Skip to content

BlackBerry Passport SQW100-1 Smartphone

RGY181LW

Sikkerhetsinformasjon

Før du tar i bruk BlackBerry-smarttelefonen (heretter kalt smarttelefon) må du lese gjennom dette dokumentet, som inneholder viktig informasjon om regelverk og sikkerhet. Oppbevar dette dokumentet på et sikkert sted, slik at du kan slå opp i det når du måtte ha behov for det.

I noen land er det kanskje restriksjoner på bruk av Bluetooth-aktiverte enheter og trådløse enheter med krypteringsprogramvare. Kontakt de lokale myndighetene hvis du trenger informasjon om eventuelle slike restriksjoner der du bor.

Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/safety.

Du finner oppdatert garantiinformasjon på www.blackberry.com/legal.

Viktige forebyggende sikkerhetstiltak

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Bruk bare godkjente batterier og ladere sammen med smarttelefonen. Hvis du bruker batterier eller ladere som ikke er godkjent av BlackBerry, kan dette medføre risiko for brann eller eksplosjon, som kan forårsake alvorlig skade, dødsfall eller tap av eiendom.

Bruk bare hylstre som er godkjent av BlackBerry. Hvis du bruker hylstre som ikke er godkjent av BlackBerry, kan det forårsake at smarttelefonen overskrider grensene for radiofrekvenseksponering.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Hold smarttelefonen minst 1,5 cm (0,59 tommer) fra kroppen. Når du bærer smarttelefonen inntil kroppen, bør du bare bruke tilbehør som er utstyrt med en integrert beltespenne. Hvis tilbehøret ikke er levert av BlackBerry, må du i tillegg kontrollere at det ikke inneholder metall. Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan smarttelefonen overskride grensene for radiofrekvenseksponering. Det pågår stadig vitenskapelige undersøkelser for å avgjøre hvordan langtidseksponering for radiofrekvenser som overskrider grensene, påvirker helsen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan denne smarttelefonen samsvarer med FCCs retningslinjer for radiofrekvenseksponering, kan du gå til www.fcc.gov/oet/ea/fccid og søke etter FCC-ID-en for smarttelefonen din på listen nedenfor. Du finner FCC-ID-en på baksiden av smarttelefonen.

 • BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW): FCC ID L6ARGY180LW
I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Smarttelefonen er utformet for å brukes i temperaturer fra 0 til 35 °C (32 til 95 °F). Hvis du bruker smarttelefonen i temperaturer utover skalaen som er anbefalt, kan dette forårsake skade på smarttelefonen eller på litiumbatteriet.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke gå ut fra at smarttelefonen alltid virker i nødssituasjoner. De trådløse nettverkene som er nødvendige for å kunne foreta nødanrop eller sende meldinger, er ikke tilgjengelige i alle områder, og det er ikke sikkert at nødnumre, som 911, 112 eller 999, kan koble deg til nødtjenester i alle områder.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Smarttelefonen og smarttelefontilbehøret er ikke ment for barn. Dersom du lar et barn bruke smarttelefonen eller smarttelefontilbehøret, må du holde strengt tilsyn med barnet. Smarttelefonen inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare for barn.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Hold smarttelefonen unna medisinsk utstyr, inkludert pacemakere og høreapparater, da det kan oppstå feil på slikt utstyr som kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall som kan ramme deg eller andre.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Smarttelefonen må ikke komme i kontakt med væske. Det kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk sjokk.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Når du bruker smarttelefonens høyttaler, må du aldri holde smarttelefonen inntil øret. Det kan føre til alvorlig og varig hørselsskade.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Hvis noen utsettes for blinkende lys fra smarttelefonen, kan det føre til epileptiske anfall eller tap av bevissthet, og det kan være farlig for deg eller andre. Hvis du skulle oppleve, eller hvis din bruk av smarttelefonen fører til at andre opplever, forvirring, tap av bevissthet, muskelsammentrekninger, anfall eller ufrivillige bevegelser, må du slutte å bruke smarttelefonen umiddelbart og oppsøke lege. LED-varsellyset finner du foran på smarttelefonen, øverst i høyre hjørne. Hvis smarttelefonmodellen har et kamera, finner du LED-åpningen på kamerablitsen bak på smarttelefonen, til høyre for kameralinsen. Hvis du har lett for å få epileptiske anfall eller miste bevisstheten, bør du kontakte legen din før du bruker smarttelefonen.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke bruk smarttelefonen mens du kjører, med mindre loven tillater bruk av smarttelefonen i håndfrimodus. Hvis du bruker smarttelefonen mens du kjører, er det større fare for at du og andre kan komme ut for ulykker som kan forårsake alvorlige skader, dødsfall eller tap av eiendom.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke bruk smarttelefonen i nærheten av bensingasser. Dette kan medføre brann- eller eksplosjonsfare.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke avhend smarttelefonen ved å brenne den, fordi dette kan føre til en eksplosjon som kan forårsake alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Slå av smarttelefonen om bord i fly. Hvis du bruker smarttelefonen om bord i et fly, kan dette påvirke flyets instrumenter, kommunikasjon og yteevne, det kan forstyrre nettverket og på annen måte være farlig for selve manøvreringen av flyet, mannskapet og passasjerene og kan være ulovlig.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Smarttelefoner er ikke ubetinget sikre i seg selv og skal ikke brukes i nærheten av eksplosive gasser, eksplosivt støv eller andre eksplosive kjemikalier. En gnist i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan føre til personskade, dødsfall eller eiendomsskade.

