typom zdroja napájania označenom na štítku. Pred použitím akéhokoľvek zdroja napájania skontrolujte, či je napätie siete zhodné s napätím vyznačeným na zdroji napájania. Smartfón pripájajte len k adaptérom s certifikáciou CTIA, produktom, ktoré sú označené logom USB-IF, prípadne tým, ktoré dokončili program súladu s USB-IF.

Nepreťažujte napájacie zásuvky, predlžovacie káble alebo rozdvojky, mohlo by nastať riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Aby sa znížilo riziko poškodenia kábla alebo zástrčky, keď odpájate nabíjacie príslušenstvo zo sieťovej zásuvky alebo rozdvojky, ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Nedovoľte, aby niekto stúpol na napájací kábel alebo ho priškrtil, najmä na rozdvojke a bode, kde sa napájací kábel pripája do inteligentného telefónu. Vždy napájací kábel veďte spôsobom, ktorý zníži riziko zranenia tretích osôb, napr. v dôsledku zakopnutia alebo uškrtenia. Pri búrke sprevádzanej bleskami alebo ak nabíjacie príslušenstvo nepoužívate, odpojte ho. Nepoužívajte nabíjacie príslušenstvo vo vonkajších priestoroch alebo na miestach vystavených prírodným živlom.

Pre ďalšie informácie o pripojení sieťového napájania si pozrite dokumentáciu dodanú s inteligentným telefónom.

Ak chcete zakúpiť príslušenstvo pre váš inteligentný telefón, kontaktujte vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo navštívte lokalitu www.shopblackberry.com.

Bezpečnosť batérie

Váš inteligentný telefón obsahuje nevymeniteľnú lítium-iónovú batériu. Batériu sa nepokúšajte vymieňať. Výmena batérie zruší platnosť obmedzenej záruky na váš inteligentný telefón a mohla by spôsobiť poškodenie batérie.

Batéria môže pri nesprávnej manipulácii spôsobiť požiar, explóziu, popáleniny chemikáliami alebo iné ohrozenie. Zabráňte kontaktu batérie s kvapalinami. Batériu nezahrievajte nad teplotu 60 °C (140 °F). Ak by sa batéria zahriala nad teplotu 60 °C (140 °F), mohla by sa vznietiť alebo vybuchnúť.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Inteligentný telefón a batériu nevystavujte ohňu alebo iným externým zdrojom tepla, ako sú napríklad horúce platne, vrchné časti sporákov, radiátory, alebo piecky, keďže to môže spôsobiť požiar či explóziu.

Táto schéma zobrazuje prvky, ktoré sú popísané v nasledujúcom texte.

Nepokúšajte sa do batérie vložiť cudzie predmety. Batériu sa nepokúšajte prerobiť, nerozoberajte ju, nemodifikujte, nestláčajte ani ju neprepichujte. Ak sa batéria prerobí, rozoberie, modifikuje, pomliaždi, perforuje, alebo akokoľvek inak pozmení, okamžite ju prestaňte používať.

Nedovoľte, aby sa batéria skratovala alebo aby sa kontaktov batérie dotkli kovové či vodivé predmety.

UPOZORNENIE:
Batériu sa nepokúšajte vymieňať. BlackBerry špecifikuje batérie pre použitie v inteligentných telefónoch v súlade s IEEE Std 1725. Použitie akýchkoľvek iných batérií môže predstavovať riziko vzniku požiaru, výbuchu, úniku batériovej kvapaliny alebo iné nebezpečenstvo. Dbajte na to, aby ste použité batérie likvidovali v súlade s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.
Ikona chýbajúcej batérie Ikona chyby batérie

Keď sa na vašom inteligentnom telefóne zobrazí jedna z týchto ikon, došlo k chybe batérie alebo pripojenia batérie. Svoj inteligentný telefón odovzdajte kvalifikovanému servisnému stredisku na opravu.

Bezpečné jazdenie a kráčanie

Inteligentný telefón nepoužívajte počas šoférovania. Na riadenie automobilu sa plne sústreďte. Bezpečná jazda je vašou hlavnou zodpovednosťou. V oblastiach, kde jazdíte, ste zodpovední za znalosť a dodržiavanie zákonov a predpisov týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení.

Pred jazdou vozidlom uložte váš inteligentný telefón na bezpečné miesto. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nepokladajte inteligentný telefón ani žiadne príslušenstvo nad airbag, ani do priestoru vystrelenia airbagu. Ak sa airbag nafúkne, môže dôjsť k vážnemu poraneniu.

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Podrobnosti prekonzultujte s výrobcom vášho vozidla alebo jeho zástupcom. Ak do vozidla pridáte nejaké zariadenie, tiež by ste sa mali poradiť s výrobcom tohto zariadenia o informáciách o rádiofrekvenčných signáloch.