Sikker bruk av smarttelefonen

 • Ikke plasser tunge gjenstander på smarttelefonen.
 • Ikke prøv å endre eller utføre service på smarttelefonen.
 • Ikke prøv å dekke til eller skyve objekter inn i åpningene på smarttelefonen med mindre du instrueres om det i dokumentasjonen fra BlackBerry for smarttelefonen. Dette kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt.
 • Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
 • Ikke bruk makt på skjermen.
 • Ikke bruk smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen i nærheten av vann (for eksempel et badekar eller en vask, i en våtkjeller eller i nærheten av et svømmebasseng).
 • Ikke plasser smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen på ustabile overflater. Smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade og alvorlig skade på smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen.
 • Skjermen på smarttelefonen er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis smarttelefonen for eksempel faller i bakken eller utsettes for stort trykk mot glasset. Hvis glasset er knust eller sprukket, må du ikke ta på det før skjermen er reparert.
 • Ta pauser jevnlig når du bruker smarttelefonen. Hvis du opplever ubehag i nakken, skuldrene, armene, håndleddene, hendene (inkludert tomlene og fingrene) eller andre kroppsdeler når du bruker smarttelefonen, må du slutte å bruke den umiddelbart. Hvis ubehaget vedvarer, må du oppsøke lege.
OBS:
Enheten inneholder et LED-laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller, innstillinger eller prosedyrer som ikke er spesifisert i utformingen eller testingen av produktet, kan føre til eksponering for helsefarlig avgitt effekt av LED-laserstråling.

Elektrisk sikkerhet

Lad opp smarttelefonen med ladeutstyr fra BlackBerry, eller utstyr som er godkjent for bruk av BlackBerry med denne smarttelefonen. Ikke bruk ladeutstyr som ikke overholder CTIAs sertifiseringskrav for batterisystemoverholdelse for IEEE Std 1725, da dette kan medføre risiko for brann, eksplosjon, batterilekkasje eller andre farer, som kan forårsake alvorlig skade, død eller tap av eiendom, og kan ugyldiggjøre garantier.

Godkjente ladeutstyrsmodeller for BlackBerry Passport-smarttelefonen

Ladekabler: HDW-50071-001, HDW-50071-002, HDW-50071-003, HDW-50071-004, HDW-51800-001, HDW-51800-002, HDW-59105-001, HDW-62449-001, HDW-62449-002

Vekselstrømsladere: HDW-58920-001, HDW-58921-001, HDW-58922-001, HDW-58923-001, HDW-58924-001, HDW-58925-001, HDW-58926-001

Batteriladere: HDW-54535-001

Bruk kun ladeutstyret som fulgte med smarttelefonen, eller annet BlackBerry-godkjent ladeutstyr fra samme strømkildetype som er angitt på enhetens etikett. Før du bruker en strømforsyning av noe slag, må du kontrollere at hovedspenningen er den samme som spenningen som er angitt på strømforsyningen. Smarttelefonen skal kun kobles til CTIA-sertifiserte adaptere, produkter som er merket med USB-IF-logoen, eller produkter som har gjennomgått programmet for USB-IF-overholdelse.

Ikke overbelast strømuttak, skjøteledninger eller stikkontakter, da det kan føre til brann eller elektrisk støt. Du reduserer faren for skade på ledningen eller støpselet ved å dra i støpselet og ikke ledningen når du kobler ladeutstyret fra uttaket eller stikkontakten.

Legg strømledningen slik at den ikke blir tråkket på eller klemt i nærheten av uttaket, stikkontakten og punktet der strømledningen kobles til smarttelefonen. Plasser alltid strømledningen slik at du reduserer faren for personskade ved at noen snubler i den eller får den rundt halsen og kveles. Trekk ut strømledningen for ladeutstyr under tordenvær eller når utstyret ikke er i bruk. Ikke bruk ladeutstyr utendørs eller på steder som er utsatt for vær og vind.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til strømledningen, kan du se dokumentasjonen som fulgte med smarttelefonen.

Hvis du vil kjøpe tilbehør til smarttelefonen, kan du ta kontakt med mobiloperatøren eller gå til www.shopblackberry.com.

Batterisikkerhet

Smarttelefonen inneholder et litiumbatteri som kan tas ut. Ikke forsøk å fjerne batteriet. Hvis du fjerner batteriet, ugyldiggjøres garantien for smarttelefonen, og det kan forårsake skader på batteriet.

Batteriet kan utgjøre en risiko for brann, eksplosjon, kjemisk forbrenning eller annen fare hvis det ikke behandles riktig. Ikke la batteriet komme i kontakt med væske. Ikke utsett batteriet for varme over 60 °C. Hvis du utsetter batteriet for varme over 60 °C, kan det ta fyr eller eksplodere.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke utsett smarttelefonen og batteriet for flammer eller andre eksterne varmekilder, f.eks. varme tallerkener, komfyrtopper, varmeovner eller ovner, da de kan ta fyr eller eksplodere.

I dette diagrammet vises elementene som beskrives i teksten nedenfor.

Ikke forsøk å sette inn fremmede objekter i batteriet. Ikke bygg om, ta fra hverandre, modifiser, klem sammen, bøy, makuler eller stikk hull på batteriet. Hvis batteriet er bygget om, tatt fra hverandre, modifisert, klemt sammen, stukket hull på eller endret på noen måte, må du slutte å bruke det umiddelbart.

Ikke kortslutt batteriet og ikke la metallobjekter eller ledende materialer komme i kontakt med batteriterminalene.

OBS:
Ikke forsøk å fjerne batteriet. BlackBerry angir batterier for bruk i smarttelefoner i samsvar med IEEE Std 1725. Bruk av andre batterier kan medføre risiko for brann, eksplosjon, batterilekkasje eller andre farer. Sørg for å avhende brukte batterier i henhold til anvisningene i dette dokumentet.
Batteri mangler-ikon Batterifeil-ikon

Når et av disse ikonene vises på smarttelefonen, har det oppstått en feil med batteriet eller batteritilkoblingen. Lever smarttelefonen til kvalifisert servicepersonell for reparasjon.

Sikker kjøring og gåing

Ikke bruk smarttelefonen mens du kjører. Hold fullt fokus på kjøringen. Sikker kjøring er det første du må passe på. Du har ansvaret for å kjenne til og følge lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter i området der du kjører.

Oppbevar smarttelefonen på en sikker måte før du kjører. Hvis kjøretøyet har kollisjonspute, må du ikke plassere smarttelefonen eller tilbehør over kollisjonsputen, eller i området der kollisjonsputen kan bli utløst. Hvis kollisjonsputen løses ut, kan det føre til alvorlige skader.

Radiofrekvenssignaler kan påvirke feilaktig monterte eller utilstrekkelig beskyttede elektroniske systemer i motorkjøretøyer. Undersøk med kjøretøyprodusenten eller -forhandleren. Hvis ekstrautstyr er montert i kjøretøyet, bør du også kontakte leverandøren av dette utstyret for å få informasjon om radiofrekvenssignaler.

Ikke bruk smarttelefonen når du går eller er opptatt med en aktivitet som krever all din oppmerksomhet. Hvis du ikke er oppmerksom på kjøretøyer eller andre hindringer for gående i trafikken, kan det resultere i alvorlig personskade, dødsfall eller tap av eiendom.

Tilbehør

Bruk kun tilbehør som er godkjent av BlackBerry for bruk med denne smarttelefonmodellen. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent, kan det ugyldiggjøre eventuelle godkjenninger eller garantier, føre til at smarttelefonen slutter å virke, eller være direkte skadelig.

Bæreløsninger: Det kan hende at smarttelefonen ikke leveres med et hylster (tilbehør festet på kroppen). Hvis du bærer smarttelefonen på kroppen, må du alltid plassere smarttelefonen i et hylster for smarttelefoner som er utstyrt med en integrert beltespenne, og som er levert eller godkjent av BlackBerry. Hvis du ikke bærer smarttelefonen i et hylster med en integrert beltespenne som er levert eller godkjent av BlackBerry, må du holde smarttelefonen minst 1,5 cm fra kroppen når smarttelefonen utfører sendinger. Når du bruker datafunksjonene på smarttelefonen (for eksempel e-postmeldinger, PIN-meldinger, MMS-meldinger eller nettlesertjenester), med eller uten USB-kabel, må du holde smarttelefonen minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis du bruker tilbehør som ikke er levert eller godkjent av BlackBerry, kan det føre til at smarttelefonen overskrider grensene for radiofrekvenseksponering. Det pågår stadig vitenskapelige undersøkelser for å avgjøre hvordan langtidseksponering for radiofrekvenser som overskrider grensene, påvirker helsen. Hvis du vil ha mer informasjon om radiofrekvenseksponering, kan du se delen Overholdelsesinformasjon i dette dokumentet.

De fleste BlackBerry-godkjente bæreløsningene for smarttelefoner (for eksempel hylstre, vesker og tasker) er utstyrt med en magnet. Ikke plasser elementer som inneholder magnetstripekomponenter, for eksempel bankkort, kredittkort, hotellnøkkelkort, telefonkort eller lignende, i nærheten av slike bæreløsninger. Magneten kan skade eller slette data som er lagret i magnetstripen.

Magnetometer

Smarttelefonen har et magnetometer. Magnetometeret brukes av programmer slik som Kompass. Magneter – eller enheter som inneholder magneter, for eksempel hylstre, hodetelefoner eller skjermer – kan ha negativ innvirkning på nøyaktigheten til magnetometeret. Du må ikke stole på programmer som bruker magnetometeret, når du skal fastslå posisjonen din, spesielt i nødstilfeller.

Medier

Enkelte rettsområder kan forby eller begrense bruken av bestemte funksjoner på smarttelefonen. Når du tar, fremkaller eller bruker bilder, må du overholde alle lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer, inkludert, men ikke begrenset til, alle lover som gjelder opphavsrett, personvern, forretningshemmeligheter eller sikkerhet som kan være gjeldende i ditt rettsområde. Respekter andres personlige rettigheter. Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) eller annet innhold.

Lydfiler: Du kan få permanente hørselsskader hvis du hører på lydfiler ved høyt volum, særlig med hodetelefoner. Unngå å øke lydvolumet i hodetelefonene for å stenge ute støyende omgivelser. Hvis du opplever ringing i ørene eller dempet tale, bør du oppsøke lege.

Advarselsbilde for hørselstap.