Nepoužívajte inteligentný telefón počas chôdze alebo pri účasti na akejkoľvek aktivite, ktorá vyžaduje vašu plnú pozornosť. Nepozornosť voči doprave alebo iným nebezpečenstvám, ktoré hrozia chodcom, môže mať za následok vážne zranenia, smrť alebo materiálne poškodenie.

Príslušenstvo

Pre použitie s týmto konkrétnym modelom inteligentného telefónu používajte len príslušenstvo odporúčané spoločnosťou BlackBerry. Pri použití neodporúčaného príslušenstva môže dôjsť k zrušeniu platnosti akéhokoľvek osvedčenia alebo záruky, tiež k znefunkčneniu inteligentného telefónu a môže to byť nebezpečné.

Odporúčania na nosenie: Váš smartfón sa nemusí dodávať s puzdrom, resp. príslušenstvom na nosenie. Ak smartfón nosíte pri tele, vždy ho umiestnite do určeného puzdra vybaveného integrovanou sponou na opasok dodaného alebo schváleného spoločnosťou BlackBerry. Ak na nosenie smartfónu nepoužívate puzdro vybavené integrovanou sponou na opasok, dodané alebo schválené spoločnosťou BlackBerry, tak ho počas používania držte aspoň 15 mm (0,59 palca) od tela. Keď používate dátovú funkciu smartfónu (napríklad e-mailové správy, správy PIN, správy MMS alebo služby prehliadača), s káblom USB alebo bez neho, držte smartfón aspoň 15 mm (0,59 palca) od tela. Pri používaní príslušenstva, ktoré nebolo dodané alebo schválené spoločnosťou BlackBerry by váš smartfón mohol prekročiť smernice týkajúce sa vystavenia vysokým frekvenciám. To, či v dôsledku vystavenia sa nadmernému pôsobeniu vysokofrekvenčného žiarenia dochádza k dlhodobému zhoršeniu zdravia, je predmetom prebiehajúceho vedeckého skúmania. Viac informácií o vystavení pôsobeniu vysokofrekvenčnému žiareniu nájdete v časti „Informácie o dodržiavaní noriem“ v tomto dokumente.

Väčšina schválených riešení prenášania značky BlackBerry pre inteligentné telefóny (napríklad puzdier, upevňovacích obalov a vakov) obsahuje magnet. Neumiestňujte predmety obsahujúce magnetické pásiky, ako napr. debetné karty, kreditné karty, hotelové prístupové karty, telefónne karty alebo podobné predmety do blízkosti takýchto riešení prenášania. Magnet môže poškodiť alebo vymazať údaje uložené na magnetickom prúžku.

Magnetometer

Inteligentný telefón je vybavený magnetometrom. Magnetometer využívajú aplikácie, ako napr. Compass (Kompas). Magnety alebo zariadenia, ktoré ich obsahujú, napr. puzdrá, slúchadlá, prípadne monitory, môžu mať negatívny vplyv na presnosť magnetometra. Pri stanovovaní polohy sa, predovšetkým v prípade núdze, nespoliehajte výlučne na aplikácie využívajúce magnetometer.

Médiá

Určité jurisdikcie môžu obmedzovať alebo zakazovať používanie niektorých funkcií inteligentného telefónu. Pri snímaní, spracovávaní alebo používaní obrázkov dodržiavajte bez obmedzenia všetky zákony, nariadenia, postupy a zásady, všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa autorských práv, ochrany osobných údajov, obchodných tajomstiev alebo bezpečnosti, ktoré by mohli platiť vo vašej jurisdikcii. Dodržiavajte osobné práva ostatných. Ochrana autorských práv vám môže zakazovať kopírovanie, úpravu, prenos alebo preposielanie niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) či iného obsahu.

Zvukové súbory: Pri počúvaní zvukových súborov pri vysokej hlasitosti (najmä cez slúchadlá) môže dôjsť k trvalej poruche sluchu. Nezvyšujte hlasitosť v slúchadlách, ak chcete prehlušiť hluk v okolí. Ak vám bude zvoniť v ušiach alebo začujete tlmený hovor, obráťte sa na lekára.

Obrázok znázorňujúci varovanie týkajúce sa straty sluchu.

Fotoaparát: Ak je váš inteligentný telefón vybavený fotoaparátom, nesmerujte ho priamo na slnko ani iné silné svetelné zdroje. Mohlo by to vážne poškodiť váš zrak alebo inteligentný telefón. Pri používaní blesku fotoaparátu udržiavajte clonu LED blesku fotoaparátu vo vzdialenosti najmenej 50 cm (19,69 palca) od očí snímanej osoby.

Anténa

Používajte len dodanú integrovanú anténu. Neoprávnené úpravy alebo prídavky na anténe by mohli spôsobiť poškodenie smartfónu a porušiť právne predpisy Federálnej komunikačnej komisie (Federal Communications Commission, FCC) USA.