Kamera: Hvis smarttelefonen har kamera, må du ikke rette kameraet direkte mot sollys eller annet skarpt lys. Det kan forårsake alvorlig skade på øynene eller skade smarttelefonen. Ved bruk av blitsen bør du holde LED-åpningen for blits minst 50 cm fra øynene til motivet.

Antenne

Bruk bare den integrerte antennen som fulgte med enheten. Bruk av uautoriserte antenneløsninger eller andre typer antenner kan skade smarttelefonen og kan i verste fall være et brudd på de amerikanske FCC-forskriftene (Federal Communications Commission).

Forstyrrelser fra elektronisk utstyr

Det meste av dagens elektroniske utstyr er godt beskyttet mot radiofrekvenssignaler. Enkelte typer elektronisk utstyr er imidlertid ikke tilstrekkelig beskyttet mot radiofrekvenssignaler fra smarttelefonen.

Pacemakere: Rådfør deg med en lege eller leverandøren av pacemakeren hvis du har spørsmål om hvordan radiofrekvenssignaler påvirker pacemakeren. Hvis du har en pacemaker, bør du kontrollere at du bruker smarttelefonen i henhold til sikkerhetskravene for den bestemte pacemakeren, som kan inkludere følgende krav: Hold alltid smarttelefonen mer enn 20 cm fra pacemakeren når smarttelefonen er slått på, ikke oppbevar smarttelefonen i brystlommen og bruk motsatt øre i forhold til plasseringen av pacemakeren når du ringer eller mottar samtaler, slik at du minsker faren for potensiell forstyrrelse. Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, må du deaktivere alle trådløse tilkoblinger på smarttelefonen umiddelbart, øyeblikkelig slutte å bruke smarttelefonen og kontakte lege.

Høreapparat: Noen digitale, trådløse enheter kan forstyrre enkelte typer høreapparater. Hvis slike forstyrrelser oppstår, kontakter du leverandøren av trådløstjenesten eller leverandøren av høreapparatet for å diskutere alternative løsninger.

Smarttelefonen har et magnetometer som brukes av enkelte programmer, for eksempel Kompass. Hvis et program som bruker magnetometeret, forårsaker forstyrrelser i høreapparatet, må du lukke programmet.

Andre medisinske enheter: Hvis du bruker andre personlige, medisinske enheter, kontakter du produsenten for å finne ut om den medisinske enheten er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi. Fastlegen kan kanskje bistå med å innhente slik informasjon.

Helseinstitusjoner: Slå av alle trådløse tilkoblinger på smarttelefonen når du befinner deg ved helseinstitusjoner, når reglementet ved slike institusjoner krever dette. Sykehus eller helseinstitusjoner bruker kanskje utstyr som kan være sensitivt for ekstern radiofrekvensenergi.

Luftfartøy: Forskriftene fra FAA (Federal Aviation Administration) og FCC (Federal Communications Commission) forbyr bruk av trådløse enheters radiosendere under flyreiser. Deaktiver alle trådløse tilkoblinger på smarttelefonen før du går om bord i et luftfartøy. Effekten av å bruke smarttelefonen med trådløse tilkoblinger aktivert i et luftfartøy er ukjent. Slik bruk kan påvirke luftfartøyets instrumenter, kommunikasjon og yteevne, det kan forstyrre nettverket, det kan på annen måte sette driften av luftfartøyet i fare, og det kan være ulovlig. Når alle de trådløse tilkoblingene på smarttelefonen er deaktivert, må du bare bruke programmer på enheten som ikke bruker radiosendere, dette i henhold til luftfartsdirektiver for elektroniske enheter.

Farlige områder

Smarttelefonen er ikke en ubetinget sikker enhet, og den må ikke brukes i farlige miljøer der ubetinget sikre enheter er nødvendige, inkludert, uten begrensning, i nærheten av gasser eller eksplosivt støv, i atomkraftanlegg, til flynavigerings- eller flykommunikasjonstjenester, til flytrafikkontroll og førstehjelpstjenester eller i nærheten av våpensystemer.

Områder med potensiell eksplosjonsfare: Hvis du befinner deg i et område med potensiell eksplosjonsfare, må du slå av alle trådløse tilkoblinger på smarttelefonen og følge alle skilt og instruksjoner. En gnist i slike områder kan føre til eksplosjon eller brann, noe som kan føre til personskade og til og med dødsfall.

Områder med potensielt eksplosive atmosfærer er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Slike områder kan være drivstoffpåfyllingsområder, for eksempel bensinstasjoner, det kan være under dekk på båter, lagringsanlegg og transportenheter for drivstoff eller kjemiske midler, kjøretøyer som bruker flytende petroleumsgass, for eksempel propan eller butan, områder der luften inneholder kjemiske stoffer eller partikler, for eksempel fiber, støv eller metallstøv, og andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av motoren til kjøretøyet.

Ikke bruk telefonen på smarttelefonen til å rapportere om en gasslekkasje i nærheten av selve lekkasjen. Forlat området, og ring fra et sikkert sted hvis du har tilgang til telefonen på smarttelefonen.

Sprengningsområder: Når du befinner deg i et sprengningsområde eller i områder med merknad om at all toveis radiokommunikasjon skal slås av, må du deaktivere alle trådløse tilkoblinger på smarttelefonen og følge alle skilt og instruksjoner for å unngå å forstyrre sprengeoperasjoner.

Temperaturer ved drift og oppbevaring

Smarttelefonen og laderen er utformet til å brukes og lagres i temperaturene som er angitt nedenfor:

Bruk av smarttelefonen: 0 til 35 °C

Oppbevaring av smarttelefonen (mindre enn 3 måneder): -20 til 35 °C

Oppbevaring av smarttelefonen (3 måneder eller mer): 22 til 28 °C

Ved bruk av lader: 0 til 35 °C

Oppbevaring av lader: -30 til 75 °C

Hvis du bruker smarttelefonen eller tilbehøret i temperaturer utover skalaen som er anbefalt, kan det føre til at smarttelefonen overopphetes, som kan føre til alvorlige skader eller død, eller som forårsake skade på smarttelefonen, tilbehøret eller litiumbatteriet.

Oppbevar smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen i god avstand fra varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeelementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme. Hvis du ikke skal bruke smarttelefonen på mer enn to uker, bør du slå den av.

Rengjøring og reparasjon av smarttelefonen

Rengjøring: Ikke bruk væske, sprayboksmidler eller løsemidler på eller i nærheten av smarttelefonen eller tilbehøret til smarttelefonen, inkludert batteriet. Rengjør bare med en myk, tørr klut. Koble eventuelle ledninger fra datamaskinen og trekk ut strømledningen til ladeutstyr fra stikkontakten før du rengjør smarttelefonen eller ladeutstyret.

Reparasjon: Ikke forsøke å modifisere, demontere eller reparere smarttelefonen eller ladeutstyret. Ikke forsøk å bytte det ikke-utskiftbare batteriet. Bare kvalifisert personell skal utføre reparasjoner eller bytte av batterier på smarttelefonen eller ladeutstyret, og skal kun benytte batteriet som BlackBerry angir for bruk med smarttelefonmodellen din.

Hvis noe av følgende oppstår, må du koble strømledningene fra datamaskinen eller stikkontakten og levere inn smarttelefonen eller ladeutstyret til service hos kvalifisert personell:
 • Strømledningen, støpselet eller kontakten er skadet.
 • Det kommer væske eller fremmedelementer inn i smarttelefonen eller ladeutstyret.
 • Smarttelefonen eller ladeutstyret utsettes for regn eller vann.
 • Smarttelefonen eller ladeutstyret overopphetes.
 • Smarttelefonen eller ladeutstyret påføres ytre skade.
 • Smarttelefonen eller ladeutstyret fungerer ikke som normalt når instruksjonene i brukerhåndboken følges.
 • Smarttelefonen eller ladeutstyret oppfører seg unormalt under drift.

Du kan redusere faren for brann eller elektrisk støt ved å justere bare de kontrollene som omtales i brukerhåndboken for smarttelefonen. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skader og medfører ofte omfattende ekstraarbeid av kvalifisert personell for å gjenopprette optimal drift av smarttelefonen, ladeutstyret eller annet tilbehør.

Hvis du unnlater å følge sikkerhetsinstruksjonene i brukerhåndboken for smarttelefonen, ugyldiggjøres garantien, og det kan føre til at tjenestene som ytes deg, stoppes midlertidig eller nektes utført, og/eller rettslig forfølgelse.

Smarttelefonen og batterikassering

Bilde av søppelbøtteforbud

Ikke avhend verken smarttelefonen eller batteriet i vanlige søppelbøtter eller ved å brenne dem.

Bilde av gjenvinningslogo

Smarttelefonen og batteriet kan gjenvinnes i egnede anlegg. Dette symbolet angir ikke bruk av gjenvunne materialer.

Ring 1-800-822-8837 for å få informasjon om resirkulering av batteriet.

I USA og Canada kan du resirkulere smarttelefonen og batteriet gjennom Call2Recycle-programmet. Du finner mer informasjon ved å gå til www.call2recycle.org (USA) eller www.call2recycle.ca (Canada).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du leverer smarttelefonen og tilbehøret til BlackBerry for resirkulering og trygg avhending, kan du gå til www.blackberry.com/recycling eller https://tradeup.blackberry.com. Ordningene for resirkulering og innbytting er bare tilgjengelig i visse områder.

Hvis det ikke finnes slike ordninger der du bor, kan du høre med de lokale myndighetene om hvilke retningslinjer som gjelder for kassering av elektronikk.

Avhend smarttelefonen og batteriet i henhold til lokale lover og regler for avhending av slike batterityper.

Overholdelsesinformasjon

Eksponering for radiofrekvenssignaler

Smarttelefonradioen er en laveffekts radiosender og -mottaker. Den er utviklet for å være i overensstemmelse med retningslinjene og begrensningene fremsatt av Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) og Rådet for Den europeiske union, i tillegg til andre relevante internasjonale retningslinjer for sikkerhetsnivåer for radiofrekvensstråling fra trådløse enheter. Disse retningslinjene er utarbeidet av uavhengige vitenskapelige eksperter, myndigheter og organisasjoner, inkludert Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

For å overholde retningslinjene og begrensningene for radiofrekvenseksponering fremsatt av FCC, IC, EU og andre relevante internasjonale instanser må du holde smarttelefonen minst 1,5 cm (0,59 tommer) fra kroppen. Når du bærer smarttelefonen på kroppen, må du bare bruke tilbehør med en integrert beltespenne som er levert eller godkjent av BlackBerry. Hvis du bærer smarttelefonen inntil kroppen i et tilbehør som ikke er levert av BlackBerry, må du kontrollere at tilbehøret ikke inneholder metall, og at smarttelefonen holdes minst 1,5 cm (0,59 tommer) fra kroppen.