Rušenie s elektronickými zariadeniami

Najmodernejšie elektronické zariadenia sú tienené pred signálmi rádiových frekvencií. Niektoré elektronické zariadenia však nemusia byť tienené pred rádiofrekvenčnými signálmi z inteligentného telefónu.

Kardiostimulátory: Ak máte nejaké otázky týkajúce sa vplyvu rádiofrekvenčných signálov na váš kardiostimulátor, obráťte sa na lekára alebo výrobcu kardiostimulátora. Overte si, či používate inteligentný telefón v súlade s bezpečnostnými požiadavkami pre konkrétny kardiostimulátor, ktoré môžu zahrňovať aj nasledovné požiadavky: Vždy noste inteligentný telefón viac ako 20 cm (7,88 palca) od kardiostimulátora, ak je inteligentný telefón spustený, nenoste váš inteligentný telefón v náprsnom vrecku a používajte ucho oproti kardiostimulátoru pre prijímanie hovorov a telefonovanie, aby ste minimalizovali potenciálne rušenie. Ak máte akýkoľvek dôvod sa domnievať, že sa uskutočňuje rušenie, okamžite vypnite všetky bezdrôtové pripojenia na inteligentnom telefóne a poraďte sa s lekárom.

Načúvacie prístroje: Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie niektorých načúvacích prístrojov. V prípade, že k takémuto rušeniu dôjde, obráťte sa na svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo kontaktujte výrobcu vášho načúvacieho prístroja, aby ste sa poradili o alternatívach.

Smartfón obsahuje magnetometer, ktorý využívajú aplikácie, ako napr. Compass (Kompas). Ak aplikácia využívajúca magnetometer spôsobí rušenia vášho načúvacieho prístroja, aplikáciu ukončite.

Iné lekárske zariadenia: Ak používate nejaké iné osobné lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu vášho zariadenia a zistite, či je primerane tienené pred vplyvom externej rádiofrekvenčnej energie. Tieto informácie vám môže pomôcť získať aj váš lekár.

Zdravotné zariadenia: V zdravotníckych zariadeniach vypnite všetky bezdrôtové pripojenia na inteligentnom telefóne , ak vám akékoľvek nariadenia vyvesené v týchto oblastiach tak prikazujú. Nemocnice alebo zdravotné zariadenia môžu používať prístroje, ktoré by mohli byť citlivé na externú rádiofrekvenčnú energiu.

Lietadlá: Nariadenia organizácií Federal Aviation Administration (FAA) a Federal Communications Commission (FCC) zakazujú používanie rádiových modulov bezdrôtových zariadení vo vzduchu. Pred nastúpením do lietadla vypnite všetky bezdrôtové pripojenia na svojom smartfóne. Účinok používania smartfónu so zapnutými bezdrôtovými pripojeniami v lietadle nie je známy. Takéto používanie by mohlo mať vplyv na prístrojové vybavenie, komunikáciu a prevádzku lietadla, mohlo by rušiť sieť, mohlo by byť inak nebezpečné pre prevádzku lietadla a mohlo by byť nezákonné. Pri vypnutých bezdrôtových pripojeniach na smartfóne používajte len také aplikácie zariadenia, ktoré nevyužívajú rádiový modul a sú v súlade s nariadeniami leteckých spoločností pre elektronické zariadenia.

Nebezpečné oblasti

Inteligentný telefón nie je bezvýhradne bezpečné zariadenie a nie je vhodné pre používanie v nebezpečných prostrediach, kde sa vyžadujú zariadenia so zabezpečením pred iskrením. Tieto prostredia zahŕňajú bez obmedzenia miesta s prítomnosťou výfukových plynov, situácie s prítomnosťou výbušných plynov, prevádzku jadrových elektrární, navigácie lietadiel alebo komunikačné služby, riadenie vzdušného priestoru a podporu života alebo zbraňové systémy.

Potenciálne výbušné atmosféry: Ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite všetky bezdrôtové pripojenia v inteligentnom telefóne a riaďte sa príslušným značením a pokynmi. Iskry v takýchto prostrediach by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar s následným poranením či dokonca usmrtením osôb.

Prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, nie však vždy, zreteľne označené. Patria k nim miesta ako čerpacie stanice alebo benzínové pumy, spodné paluby lodí, palivové alebo chemické prepravné alebo skladové zariadenia, vozidlá využívajúce skvapalnené ropné plyny (napríklad propán alebo bután); miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo drobné častice, napr. obilný, prachový alebo kovový prášok a akékoľvek iné oblasti, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla.

Nepoužívajte telefón na inteligentnom telefóne na ohlasovanie úniku plynu, ak ste v blízkosti úniku. Vzdiaľte sa a zavolajte z bezpečného umiestnenia, ak je telefón dostupný a aktivujte svoj inteligentný telefón.