Slik reduserer du radiofrekvenseksponering: (i) Bruk smarttelefonen på steder med et sterkt trådløst signal, (ii) bruk håndfri betjening, og (iii) reduser tiden du bruker på telefonsamtaler, for eksempel ved heller å sende e-postmeldinger, tekstmeldinger eller BBM-meldinger.

Spesifikke data for absorbsjonsforhold

DENNE TRÅDLØSE ENHETSMODELLEN OPPFYLLER MYNDIGHETENES KRAV NÅR DET GJELDER EKSPONERING FOR RADIOBØLGER VED BRUK SOM BESKREVET I DENNE DELEN.

Smarttelefonen er utviklet og produsert for ikke å overskride strålingsgrensene for eksponering for RF-energi som er fastsatt av FCC (Federal Communications Commission) i USA, og som anbefales av Rådet for Den europeiske union ved bruk som beskrevet i forrige del. Disse begrensningene inngår i omfattende retningslinjer og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi som personer kan utsettes for. Retningslinjene er basert på standarder som er utarbeidet av uavhengige forskningsorganisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige undersøkelser. Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er satt av FCC, er 1,6 W/kg*. SAR-grensen som anbefales av Rådet for Den europeiske union, er 2,0 W/kg**. SAR-tester utføres ved hjelp av standard driftsposisjoner angitt av FCC når enheten sender på det høyeste sertifiserte effektnivået på alle typer testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes på det høyeste sertifiserte effektnivået, kan det reelle SAR-nivået for enheten under drift være betydelig lavere enn maksimumsverdien. Dette skyldes at enheten er utviklet for å brukes på flere effektnivåer, slik at den bare bruker akkurat så mye effekt som er nødvendig for å koble til nettverket. Kort sagt er det slik at jo nærmere du er en antenne for en trådløs basestasjon, jo lavere effektnivå trenger du.

Den høyeste stråleverdien (SAR) for denne smarttelefonen etter testing inntil øret er

Smarttelefon

SAR (W/kg) for 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) for 1 g (India)

SAR (W/kg) for 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW)

0,58

0,50

0,33

Den høyeste stråleverdien (SAR) for denne smarttelefonen etter testing i et hylster som er godkjent av BlackBerry med en integrert beltespenne eller en avstand fra kroppen på 1,5 cm (0,59 tommer), er:

Smarttelefon

SAR (W/kg) for 1 g (FCC/IC)

SAR (W/kg) for 1 g (India)

SAR (W/kg) for 10 g (R&TTE)

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW)

1,45

1,18

0,49

Høyeste stråleverdi (SAR) for denne smarttelefonen i modus for mobilt aktiveringspunkt er:

Smarttelefon

SAR (W/kg) for 1 g (FCC/IC)

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW)

1,44

Målinger når utstyret er festet til kroppen (innenfor anbefalt avstand), varierer blant trådløse enheter, inkludert smarttelefoner, avhengig av medfølgende eller tilgjengelig tilbehør og gjeldende krav fra FCC, IC og Rådet for Den europeiske union.

FCC har godkjent denne smarttelefonen basert på rapporterte SAR-nivåer i henhold til FCCs retningslinjer for radiofrekvenseksponering når smarttelefonen brukes som anvist i denne delen. SAR-informasjon om denne smarttelefonen finnes i arkivet hos FCC, og den finnes også i delen Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea ved søk etter FCC-ID-en for smarttelefonen som er oppført nedenfor.

Smarttelefon

FCC-ID

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW)

L6ARGY180LW

Du finner mer informasjon om SAR på www.ctia.org (CTIA - The Wireless Association) eller www.tele.soumu.go.jp/e/index.htm (Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications).

___________________________________

*I USA og Canada er SAR-grensen for mobile enheter 1,6 W/kg i gjennomsnitt på 1 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter – hender, håndledd, ankler og føtter).

**I Europa er SAR-grensen for mobile enheter 2 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på hode eller andre deler av kroppen (4 W/kg i gjennomsnitt på 10 gram vev på ekstremiteter – hender, håndledd, ankler og føtter). Undersøkelser viser at standarden har en betydelig sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse av allmennheten, og for å ta høyde for eventuelle variasjoner i måleverdiene.

Erklæring om FCC-overholdelse (USA)

FCC klasse B, del 15

Denne smarttelefonen er i overensstemmelse med del 15 av FCC-forskriftene (Federal Communications Commission). Bruken er underlagt følgende to krav: (1) denne smarttelefonen skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser og (2) denne smarttelefonen må akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

OBS:
Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den som er ansvarlig for lovsamsvar, kan føre til at brukeren mister tillatelsen til å bruke utstyret.

Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal gi rimelig god beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner, forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon.

Det gis imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan påvises ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å løse problemet ved hjelp av et eller flere av følgende tiltak: Skift retning eller plassering av mottakerantennen, øk avstanden mellom utstyret og mottakeren, koble utstyret til et uttak på en annen krets enn der mottakeren er tilkoblet, eller ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker for å få hjelp.