Odpaľovacie oblasti: Keď sa nachádzate v „odpaľovacej oblasti“ alebo oblasti, ktorá signalizuje, že dvojsmerové rádiá by sa mali vypnúť, aby sa predišlo rušeniu odpaľovacej prevádzky, vypnite všetky bezdrôtové pripojenia v inteligentnom telefóne a dodržiavajte príslušné značenie a pokyny.

Teploty prevádzky a skladovania

Inteligentný telefón a cestovná nabíjačka sú navrhnuté na prevádzku a skladovanie v rozsahu teplôt uvedených nižšie:

Prevádzka inteligentného telefónu: 0 až 35 °C (32 až 95 °F)

Skladovanie inteligentného telefónu (menej ako 3 mesiace): -20 až 35 °C (-4 až 95 °F)

Skladovanie inteligentného telefónu (viac ako 3 mesiace): 22 až 28 °C (71,6 až 82,4 °F)

Prevádzka nabíjačky: 0 až 35 °C (32 až 95 °F)

Skladovanie nabíjačky: -30 až 75 °C (-22 až 167 °F)

Používanie alebo skladovanie inteligentného telefónu alebo jeho príslušenstva mimo odporúčané rozpätie teplôt môže spôsobiť, že sa zariadenie prehreje a spôsobí riziko vážneho zranenia, alebo smrti a môže tiež poškodiť inteligentný telefón, príslušenstvo alebo lítiovo-iónovú batériu.

Inteligentný telefón alebo príslušenstvo inteligentného telefónu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, regenerátory tepla, sporáky či iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. Ak sa chystáte inteligentný telefón nepoužívať dva týždne a viac, vypnite jeho napájanie.

Oprava a čistenie inteligentného telefónu

Čistenie: V blízkosti inteligentného telefónu alebo príslušenstva k inteligentnému telefónu, vrátane batérie, nepoužívajte tekutiny, aerosólové čistiace prípravky alebo rozpúšťadlá. Na čistenie používajte len suchú mäkkú tkaninu. Pred čistením inteligentného telefónu alebo nabíjacieho príslušenstva odpojte všetky káble od počítača a vytiahnite nabíjacie príslušenstvo z elektrickej zásuvky.

Oprava: Nepokúšajte sa pozmeňovať, rozoberať inteligentný telefón alebo akékoľvek nabíjacie príslušenstvo alebo vykonávať ich servis. Nepokúšajte sa vymeniť nevymeniteľnú batériu. Opravy a výmeny batérie vo vašich inteligentných telefónoch a nabíjacom príslušenstve by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál, ktorý by mal používať iba batérie špecifikované spoločnosťou BlackBerry pre použitie v konkrétnom modeli inteligentného telefónu.

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, odpojte napájacie káble od počítača alebo elektrickej zásuvky a opravu inteligentného telefónu prenechajte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
 • Napájacia šnúra, zástrčka alebo konektor sa poškodili.
 • Do inteligentného telefónu alebo nabíjacieho príslušenstva sa vyliala tekutina alebo spadli predmety.
 • Inteligentný telefón alebo nabíjacie príslušenstvo boli vystavené dažďu alebo vode.
 • Inteligentný telefón alebo nabíjacie príslušenstvo sa zohriali a sú na dotyk veľmi horúce.
 • Inteligentný telefón alebo nabíjacie príslušenstvo spadli alebo sa inak poškodili.
 • Inteligentný telefón alebo nabíjacie príslušenstvo nefunguje normálne podľa pokynov v užívateľskej dokumentácii.
 • Inteligentný telefón alebo nabíjacie príslušenstvo prejavuje výrazné zmeny vo výkone.

Aby ste zredukovali riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v užívateľskej dokumentácii pre inteligentný telefón . Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohlo viesť k poškodeniu a často vyžaduje ďalšiu prácu kvalifikovaného technika na opätovné nastavenie inteligentného telefónu , nabíjacieho príslušenstva alebo iného príslušenstva pre normálnu prevádzku.

Nedodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov v užívateľskej príručke pre inteligentný telefón zruší platnosť obmedzenej záruky, a to by mohlo viesť k zastaveniu alebo zamietnutiu poskytovania služieb vinníkovi, k právnej žalobe alebo obom prípadom.

Likvidácia inteligentného telefónu a batérie

Obrázok zakázaného odpadkového koša

Inteligentný telefón ani batériu nevhadzujte do odpadových košov v domácnosti alebo do ohňa.

Obrázok loga recyklácie

Inteligentný telefón a batéria sú v príslušných zariadeniach recyklovateľné. Tento symbol neoznačuje použitie recyklovaných materiálov.

Informácie o recyklácii batérií získate na telefónnom čísle 1-800-822-8837

V USA a Kanade môžete recyklovať inteligentný telefón a batériu prostredníctvom programu Call2Recycle. Ak chcete získať ďalšie informácie, v USA navštívte stránku www.call2recycle.org a v Kanade www.call2recycle.ca.

Ohľadom informácii o vrátení inteligentného telefónu a príslušenstva k BlackBerry za účelom recyklácie a bezpečnej likvidácie navštívte prostredníctvom internetového prehliadača počítača adresu www.blackberry.com/recycling alebo https://tradeup.blackberry.com. V niektorých oblastiach fungujú recyklačné programy a programy výkupu.

Ak sa tieto programy neponúkajú pre vašu oblasť, overte si u miestnej správy predpisy, ktoré sa týkajú správnej likvidácie elektroniky.

Inteligentný telefón a batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa likvidácie takýchto typov článkov.

Informácie o zhode

Vystavenie rádiofrekvenčným signálom

Rádiový modul smartfónu tvorí nízkovýkonný rádiový vysielač a prijímač. Spĺňa smernice a obmedzenia Federálnej komunikačnej komisie (Federal Communications Commission, FCC), organizácie Industry Canada (IC), smernice Rady Európskej únie i ostatné príslušné medzinárodné smernice vzťahujúce sa na bezpečné hladiny vystavenia vysokofrekvenčným signálom pre bezdrôtové zariadenia. Tieto smernice vypracovali nezávislí vedeckí odborníci, vládne inštitúcie a organizácie, vrátane Inštitútu pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc; IEEE), Národnej rady pre ochranu pred vyžarovaním a merania (National Council on Radiation Protection and Measures, NCRP) a Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP).

Aby sa zachovala zhoda so smernicami a obmedzeniami organizácií FCC, IC, EÚ a inými príslušnými medzinárodnými smernicami a obmedzeniami v oblasti vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu určitej frekvencie, noste smartfón minimálne 1,5 cm (0,59 palca) od tela. Pri nosení smartfónu na tele používajte len príslušenstvo vybavené sponou na opasok dodané alebo schválené spoločnosťou BlackBerry. Ak použijete príslušenstvo pre nosenie na tele, ktoré nedodala spoločnosť BlackBerry, overte si, či neobsahuje kov, a smartfón udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (0,59 palca) od tela.

Na zníženie stupňa vystavenia rádiovej frekvencii: (i) inteligentný telefón používajte na miestach so silným bezdrôtovým signálom; (ii) používajte funkcie v režime bez použitia rúk (hands-free); a (iii) skráťte čas hovorov posielaním e-mailov, textových správ alebo BBM správ.

Špecifické údaje o koeficiente absorpcie

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SPĹŇA ŠTÁTNE POŽIADAVKY NA VYSTAVENIE SA RÁDIOVÝM VLNÁM, KEĎ SA POUŽÍVA PODĽA POKYNOV V TEJTO ČASTI.

Smartfón je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity pre vystavenie sa energiám vysokých frekvencií (VF) stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (Federal Communications Commission, FCC) vlády USA a odporúčané Radou Európskej únie, keď sa používa podľa pokynov v predchádzajúcej časti. Tieto limity sú súčasťou všeobecných smerníc a stanovujú povolené úrovne vysokofrekvenčnej energie pre bežnú populáciu. Tieto smernice sú založené na štandardoch, ktoré vyvinuli nezávislé vedecké organizácie pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií. Norma vystavenia pre bezdrôtové zariadenia využíva mernú jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (alebo SAR). Limit SAR stanovený organizáciou FCC je 1,6 W/kg*. Limit SAR odporúčaný Radou Európskej únie je 2,0 W/kg**. Testy na SAR sa uskutočňujú pomocou štandardných prevádzkových stanovísk špecifikovaných organizáciou FCC so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej hladine výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR stanovuje pri najvyššej certifikovanej hladine výkonu, skutočná úroveň SAR zariadenia pri prevádzke môže byť značne nižšia ako maximálna hodnota. Je to preto, lebo zariadenie je skonštruované na prevádzku pri rôznych hladinách výkonu, aby sa využíval len taký výkon, ktorý je potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie ste k anténe bezdrôtovej základňovej stanice, tým nižší je výstupný výkon.

Najvyššia nameraná hodnota MAI pre tento inteligentný telefón v polohe pri uchu je:

Inteligentný telefón

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

MAI (W/kg) na 1 g (India)

MAI (W/kg) na 10 g (R&TTE)

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Najvyššia nameraná hodnota SAR pre tento mobilný telefón v puzdre schválenom spoločnosťou BlackBerry so sponou na opasok vo vzdialenosti 1,5 cm (0,59 palca) od tela je:

Inteligentný telefón

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

MAI (W/kg) na 1 g (India)

MAI (W/kg) na 10 g (R&TTE)

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Pri prevádzke v režime mobilného hotspotu je najvyššia hodnota SAR pre tento smartfón:

Inteligentný telefón

SAR (W/kg) na 1 g (FCC/IC)

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW)

1,44

Merania vykonávané na tele (odporúčané odstupy) sa medzi jednotlivými modelmi bezdrôtových zariadení vrátane smartfónov odlišujú v závislosti od dodaného alebo dostupného príslušenstva a príslušných požiadaviek organizácií FCC, IC a Rady Európske Únie.