Informasjon for USA vedrørende FCC-kravene (Federal Communications Commission) til høreapparaters kompatibilitet med trådløse enheter

Når trådløse enheter brukes nær hørselshjelpemidler (som høreapparater og cochlea-implantater), kan brukere høre susing, summing eller hvining. Enkelte hørselshjelpemidler tåler mer av slike forstyrrelser enn andre, og det varierer også hvor mye forstyrrelse de enkelte trådløse enhetene forårsaker.

Bransjen for trådløse telefoner har utviklet klassifiseringer for å hjelpe brukere av hørselshjelpemidler til å finne trådløse enheter som kan være kompatible med hørselshjelpemidlene deres. Ikke alle trådløse enheter er klassifisert. For trådløse enheter som er klassifisert, vises klassifiseringen på boksen sammen med annen relevant godkjenningsmerking.

Klassifiseringene er ingen garanti. Resultatene varierer avhengig av brukerens hørselshjelpemiddel og hørselstap. Hvis hørselshjelpemiddelet er følsomt overfor forstyrrelser, kan det hende at bruk av en klassifisert trådløs enhet ikke fungerer på en tilfredsstillende måte.

Den beste måten å evaluere den trådløse enheten på i henhold til dine personlige behov, er å rådføre deg med hørselsspesialister og teste den trådløse enheten med det hørselshjelpemiddelet du bruker.

Denne smarttelefonen er testet og klassifisert for bruk sammen med høreapparater for noen av trådløsteknologiene som smarttelefonen bruker. Det kan imidlertid brukes andre trådløsteknologier i smarttelefonen som ikke er testet for bruk sammen med høreapparater. Det er viktig å teste de ulike funksjonene til smarttelefonen nøye og på forskjellige steder for å finne ut om du hører forstyrrende støy når du bruker smarttelefonen sammen med høreapparatet eller cochlea-implantatet. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester for å få informasjon om retningslinjer for retur og bytte og for å få informasjon om kompatibilitet med høreapparater.

Slik fungerer klassifiseringene

M-rangeringer: Trådløse enheter klassifisert som M3 eller M4 oppfyller FCC-krav og forårsaker sannsynligvis mindre forstyrrelser for hørselshjelpemidler enn trådløse enheter som ikke er merket. M4 er best av disse to.

T-rangeringer: Trådløse enheter klassifisert som T3 eller T4 oppfyller FCC-krav og er med all sannsynlighet bedre egnet til bruk sammen med hørselshjelpemiddelets telespole ("T-bryter" eller "Telefonbryter") enn uklassifiserte trådløse enheter. T4 er best/høyest av disse to. (Vær oppmerksom på at ikke alle hørselshjelpemidler har telespole.)

Det er også mulig å måle i hvor stor grad hørselshjelpemidler tåler denne typen forstyrrelse. Produsenten av hørselshjelpemiddelet og hørselsspesialister kan hjelpe deg med å finne resultater for hørselshjelpemiddelet ditt. Jo mer hørselshjelpemiddelet tåler, jo mindre er risikoen for at du skal oppleve forstyrrelsesstøy fra trådløse enheter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke tiltak FCC har iverksatt når det gjelder kompatibilitet med høreapparater for trådløse enheter, samt øvrige tiltak for å gi personer med nedsatt hørsel tilgang til telekommunikasjonstjenester, kan du gå til www.fcc.gov/cgb/dro.

Industry Canada-sertifisering

Denne smarttelefonen er i samsvar med ulisensierte RSSstandarder fra Industry Canada. Bruken er underlagt følgende krav: (1) denne smarttelefonen skal ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne smarttelefonen skal akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket virkemåte for smarttelefonen.

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefonen (modellnummer RGY181LW) er i samsvar med Industry Canada RSS 102, RSS 130, RSS 132, RSS 133, RSS 139, RSS 199, RSS-GEN og RSS 210 under sertifiseringsnummer 2503A-RGY180LW.

Smarttelefonen som brukes i frekvensbåndet 5150–5250 MHz, er bare for innendørs bruk, slik at muligheten for skadelig interferens til mobile satellittsystemer for alternativ kanal reduseres.

Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for smarttelefoner innenfor frekvensbåndene 5250–5350 MHz og 5470–5725 MHz, må være i samsvar med EIRP-grensen (Effective Isotropic Radiated Power).

Den maksimale antenneforsterkningen som er tillatt for smarttelefoner innenfor frekvensbåndet 5725–5825 MHz, må være i samsvar med EIRP-grensene som er angitt for operasjoner med eller uten direkte forbindelse.

Vær oppmerksom på at radarer med høy effekt har status som hovedbrukere (dvs. prioriterte brukere) for frekvensbåndene 5250–5350 MHz og 5650–5850 MHz, og at disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN-smarttelefoner.

Overensstemmelse med klasse B

Denne smarttelefonen er i overensstemmelse med klasse B-grensene for radiostøy som fastsatt i standarden for utstyr som forårsaker forstyrrelser, kalt Information Technology Equipment (ITE) – Limits and methods of measurement, ICES-003 for Industry Canada.

Overholdelse av EUs regelverk

BlackBerry erklærer herved at denne smarttelefonen er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser for R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) i direktiv 1999/5/EF.

BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon (modellnummer RGY181LW): CE-merking 0168

Samsvarserklæringen som er utarbeidet i direktiv 1999/5/EF (HG nr. 88/2003), er tilgjengelig for referanse på www.blackberry.com/go/declarationofconformity.