FCC udeľuje oprávnenie k zariadeniu pre tento smartfón na základe posudzovaných hladín SAR, ktoré spĺňajú smernicu FCC o emisiách vysokofrekvenčných signálov, keď sa smartfón používa podľa pokynov v tejto časti. Informácie o SAR na smartfóne sú v evidencii FCC a možno ich nájsť v sekcii Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea po vyhľadaní FCC ID vášho smartfónu uvedeného nižšie.

Inteligentný telefón

FCC ID

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW)

L6ARGY180LW

Ďalšie informácie o MAI možno nájsť na adrese www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) alebo www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm na internetovej stránke Telekomunikačného úradu Ministerstva vnútra a komunikácií (MIC).

___________________________________

* V USA a Kanade je limitom MAI pre mobilné zariadenia používané na verejnosti hodnota 1,6 wattu/kg (W/kg) spriemerovaná na 1 g tkaniva tela alebo hlavy (4,0 W/kg spriemerovaná na 10 g tkaniva pre končatiny - ruky, zápästia, členky a nohy).

** V Európe je limitom MAI pre mobilné zariadenia používané na verejnosti hodnota 2,0 wattu/kg (W/kg) spriemerovaná na 10 g tkaniva tela alebo hlavy (4,0 W/kg spriemerovaná na 10 g tkaniva pre končatiny - ruky, zápästia, členky a nohy). Štúdie naznačujú, že štandard zahrňuje významnú mieru bezpečnosti na dodatočnú ochranu pre verejnosť a zodpovednosť za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Vyhlásenie o zhode FCC (Spojené štáty americké)

FCC trieda B časť 15

Tento inteligentný telefón plní časť 15 pravidiel úradu Federal Communications Commission (FCC). Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) tento inteligentný telefón nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) tento inteligentný telefón musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia spôsobovaného neželanou činnosťou.

UPOZORNENIE:
Zmeny alebo modifikácie tohto zariadenia, ktoré výslovne neschváli subjekt zodpovedný za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa využívať toto zariadenie.

Toto zariadenie bolo testované a splnilo limity digitálneho zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obydliach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať energiu vysokej frekvencie a, ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov výrobcu, môže spôsobovať rušenie škodlivé pre rádiovú komunikáciu.

Neexistuje však žiadna záruka, že rušenie sa v určitej inštalácii neobjaví. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasovému alebo televíznemu príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča odstrániť rušenie jedným z nasledovných opatrení: preorientujte alebo presuňte anténu prijímača, zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom, pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je ten, v ktorom je pripojený prijímač, alebo požiadajte predajcu, alebo skúseného rádiového či televízneho technika o pomoc.

Informácie pre USA týkajúce sa požiadaviek Federálnej komunikačnej komisie (Federal Communications Commission ,„FCC“) pre kompatibilitu bezdrôtových zariadení s načúvacími prístrojmi

Keď sa bezdrôtové zariadenia používajú v blízkosti načúvacích zariadení (napr. načúvacích prístrojov a slimákovitých implantátov), užívatelia môžu začuť bzukot, hukot alebo kvílenie. Niektoré načúvacie zariadenia sú voči takémuto rušeniu odolnejšie ako iné a bezdrôtové zariadenia sa tiež odlišujú v intenzite rušenia, ktoré vytvárajú.

Odvetvie bezdrôtových telefónov vyvinulo klasifikáciu, ako pomôcku pre užívateľov načúvacích zariadení pri určovaní kompatibility bezdrôtových zariadení s ich načúvacími zariadeniami. Neboli hodnotené všetky bezdrôtové zariadenia. Bezdrôtové zariadenia, ktoré sú klasifikované, budú mať svoju klasifikáciu zobrazenú na škatuli spolu s ostatnými podstatnými homologizačnými značkami.

Hodnotenia nie sú zárukami. Výsledky sa môžu líšiť podľa načúvacieho zariadenia a stupňa straty sluchu užívateľa. Ak je vaše načúvacie zariadenie citlivé na rušenie, pravdepodobne nebudete môcť úspešne používať klasifikované bezdrôtové zariadenie.

Najlepším spôsobom, ako ho zhodnotiť pre vaše osobné potreby, je konzultovať s lekárom a ušným lekárom a otestovať bezdrôtové zariadenie.

Tento smartfón bol testovaný a určený ako vhodný na použitie s načúvacími prístrojmi pre niektoré z bezdrôtových technológií, ktoré tento smartfón používa. V tomto smartfóne sa však môžu používať aj iné bezdrôtové technológie, ktoré neboli testované na použitie s načúvacími prístrojmi. Je dôležité, aby ste dôkladne preskúšali rôzne funkcie svojho smartfónu na rôznych miestach a zistili, či pri jeho používaní s načúvacím prístrojom alebo kochleárnym implantátom nepočujete žiadny rušiaci šum. Ohľadom zásad jeho vrátenia a výmeny a tiež ohľadom informácií o kompatibilite načúvacieho prístroja kontaktujte svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Na čom sú založené klasifikácie

Klasifikácie M: Bezdrôtové zariadenia klasifikované ako M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a menej pravdepodobne vytvárajú rušenie načúvacím zariadeniam ako neoznačené bezdrôtové zariadenia. M4 je lepšie alebo vyššie z týchto dvoch klasifikácií.

Klasifikácie T: Bezdrôtové zariadenia klasifikované ako T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a sú pravdepodobnejšie použiteľné s telefónnou cievkou načúvacieho zariadenia („T prepínač“ alebo „Telefónny prepínač“) ako neklasifikované bezdrôtové zariadenia. T4 je lepšie alebo vyššie z týchto dvoch klasifikácií. (Nie všetky načúvacie zariadenia obsahujú telefónnu cievku.)

Na načúvacích zariadeniach je možné merať odolnosť aj k tomuto typu rušenia. Najlepšie výsledky pre vaše načúvacie zariadenie nájdete po konzultácii s výrobcom načúvacieho zariadenia alebo ušným lekárom. Čím je váš načúvací prístroj odolnejší, tým menej pravdepodobne zaznamenáte rušenie z bezdrôtových zariadení.

Ďalšie informácie o uskutočnených aktivitách FCC týkajúcich sa bezdrôtových zariadení kompatibilných s načúvacími prístrojmi a iných krokoch vykonaných zo strany FCC na zaistenie, že postihnuté osoby budú mať prístup k telekomunikačným službám, nájdete na lokalite www.fcc.gov/cgb/dro.

Certifikácia normy Industry Canada

Tento inteligentný telefón spĺňa normy spoločnosť Industry Canada RSS pre nelicencované zariadenia. Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) tento inteligentný telefón nesmie spôsobovať rušenie a (2) tento inteligentný telefón musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia spôsobovaného neželanou činnosťou inteligentného telefónu.

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW) spĺňa normy organizácie Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN a RSS 210 v rámci čísla certifikácie 2503A-RGY180LW.

Smartfón, ktorý funguje v pásme 5150 – 5250 MHz, je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch, aby sa znížilo riziko škodlivého rušenia s mobilnými satelitnými systémami prevádzkovanými v rovnakom pásme.

Maximálny príjem antény, povolený pre smartfóny v pásmach 5250 – 5350 MHz a 5470 – 5725 MHz musí spĺňať limit EIRP.

Maximálny príjem antény, povolený pre smartfóny v pásmach 5725 – 5825 MHz musí spĺňať príslušné limity EIRP špecifikované pre prevádzku s protokolom point-to-point alebo bez neho.

Nezabudnite, že hlavnými používateľmi (teda prioritnými používateľmi) pásiem 5250 – 5350 MHz a 5650 – 5850 MHz sú vysoko výkonné radary a tieto radary môžu spôsobiť rušenie a/alebo poškodenie smartfónov LE-LAN.

Súlad s Triedou B

Tento inteligentný telefón spĺňa limity Triedy B pre rádiové hlukové emisie, ako je uvedené v štandarde pre zariadenia spôsobujúce interferenciu s názvom „Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement“ (Zariadenie informačných technológii – limity a spôsoby merania) ICES-003 Industry Canada.

Zhoda s reguláciami EÚ

Spoločnosť BlackBerry týmto vyhlasuje, že tento inteligentný telefón spĺňa základné požiadavky a iné platné ustanovenia smernice o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TTE) 1999/5/ES.

Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1 (číslo modelu RGY181LW): Označenie CE 0168

Vyhlásenie o zhode podľa smernice 1999/5/ES (HG č. 88/2003) je k dispozícii na nahliadnutie na adrese www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Ak vlastníte inteligentný telefón s podporou rozhrania Wi-Fi, váš inteligentný telefón je možné prevádzkovať v  sieťach Wi-Fi vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Toto zariadenie sa smie používať v Turecku.

Úradný vestník s rozhodnutím Európskej komisie z 12. februára 2007 uvádza, že vo frekvenčnom pásme 5,150 až 5,350 GHz budú systémy bezdrôtového prístupu (WAS) vrátane rádiových lokálnych sietí (RLAN) obmedzené na interiérové použitie. Keďže sa vytvorenie siete vykonáva v rámci domény bezdrôtového prístupového bodu v hlavnom zariadení, smartfón nikdy neinicializuje vytvorenie siete ani sa nepripojí k sieti v režime ad-hoc vo frekvenčnom pásme 5,150 až 5,350 GHz.

Doplnková zhoda s reguláciami

Konkrétne podrobnosti o zhode so štandardizačnými a regulačnými inštitúciami pre váš inteligentný telefón je možné získať od spoločnosti BlackBerry.