Hvis du har en Wi-Fi-aktivert smarttelefon, kan smarttelefonen brukes på alle Wi-Fi-nettverk i alle medlemsland i EU. Dette utstyret kan brukes i Tyrkia.

I kommisjonsvedtaket av 12. februar 2007, som gjengitt i Den europeiske unions tidende, står det at frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz WAS (Wireless Access Systems) inkludert RLAN (Radio Local Area Networks) skal begrenses til innendørs bruk. Siden opprettelsen av et nettverk er i domenet til det trådløse tilgangspunktet, og siden tilgangspunktet er en hovedenhet, starter aldri denne smarttelefonen opprettelsen av et nettverk eller kobler seg til et nettverk i ad hoc-modus på frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz.

Mer informasjon om overholdelse av regelverk

Spesifikke detaljer om overholdelse av standarder og regulerende myndigheter for smarttelefonen kan fås fra BlackBerry.

Lasersensormodulen som brukes i denne smarttelefonen, er i samsvar med følgende IEC-standard (International Electrotechnical Commission): IEC/EN 60825-1 2007-03 ED 2.0.

Du kan se FCC-ID, IC-sertifiseringsnummer, modell og overholdelsesinformasjon for smarttelefonen ved å sveipe nedover fra toppen av skjermen. Trykk på Innstillinger > Om, og velg Godkjenninger fra myndigheter på rullegardinlisten.

Produktinformasjon: BlackBerry Passport SQW100-1-smarttelefon

Mekaniske egenskaper:

Vekt: ca. 194,4 g inkludert litiumbatteri

Størrelse (L x B x H): 5 x 3,6 0,4 tommer (128 x 90,3 x 9,3 mm)

3 GB minne, 32 GB programlager, mikro-SD-kortspor

Følgende lasersensormodulegenskaper kan gjelde for smarttelefonen:

Laserprodukt i klasse 1

Gjennomsnittlig maksimalt utstrålt effekt: 0,18 mW

Strømspesifikasjoner:

Oppladbart litiumbatteri som ikke kan tas ut

Støtter 3 V, 1,8 V nano-SIM-kort

Portkompatibilitet for datasynkronisering og lading: mikro-USB 2.0, mikro-USB 3.0

Egenskaper for mobil nettverksradio:

Åttebånds LTE-støtte: LTE 700, LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 1900, LTE 2100, LTE 2300, LTE 2600 MHz bånd

Fembånds HSPA+-støtte: UMTS 800/UMTS 850, UMTS 900, PCS 1900, IMT 2100 MHz bånd

Strømklasse: Klasse 1 (PCS 1900), Klasse E2 (PCS 1900), Klasse 3 (UMTS, LTE)

Sendefrekvens: 704–716 MHz, 824–849 MHz, 832–862 MHz, 880–915 MHz, 880–950 MHz, 1710–1755 MHz, 1710–1785 MHz, 1850–1910 MHz, 1920–1980 MHz, 2500–2570 MHz

Mottaksfrekvens: 734–746 MHz, 791–821 MHz, 925–960 MHz, 1805–1880 MHz, 1930–1990 MHz, 2110–2155 MHz, 2110–2170 MHz, 2300–2400 MHz, 2570–2620 MHz, 2620–2690 MHz

Wi-Fi-spesifikasjoner for nettverksradio:

Standard for trådløst LAN: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r

Sende- og mottaksfrekvens for IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 2,412–2,472 GHz

Sende- og mottaksfrekvens for IEEE 802.11a/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11k/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r: 5,180–5,825 GHz

Bluetooth-radiospesifikasjoner:

Støtte for enkeltbånd: ISM 2,4 GHz

Sende- og mottaksfrekvens: 2402–2480 MHz

Bluetooth Klasse 1

Hvis smarttelefonen støtter NFC-teknologi, gjelder følgende spesifikasjoner:

Driftsfrekvens: 13,56 MHz

Støttede modi: lesing/skriving, kortemulering, node-til-node

Juridisk merknad

©2015 BlackBerry. Med enerett. BlackBerry® og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører BlackBerry Limited og er registrert og/eller brukes i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. Call2Recycle er et varemerke som tilhører Call2Recycle, Inc. CTIA - The Wireless Association er et varemerke for CTIA – The Wireless Association. GSM er et varemerke for GSM MOU Association. IEEE Std 1725, IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, IEEE 802.11ac, 802.11k, 802.11r, og 802.11n er varemerker for Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. LTE og UMTS er varemerker for European Telecommunications Standard Institute (ETSI). Wi-Fi er et varemerke for Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inngår som referanse, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på BlackBerrys webområde, leveres "som den er" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra BlackBerry Limited og selskapets tilknyttede selskaper, som alle er uttrykkelig fraskrevet ansvar i så stor grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov i rettsområdet ditt.

Bruksvilkårene for alle BlackBerry-produkter eller -tjenester er fastsatt i en separat lisens eller annen avtale med BlackBerry som gjelder for produktet/tjenesten. INGENTING I DENNE DOKUMENTASJONEN ER MENT SOM ERSTATNING FOR EVENTUELLE SKRIFTLIGE AVTALER ELLER GARANTIER SOM ER LEVERT AV BLACKBERRY FOR DELER AV NOEN BLACKBERRY-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ANNET ENN DENNE DOKUMENTASJONEN.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Storbritannia

Utgitt i Canada