Modul laserového snímača použitý v inteligentnom telefóne je v súlade s nasledujúcou normou Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Ak si chcete pozrieť číslo FCC ID, číslo certifikácie IC a informácie o modeli alebo zhode inteligentného telefónu, posuňte prst z hornej časti úvodnej obrazovky smerom nadol. Ťuknite na položku Settings (Nastavenia) > About (Informácie) a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Regulatory Approvals (Regulačné schválenia).

Informácie o produkte: Inteligentný telefón BlackBerry Passport SQW100-1

Mechanické vlastnosti:

Hmotnosť: približne 194,4 g (6,9 unce) vrátane lítium-iónovej batérie

Rozmery (D x Š x V): 128 x 90,3 x 9,3 mm (5 x 3,6 x 0,4 in.)

3 GB pamäť, 32 GB použiteľného ukladacieho priestoru, slot karty microSD

Nasledujúce vlastnosti modulu laserového snímača sa môžu týkať vášho inteligentného telefónu:

Laserový produkt triedy 1

Maximálny priemerný výkon vyžarovania: 0,18 mW

Technické údaje napájania:

Nevymeniteľná, nabíjateľná, lítiovo-iónové články

Podporuje karty nano SIM 3 V/1,8 V

Kompatibilný port pre synchronizáciu údajov a nabíjanie: micro USB 2.0, micro USB 3.0

Technické údaje mobilného sieťového rádia:

Osempásmová LTE podpora: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz

Päťpásmová HSPA+ podpora: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz

Výkonnostná trieda: Trieda 1 (PCS 1 900), Trieda E2 (PCS 1 900), Trieda 3 (UMTS, LTE)

Vysielacia frekvencia: 704 až 716 MHz, 824 až 849 MHz, 832 až 862 MHz, 880 až 915 MHz, 880 až 950 MHz, 1710 až 1755 MHz, 1710 až 1785 MHz, 1850 až 1910 MHz, 1920 až 1980 MHz, 2500 až 2570 MHz

Prijímacia frekvencia: 734 až 746 MHz, 791 až 821 MHz, 925 až 960 MHz, 1805 až 1880 MHz, 1930 až 1990 MHz, 2110 až 2155 MHz, 2110 až 2170 MHz, 2300 až 2400 MHz, 2570 až 2620 MHz, 2620 až 2690 MHz

Technické údaje sieťového rádia Wi-Fi:

Štandard bezdrôtovej siete LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Vysielacia a prijímacia frekvencia pre IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412 až 2,472 GHz

Vysielacia a prijímacia frekvencia pre IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180 až 5,825 GHz

Technické údaje rádia Bluetooth:

Jednopásmová podpora: ISM 2,4 GHz

Vysielacia a prijímacia frekvencia: 2 402 až 2 480 MHz

Bluetooth Trieda 1

Ak váš inteligentný telefón podporuje technológiu NFC, platia nasledujúce špecifikácie:

Prevádzková frekvencia: 13,56 MHz

Podporované režimy: čítacie/zapisovacie zariadenie, emulácia karty, peer-to-peer

Právne upozornenie

©2015 BlackBerry. Všetky práva vyhradené. Značka BlackBerry® a príslušné ochranné známky, názvy a logá sú majetkom spoločnosti BlackBerry Limited a sú zaregistrované a/alebo používané v USA a krajinách na celom svete. Bluetooth je obchodnou známkou spoločnosti Bluetooth SIG. Call2Recycle je obchodná známka spoločnosti Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association je obchodnou známkou organizácie CTIA - Asociácie bezdrôtových zariadení. GSM je obchodná známka spoločnosti GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, a 802.11n sú obchodné známky Inštitútu pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc). LTE a UMTS sú ochranné známky Európskeho inštitútu pre telekomunikačné štandardy (ETSI). Wi-Fi je obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Táto dokumentácia, vrátane kompletnej dokumentácie, na ktorú je odkazované, ako napríklad dokumentácia poskytnutá alebo sprístupnená sa dodáva „v danom stave“ a bez výhrad, schválenia, garancie, vytvárania záruky alebo akejkoľvek zodpovednosti zo strany spoločnosti BlackBerry Limited a jej sesterských spoločností, ktorých sa vzdávajú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom vo vašej jurisdikcii.

Podmienky používania akéhokoľvek produktu alebo služby od spoločnosti BlackBerry sú uvedené v samostatnej licencii alebo inej dohode so spoločnosťou Blackberry, ktorá sa na ne vzťahuje. NIČ V TEJTO DOKUMENTÁCII NIE JE URČENÉ, ABY NAHRADILO AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ PÍSOMNÉ ZMLUVY ALEBO ZÁRUKY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU BLACKBERRY ZA ČASTI ALEBO AKÝKOĽVEK PRODUKT ALEBO SLUŽBU SPOLOČNOSTI BLACKBERRY, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ OD TEJTO DOKUMENTÁCIE.


BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Spojené kráľovstvo.

Publikované v Kanade.